Министерски съвет
брой: 29, от дата 16.4.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.4


Постановление № 64 от 8 април 2010 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 64 ОТ 8 АПРИЛ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г. и бр. 34 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Създава се глава трета „а“:
Глава трета а“
МЕСЕЧНА ДОБАВКА ЗА ДЕЦА С ТРАЙНИ УВРЕЖДАНИЯ ДО 18-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ И ДО ЗАВЪРШВАНЕ НА СРЕДНОТО ОБРАЗОВАНИЕ, НО НЕ ПО-КЪСНО ОТ 20-ГОДИШНА ВЪЗРАСТ
Чл. 24а. (1) Лицата, които имат право на месечна добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца, подават молба-декларация съгласно приложение № 5а до директора на дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес.
(2) В срок 20 дни от подаването на молба-декларацията директорът на дирекция „Социално подпомагане“ или упълномощено от него длъжностно лице издава заповед за отпускане или отказ за отпускане на месечна добавка за дете с трайно увреждане.
(3) Заповедта по ал. 2 се съобщава писмено на лицето, подало молба-декларацията, в 7-дневен срок от издаването й.
(4) Заповедта за отказ за отпускане на месечна добавка за дете с трайно увреждане задължително се мотивира.
(5) Заповедта по ал. 4 се обжалва пред директора на регионалната дирекция за социално подпомагане по реда на Административнопроцесуалния кодекс.
(6) Месечната добавка за дете с трайно увреждане се отпуска от 1-во число на месеца на подаване на молба-декларацията.
(7) Изплащането на месечната добавка се извършва по безкасов път.
Чл. 24б. (1) Месечната добавка за дете с трайно увреждане се прекратява със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на упълномощено от него длъжностно лице от 1-во число на месеца, следващ месеца, през който е отпаднало основанието за отпускането й.
(2) Месечната добавка за дете с трайно увреждане се прекратява при:
1. навършване на 18-годишна възраст на детето, а ако продължава да учи - до придобиване на средно образование, но не по-късно от навършване на 20-годишна възраст;
2. прекратяване настаняването на детето по чл. 26 от Закона за закрила на детето.
(3) Месечната добавка за дете с трайно увреждане се спира и възобновява със заповед на директора на дирекция „Социално подпомагане“ или на упълномощено от него длъжностно лице.“
§ 2. В § 1 от допълнителната разпоредба т. 2 се изменя така:
„2. „Дете с трайно увреждане“ е дете на възраст до 16 години с определени 50 и над 50 на сто вид и степен на увреждане или дете/лице на възраст от 16 до 20 години с определена 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност.“
§ 3. Създава се приложение № 5а към чл. 24а, ал. 1:
„Приложение № 5а към чл. 24а, ал. 1

                          ДО
                          ДИРЕКТОРА НА
                          ДИРЕКЦИЯ
                         „СОЦИАЛНО
                         ПОДПОМАГАНЕ“
                         ..........................................
МОЛБА-ДЕКЛАРАЦИЯ
за получаване на месечна добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца
от ...........................................................................
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.).......................................................................................................................,
област ................................................................., община ....................................................................,
ж.к./кв. ..........................................................., ул. .................................................................. № .........,
бл. ...................., вх. ..................., ет. ..................., ап. .................., тел.: ..............................................
Моля да ми бъде отпусната месечна добавка по чл. 8д от Закона за семейни помощи за деца.
ДЕКЛАРИРАМ:
I. Семейно положение:

 

Лични данни
 
Декларатор
 
Съпруг
(съпруга)

 

 Име
____________________________________________
Презиме
____________________________________________
Фамилия
____________________________________________
ЕГН
____________________________________________
Семейно положение
____________________________________________

 

Лична карта № ....
издадена на ........
от .........................
 
 
 
  
Личен паспорт,
серия, № ...,
издаден на ...
от ...  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Адресна регистрация
 

 
 

II. Декларирам/е, че съм/сме:
1. биологично семейство 
2. осиновител/и
3. семейство на близки
4. семейство на роднини
5. приемно семейство
III. Полагаме грижи за отглеждането на: 

 
 

по ред
 
Име, презиме, фамилия на детето
 
ЕГН
 
Настоящ адрес
 
Л.к. № ...,
издадена
на ...  от ... 

 

1.
_____________________________________________
2.
____________________________________________

 
IV. Не е настанено в лечебно заведение, специализирана институция или социална услуга - резидентен тип, на пълна държавна издръжка.
V. Детето е навършило 18-годишна възраст, но продължава средното си образование - да/не.
VI. При всяка промяна на декларираните по-горе обстоятелства се задължавам да уведомя писмено дирекция „Социално подпомагане“ в 7-дневен срок.
VII. Известно ми/ни е, че за вписването на неверни данни в тази молба-декларация нося наказателна и гражданска отговорност и че неправомерно получената помощ подлежи на връщане с лихвата, определена за държавните вземания.
VIII. Прилагам следните документи:
1. Копие от удостоверение за раждане на детето/децата.
2. Административен или съдебен акт за настаняване на детето/децата в семейство на роднини или близки или в приемно семейство.
3. Копие от експертно решение за определяне на вид и степен на увреждане или за определяне степен на трайно намалена работоспособност.
4. Уверение от учебното заведение, че детето с трайно увреждане, навършило 18 години, продължава своето образование (само за деца, навършили 18 години, до навършване на 20 години).
5. Лична карта (за справка).
Дата: ...............       Декларатор: 1) ....................................
                                Съпруг/съпруга: 2) ..............................
Молба-декларацията е приета и проверена от:
.................................................................................(трите имена, длъжност)
Дата: ...................                         Подпис: ......................... “
Преходни и заключителни разпоредби
§ 4. В Правилника за прилагане на Закона за интеграция на хората с увреждания, приет с Постановление № 343 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 115 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 31 от 2005 г.; Решение № 7081 на Върховния административен съд от 2005 г. - бр. 63 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 78 от 2005 г., бр. 54 от 2006 г.; Решение № 7623 на Върховния административен съд от 2006 г. - бр. 58 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 1, 64, 84 и 85 от 2007 г., бр. 14 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.), чл. 35, 36 и приложение № 6 се отменят.
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков

3189