Министерски съвет
брой: 27, от дата 9.4.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.14


Постановление № 53 от 1 април 2010 г. за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 53 ОТ 1 АПРИЛ 2010 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за социално подпомагане, приет с Постановление № 243 на Министерския съвет от 1998 г. (обн., ДВ, бр. 133 от 1998 г.; изм. и доп., бр. 38, 42 и 112 от 1999 г., бр. 30, 48 и 98 от 2000 г.; попр., бр. 100 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 19 и 97 от 2001 г., бр. 26, 46, 81 и 118 от 2002 г., бр. 40 от 2003 г., бр. 115 от 2004 г., бр. 31 и 103 от 2005 г., бр. 54 и 93 от 2006 г., бр. 101 от 2007 г. и бр. 26 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 4 след думата „собственост“ се добавя „и/или идеални части от нея, с изключение на случаите по т. 1“;
б) точки 6, 6а и 7 се изменят така:
„6. да не са прехвърляли жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години;
6а. да не са прехвърляли чрез договор за дарение собствеността върху жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях през последните 5 години;
7. безработните лица да са регистрирани в дирекциите „Бюро по труда“ най-малко 9 месеца преди подаване на молбата за социална помощ и да не са отказвали предлаганата им работа или включване в обучение за ограмотяване, придобиване на професионална квалификация или ключови компетентности по Закона за насърчаване на заетостта, както и по програми и проекти, финансирани със средства от европейски и други международни фондове.“
2. В ал. 2 след думите „жилището не е“ се добавя „и не може да бъде“.
3. В ал. 3, т. 4 думите „от съответните специализирани лечебни заведения“ се заменят със „с решение на лекарска консултативна комисия (ЛЛК);“.
4. В ал. 4 т. 8 се отменя.
5. Създават се ал. 8 - 11:
„(8) Срокът по ал. 1, т. 7 не се отнася за лица, които са се регистрирали в дирекциите „Бюро по труда“ в 3-месечен срок от изтичането на срока на експертното решение на териториалната експертна лекарска комисия (ТЕЛК) или на Националната експертна лекарска комисия (НЕЛК), с което е определена 50 и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност.
(9) За периода от регистрирането до деветия месец на непрекъсната регистрация в дирекция „Бюро по труда“ при определяне на диференцирания минимален доход за отпускане на месечна помощ за безработното лице не се определя процент по чл. 9, ал. 3.
(10) В случаите, когато безработен член на семейството няма или отказва регистрация в дирекция „Бюро по труда“, месечна помощ се отпуска само след преценка на обективната обстановка, извършена от комисия от двама социални работници, като в социалния доклад се описват изчерпателно причините за неизпълнението на разпоредбата на ал. 1, т. 7.
(11) Разпоредбата на ал. 1, т. 6 не се прилага в случаите на семейства, в които има лице/лица с трайни увреждания, когато сделката е извършена с цел смяна на жилището с оглед осигуряване на достъпна жизнена среда за лицето/лицата с увреждания.“
§ 2. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „техните родители“ се заменят с „единия или и сдвамата родители“.
2. В т. 4 навсякъде думите „в редовна, задочна и вечерна форма на обучение“ се заличават.
3. В т. 6 след абревиатурата „ТЕЛК“ се поставя наклонена черта и се добавя „НЕЛК“.
4. Точка 7 се отменя.
§ 3. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Безработните лица в трудоспособна възраст, които получават месечна помощ по чл. 9 и не са включени в програмите за заетост по чл. 12б от Закона за социално подпомагане, задължително полагат общественополезен труд по организирани от общинската администрация програми за предоставяне на социални услуги, екологични програми, програми за благоустрояване и хигиенизиране на населените места и други програми за общественополезни дейности.“
2. Създават се нови ал. 2 и 3:
„(2) Лицата по ал. 1 полагат общественополезен труд за срок 14 дни по 4 часа дневно.
(3) За периода по ал. 2 за лицата, полагащи общественополезен труд, се заплаща застраховка за трудова злополука.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 4 и се изменя така:
„(4) При отказ на лицата по ал. 1 за полагане на общественополезен труд месечната помощ се спира за срок два месеца считано от 1-во число на месеца, през който е направен отказът.“
4. Създава се ал. 5:
„(5) При повторен отказ за полагане на общественополезен труд месечната помощ на лицата по ал. 1 се прекратява за срок две години.“
5. Досегашната ал. 3 става ал. 6 и в нея думите „ал. 1 и прекратяването на месечната помощ по ал. 2“ се заменят с „по ал. 1 - 5“.
§ 4. Член 17 се изменя така:
„Чл. 17. (1) На лицата, получили разрешение за лечение в чужбина от Министерството на здравеопазването за сметка на бюджета му, могат да се отпускат еднократни помощи за покриване на разходите за лични нужди за тях и за техните придружители.
(2) Помощта по ал. 1 се отпуска въз основа на молба-декларация от правоимащото лице или от негов законен представител, подадена преди началната дата за провеждане на лечението или в 14-дневен срок от завръщането му в страната.
(3) В зависимост от момента на подаване към молба-декларацията се прилагат:
1. преди провеждане на лечението - копие от:
а) разрешение за лечение в чужбина, издадено от Министерството на здравеопазването;
б) потвърждение от лечебното заведение, което ще проведе лечението, в което да са указани срок и начална дата;
2. след завръщане в страната:
а) документите по т. 1;
б) копие от епикриза от лечебното заведение, провело лечението;
в) оригинални разходооправдателни документи за извършени разходи за нощувка на правоимащото лице и придружителя му, когато има право на такъв.
(4) Размерът на помощта по ал. 1 се определя въз основа на Наредбата за служебните командировки и специализации в чужбина (ДВ, бр. 50 от 2004 г.).
(5) Помощта по ал. 1 подлежи на отчитане в 14-дневен срок от завръщането на лицето в страната, като неусвоената сума се възстановява в дирекция „Социално подпомагане“.
(6) Помощта се отпуска независимо от помощта по чл. 16.“
§ 5. Член 18 се отменя.
§ 6. В чл. 19 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лицата със 71 на сто или над 71 на сто степен на трайно намалена работоспособност, децата до 16-годишна възраст с трайно увреждане и военноинвалидите имат право на безплатно пътуване два пъти в годината - отиване и връщане, с железопътния транспорт в страната.“
§ 7. В чл. 20 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „18 и“ се заличават.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) В случай че удостоверението бъде изгубено или унищожено, дирекция „Социално подпомагане“ издава дубликат, като правото за съответната година се анулира.“
§ 8. В чл. 26 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се добавя „на всеки член от семейството, навършил 14 години“.
2. В ал. 4:
а) в т. 1 думите „доходите“ се заменят с „брутните доходи“;
б) точка 2 се изменя така:
„2. експертно решение на ЛКК, ТЕЛК, Детска експертна лекарска комисия (ДЕЛК) или НЕЛК.“
3. Създава се нова ал. 5:
„(5) При подаване на молба-декларация за отпускане на социални помощи се представя за справка оригинален документ за собственост върху движима и недвижима собственост и/или идеални части от такава собственост, като след проверка на декларираните данни документът за собственост се връща на лицето.“
4. Алинея 6 се отменя.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
§ 9. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създават се нови ал. 2, 3 и 4:
„(2) Социалната анкета се провежда в дома на лицето или семейството по постоянен адрес.
(3) В случай че поради отсъствие на лицето или семейството социалната анкета не може да бъде извършена, социалният работник оставя уведомление по образец съгласно приложение № 1а, в което се определя 3-дневен срок на лицето да се яви в дирекция „Социално подпомагане“ за справка.
(4) Ако в срока по ал. 3 лицето не се яви, се прави повторно посещение в дома и ако лицето или семейството отново не може да бъде намерено, се оставя второ уведомление с указан 3-дневен срок за явяване в дирекция „Социално подпомагане“.“
2. Създава се ал. 5:
„(5) Ако в срока по ал. 4 лицето не се яви за справка в дирекция „Социално подпомагане“, социалният работник прави мотивирано предложение за отказ поради невъзможност за извършване на социална анкета.“
3. Алинея 4 се отменя.
4. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 6 и 7.
§ 10. В чл. 28 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата „представянето“ се заменя с „изготвянето“.
2. В ал. 2 думите „7-дневен“ се заменят с „14-дневен“.
§ 11. Член 30 се изменя така:
„Чл. 30. Дирекция „Социално подпомагане“ може да предоставя обобщена информация за лицата и семействата, придобили право на социално подпомагане, при отправено искане за достъп до такава информация по реда на Закона за достъп до обществената информация.“
§ 12. В чл. 31, ал. 2 думите „може да се извършва по касов и“ се заменят със „се извършва по“.
§ 13. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. от 1-во число на месеца, през който безработното лице е отказало да полага общественополезен труд по чл. 12, ал. 5;“
б) точка 2 се отменя.
2. Алинея 3 се отменя.
§ 14. В чл. 33а след цифрата „6“ се добавя „и чл. 15, ал. 2“.
§ 15. Създават се нови чл. 36а и 36б:
„Чл. 36а. (1) Областният управител организира разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на областно ниво въз основа на анализ на потребностите от социални услуги във всяка община на територията на областта.
(2) При разработването на стратегията за развитие на социалните услуги на областно ниво областният управител осигурява участието на представители на: всяка община на територията на областта, регионалната дирекция за социално подпомагане, регионалния инспекторат по образованието, районния център по здравеопазване, регионалната служба за заетост, юридически лица с нестопанска цел, работещи в областта на социалните услуги, и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги.
(3) Анализът по ал. 1 се разработва от съответните общини с участието на дирекциите „Социално подпомагане“ и обществените съвети по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и се приема от общинския съвет по предложение на кмета на общината.
(4) Стратегията по ал. 1 обхваща 5-годишен период и включва:
1. анализ на потребностите от социални услуги на общинско и областно равнище по следните показатели:
a) видове социални услуги;
б) качество на социалните услуги;
в) целеви групи;
г) възможност на общините за финансиране на социални услуги;
д) капацитет за предоставяне на социални услуги;
е) взаимодействие с други услуги в областта на образованието, здравеопазването, пазара на труда и други;
ж) достъпност и устойчивост на социалните услуги;
з) участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в развитието на социалните услуги;
и) други важни за развитието на социалните услуги фактори;
2. описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на социалните услуги;
3. вид и брой на социалните услуги, предоставяни в специализирани институции, които се планира да бъдат закрити;
4. ресурсно обезпечаване;
5. резултати и индикатори за изпълнение;
6. механизъм за участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в дейностите по стратегията;
7. механизъм за периодичен преглед и за актуализиране на стратегията;
8. отговорни за изпълнението, координацията и контрола органи.
(5) Областният управител утвърждава стратегията по ал. 1 след съгласуване с областните съвети за развитие и с регионалните дирекции за социално подпомагане.
Чл. 36б. (1) Въз основа на утвърдената по реда на чл. 36а, ал. 5 стратегия кметът на общината организира разработването на стратегия за развитие на социалните услуги на общинско равнище, която се приема от общинския съвет.
(2) При разработването на стратегията по ал. 1 кметът на общината осигурява участието на представители на дирекция „Социално подпомагане“, обществените съвети по чл. 35 от Закона за социално подпомагане и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към развитието на социалните услуги.
(3) Стратегията по ал. 1 обхваща 5-годишен период и включва:
1. анализ на потребностите от социални услуги на общинско равнище по следните показатели:
a) видове социални услуги;
б) качество на социалните услуги;
в) целеви групи;
г) възможност на общината за финансиране на социални услуги;
д) капацитет за предоставяне на социални услуги;
е) взаимодействие с други услуги в областта на образованието, здравеопазването, пазара на труда и други;
ж) достъпност и устойчивост на социалните услуги;
з) участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в развитието на социалните услуги;
и) други важни за развитието на социалните услуги фактори;
2. описание на предизвикателствата, стратегическите цели и необходимите дейности в областта на социалните услуги;
3. вид и брой на социалните услуги, предоставяни в специализирани институции, които се планира да бъдат закрити;
4. ресурсно обезпечаване;
5. резултати и индикатори за изпълнение;
6. механизъм за участие на гражданското общество, доставчиците на социални услуги и самите потребители в дейностите по стратегията;
7. механизъм за периодичен преглед и за актуализиране на стратегията;
8. отговорни за изпълнението, координацията и контрола органи.
(4) За изпълнение на стратегията по ал. 1 по предложение на кмета на общината и след съгласуване с дирекция „Социално подпомагане“ и с обществения съвет по чл. 35 от Закона за социално подпомагане общинският съвет ежегодно до 30 април приема годишен план за развитие на социалните услуги на общинско равнище, който съдържа:
1. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които функционират на територията на общината;
2. брой, вид и капацитет на социалните услуги, които се предлага да бъдат открити, закрити и/или преструктурирани на територията на общината;
3. източници на финансиране на социалните услуги;
4. ресурсно обезпечаване на предоставянето на социалните услуги;
5. други дейности за развитие на социалните услуги.
(5) Планът по ал. 4 се предоставя на изпълнителния директор на Агенцията за социално подпомагане в 14-дневен срок от неговото приемане чрез регионалната дирекция за социално подпомагане.“
§ 16. Досегашният чл. 36а става чл. 36в и в него се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
„(2) Предложението по ал. 1 задължително следва да бъде в съответствие с годишния план за развитие на социалните услуги на съответната община.“
2. Досегашните ал. 2, 3 и 4 стават съответно ал. 3, 4 и 5.
3. Създава се нова ал. 6:
„(6) При констатирано незапълване на определения капацитет на социална услуга, когато е делегирана от държавата дейност, за период повече от 6 месеца изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане разрешава промяна на капацитета й по мотивирано предложение на инспектората по чл. 5, ал. 4 от Закона за социално подпомагане.“
4. Досегашната ал. 5 става ал. 7 и в нея думите „по ал. 1 или 3“ се заменят с „по ал. 1, 3 или 6“.
5. Досегашната ал. 6 става ал. 8.
§ 17. Досегашният чл. 36б става чл. 36г.
§ 18. В чл. 40г, ал. 4 думите „При необходимост“ се заличават.
§ 19. В чл. 43 ал. 5 се изменя така:
„(5) За предоставянето на социални услуги, за които е необходим сграден фонд, той се удостоверява при подаване на заявлението по ал. 1 или в срок до 7 дни преди началото на предоставяне на социалната услуга със:
1. документ за собственост или документ, удостоверяващ основанието за ползване на обекта;
2. разрешение за ползване на строеж от Дирекцията за национален строителен надзор;
3. удостоверение за вписване в регистъра на обекти с обществено предназначение от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.“
§ 20. В наименованието на глава пета думите „за социално подпомагане“ се заменят с „в областта на социалните помощи и социалните услуги“.
§ 21. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. (1) За упражняване на обществен контрол при осъществяване на дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги с решение на общинския съвет се създава обществен съвет със следните функции:
1. съдействие за провеждане на политиката в областта на социалните помощи и социалните услуги в общината;
2. съдействие и подпомагане за разработване на областни стратегии, общински програми, планове и проекти, свързани със социалните помощи и социалните услуги;
3. съдействие за координиране на дейността по предоставяне на социални услуги от лицата по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане;
4. контрол върху качеството на социалните услуги в съответствие с утвърдените критерии и стандарти;
5. изготвяне на становища за откриване и закриване на специализирани институции за социални услуги на територията на общината.
(2) Общественият съвет се състои най-малко от 7 души, като в състава му се включват ръководители на социални услуги, представители на лица по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане и други заинтересувани органи, лица и организации, имащи отношение към дейностите в областта на социалните помощи и социалните услуги.
(3) Членовете на обществения съвет са длъжни да спазват нормативните изисквания за защита на информацията за потребителите на социални услуги и подпомаганите лица и семейства, която им е станала известна при осъществяването на тяхната дейност.“
§ 22. В чл. 53 думите „по социалното подпомагане“ се заменят с „в областта на социалните помощи и социалните услуги“.
§ 23. В чл. 54 думите „по социалното подпомагане“ се заменят с „в областта на социалните помощи и социалните услуги“.
§ 24. В § 1, ал. 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 5 се отменя.
2. В т. 6 думите „физически и психически годни за работа“ се заличават.
3. В т. 9 след думата „всички“ се добавя „брутни“.
4. В т. 10:
а) буква „в“ се изменя така:
„в) помощите, отпуснати на основание чл. 6 и 10а от Закона за семейните помощи за деца;“
б) буква „ж“ се отменя;
в) буква „о“ се отменя.
5. В т. 12 след думите „над определената в“ се добавя „чл. 68, ал. 1 - 3 от“.
6. Точка 13 се изменя така:
„13. „Дете с трайно увреждане“ е дете на възраст до 16 години с 50 на сто и над 50 на сто вид и степен на увреждане или дете на възраст от 16 до 18 години с 50 на сто и над 50 на сто степен на трайно намалена работоспособност.“
7. В т. 15 думите „физически лица, регистрирани по Търговския закон, и юридически лица“ се заменят с „лица по чл. 18, ал. 1, т. 3 и 4 от Закона за социално подпомагане“.
8. Създава се т. 16а:
„16а. „Социална услуга - резидентен тип“ е форма на социална услуга за задоволяване на ежедневните потребности за ограничен брой лица - не повече от 15, които предоставят възможност за живеене в среда, близка до семейната.“
§ 25. Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 26, ал. 1

Вх. № .........../.............
 
 
ДО
 
ДИРЕКТОРА НА ДИРЕКЦИЯ
 
„СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“
 
...............................................
 
МОЛБА - ДЕКЛАРАЦИЯ
От .......................................................................................................................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес: гр. (с.) ...................................................., област .........................................................................,
община ..........................................................................., ж.к./кв. .......................................................................................,
ул. ............................................................................... № ........ бл. ......., вх. ......, ет. ....., ап. ....., тел. ...................
Моля да ми бъде отпусната еднократна, месечна, целева
помощ за ..........................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................................
(излагат се в свободен текст мотивите за исканата помощ)
ДЕКЛАРИРАМ:
I. Семейно положение
 
Лични данни
Декларатор
Съпруг (съпруга)
Име
 
 
Презиме
 
 
Фамилия
 
 
ЕГН
 
 
Семейно положение
 
 

 

Лична карта №,
 
 
 
издадена на
 
 
 
от
 
 
 
Личен паспорт, серия, №,
 
 
 
издаден на
 
 
 
от
 
 
 
Адресна регистрация
 
 
 
 
Социална група
 работещ
 безработен
 работещ
 безработен
 
 
 осигурен
 неосигурен
 осигурен
 неосигурен
 
 
 пенсионер
 учащ се
 пенсионер
 учащ се
 
 
 други
 
 други
 
 
Здравословно състояние
 здрав
 с ЛКК
 здрав
 с ЛКК
 
 
 с ТЕЛК/
ДЕЛК/НЕЛК
 
 с ТЕЛК/
ДЕЛК/НЕЛК
 
 
 
 над 90 % с ЧП
 над 90 %
 над 90 % с ЧП
 над 90 %
 
 
 от 70 %
 от 50 %
 от 70 %
 от 50 %
 
 
до 89,99 %
до 69,99 %
до 89,99 %
до 69,99 %
 
II. В състава на семейството ми има/няма деца до 18-годишна възраст, несключили граждански брак, и те са:
 
 
Име, презиме,
фамилия
 
ЕГН
 
Посещава
училище
В държавно/
общинско
училище
На пълна дър­жавна издръжка
Здравословно
състояние
1.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 здрав
 с ТЕЛК/
ДЕЛК/
НЕЛК
 над 90 % с ЧП
 от 70 %
до 89,99 %
 с ЛКК
 
 над 90 %
 от 50 %
до 69,99 %
2.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 здрав
 с ТЕЛК/
ДЕЛК/
НЕЛК
 над 90 % с ЧП
 от 70 %
до 89,99 %
 с ЛКК
 
 над 90 %
 от 50 %
до 69,99 %

 
 

3.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 здрав
 с ТЕЛК/
ДЕЛК/НЕЛК
 над 90 % с ЧП
 от 70 %
до 89,99 %
 с ЛКК
 
 над 90 %
 от 50 %
до 69,99 %
4.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 здрав
 с ТЕЛК/
ДЕЛК/НЕЛК
 над 90 % с ЧП
 от 70 %
до 89,99 %
 с ЛКК
 
 над 90 %
 от 50 %
до 69,99 %
5.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 здрав
 с ТЕЛК/
ДЕЛК/НЕЛК
 над 90 % с ЧП
 от 70 %
до 89,99 %
 с ЛКК
 
 над 90 %
 от 50 %
до 69,99 %
6.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 ДА
 НЕ
 
 
 
 здрав
 с ТЕЛК/
ДЕЛК/НЕЛК
 над 90 % с ЧП
 от 70 %
до 89,99 %
 с ЛКК
 
 над 90 %
 от 50 %
до 69,99 %
III. Съжителствам със следните лица:
Име, презиме, фамилия
 
 
ЕГН
 
 
Постоянен адрес
 
 
Лична карта
(личен паспорт) №,
издадена на...,
от ...
Родствена
връзка с
декларатора
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
4.
 
 
 
 
IV. Лица, задължени по закон да осигуряват издръжка (на декларатора):
Име, презиме, фамилия
ЕГН
Постоянен адрес
Лична карта
(личен паспорт) №, издадена на…, от ...
Родствена
връзка с
декларатора
1.
 
 
 
 
2.
 
 
 
 
3.
 
 
 
 
4.
 
 
 
 

 
 

V. Брутните ми доходи, на семейството ми (на съжителстващите с мен родители) през предходния месец са:
 
 
Общо
............. лв.
 
В това число от:
 
Доходите ми, на семейството ми (на съжителстващите с мен родители) през предходния месец са:
 
 
Общо
............. лв.
 
В това число от:
 
1.
трудова дейност
............. лв.
2.
дейности в областта на селското,
 
 
горското и водното стопанство
............. лв.
3.
продажба и/или замяна на движимо или недвижимо имущество
............. лв.
4.
продажба на акции, дялове и други участия в търговски дружества
 
 
и други форми на собственост
............. лв.
5.
наем, рента и аренда
............. лв.
6.
авторски и лицензионни възнаграждения
............. лв.
7.
дивиденти и доходи от дялово участие
............. лв.
8.
премии и награди от спортни състезания
............. лв.
9.
обезщетения и помощи
............. лв.
10.
пенсии (без добавката за чужда помощ на хората с увреждания с
 
 
определена чужда помощ; на ветераните, доброволците и
 
 
пострадалите в Отечествената война; еднократните компенсации
 
 
към пенсиите или извънредните пенсии)
............. лв.
11.
стипендии
............. лв.
12.
месечни помощи по Закона за семейни помощи за деца
............. лв.
13.
присъдени издръжки
............. лв.
14.
други доходи
............. лв.
VI.
Вземания, влогове, дялови участия и ценни книжа
общо: ......... лв.
 
 
 
VII.
Обитавано жилище
 
Състои се от ............... стаи (без преходен хол, кухня и сервизни помещения).
Собственост на:
 собствено
 съсобствено (ползвател)
 държавно (ведомствено)
 общинско
 не притежавам
 

 
 

То е единствено за моето семейство: Да Не
VIII. Аз и членовете на семейството ми притежавам/е
следната друга недвижима и движима собственост:
жилищен имот
 
 да ........... не
(брой)
вилен имот
 
 да ........... не
(брой)
земеделска земя
 
 да ........... не
(декари)
движима собственост
 
 да ........... не
(брой)
други имоти: ...................................................................................................................................................................
..............................................................................................................................................................................................
(описание)
IХ. Прехвърляне на жилищен, вилен, селскостопански или горски имот и/или идеални части от тях срещу заплащане през последните 5 години
 да; описание -
 да с цел смяна на жилище по чл. 10, ал. 11; описание -
 не
Х. Прехвърляне чрез договор за дарение на собствеността върху жилищен или вилен имот и/или идеални части от тях през последните 5 години
 да; описание - ……………………………………………………………………………………………………………………..................................
 не
ХI. Регистрация като ЕТ, собственост на капитала на търговско дружество
 да; описание - ……………………………………………………………………………………………………………………….................................
 не
ХII. Договор за предоставяне на собственост срещу задължение за издръжка и гледане
 да; описание - ……………………………………………………………………………………………………………………..................................
 не
ХIII. Налагани санкции през последните 3 години по Закона за данъците върху доходите на физическите лица
 да, налагани са; описание - …………………………………………………………………………………………………..............................
 не
ХІV. Давам/е съгласието си размерът на отпуснатата помощ да бъде обявен на видно място
 да
 не
ХV. Давам/е съгласието си да бъде извършена проверка на декларираните обстоятелства по реда на чл. 6, ал. 2 ЗСП
 да
 не
ХVI. При промяна на условията, при които е отпусната по-
мощта ми/ни, се задължавам/е в едномесечен срок да уведомя/уведомим
дирекция „Социално подпомагане“

 
 

 
 уведомен съм
подпис
 
 
 
 
 
ХVII. Известно ми/ни е, че при ненавременно уведомяване
на дирекция „Социално подпомагане“ за промяна на условия-
та и обстоятелствата, при които е отпусната помощта, ще
бъда лишен/лишени от правото на социална помощ за срок от една година
 
 уведомен съм
подпис
 
ХVIII. Известно ми/ни е, че за вписването на неверни
данни в тази молба-декларация освен наказателна и граж-
данска отговорност, която нося, ще бъда лишен/лишени
от правото на социална помощ до възстановяване на дължимите
суми заедно с лихвата, определена за държавните вземания,
но за срок не по-дълъг от две години -
 
 уведомен съм
подпис
 
ХІХ. Помощта ми да се превежда по банкова сметка да не подпис
 
IBAN ……………………………………………………………………………………………………………………….
Банка ……………………………………………………………………………………………………………………..
Банков клон …………………………………………………………………………………………………………..
 
Прилагам следните документи:
1. ........................................................
2. .........................................................
3. .........................................................
4. .........................................................
5. .........................................................
 
Дата: ...............
Декларатор:
1) ................
 
Съпруг(а):
2) ................
 
Съжителст-
1) ................
 
ващи лица:
2) ................
 
 
3) ................
Молба-декларацията е приета и проверена от:
...........................................................
(трите имена, длъжност)
Дата: ......................
Подпис: ...................“
 
 

 
 
§ 26. Приложение № 1а към чл. 27, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 1а към чл. 27, ал. 3
ДИРЕКЦИЯ „СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ“.........................................
УВЕДОМЛЕНИЕ
До....................................................................................
(име, презиме, фамилия)
Постоянен адрес:
гр./с. .....................................................................................
ж.к./кв. ............................................................................... ,
бл. .....................; вх. ...........; ет. ........; ап. ........................
бул./ул. ................................................ № ...........................
Във връзка с подадена от Вас молба-декларация за отпускане на ...................................................................................................................... социална помощ беше направено първо/второ посещение на дата: ..........................г. в ..........................ч., при което не бяхте намерен/и в дома Ви.
На основание чл. 27, ал. 3/чл. 27, ал. 4 ППЗСП следва да се явите в срок от 3 дни за справка в дирекция „Социално подпомагане“................................................................................................
Моля носете лична карта и следните документи:
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Приемно време: Всеки делничен ден от 9,00 до 17,00 ч.
Извършил проверката:
1. .....................................................................................
(име, фамилия и длъжност)
2. .....................................................................................
(име, фамилия и длъжност)
Дата: .......................................“
§ 27. В приложение № 3 към чл. 28, ал. 1 думите „ОТПУСКАМ (ОТКАЗВАМ)“ се заменят с „ОТПУСКАМ/ОТКАЗВАМ/ИЗМЕНЯМ/СПИРАМ/ЛИШАВАМ/ВЪЗОБНОВЯВАМ/ПРЕКРАТЯВАМ“, а след думата „отказ“ се поставя наклонена черта и се добавя „изменение/спиране/лишаване/прекратяване“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 28. В Правилника за прилагане на Закона за семейни помощи за деца, приет с Постановление № 139 на Министерския съвет от 2002 г. (обн., ДВ, бр. 67 от 2002 г.; изм. и доп., бр. 93 от 2004 г.; попр., бр. 97 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 115 от 2004 г., бр. 71 от 2006 г. и бр. 34 от 2009 г.), се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17, ал. 3 се създава т. 12:
„12. служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето, а при липса на избор на личен лекар - от регионалната инспекция за опазване и контрол на общественото здраве.“
2. В чл. 25, ал. 2 се създава т. 9:
„9. служебна бележка, удостоверяваща извършените задължителни имунизации и профилактични прегледи на детето, издадена от личния лекар на детето.“
3. В чл. 16а ал. 7 се отменя.
4. Създава се глава пета „а“:
„Глава пета „а“
ЦЕЛЕВА ПОМОЩ ЗА БЕЗПЛАТНО ПЪТУВАНЕ НА МНОГОДЕТНИ МАЙКИ
Чл. 34а. (1) Многодетните майки имат право на безплатно пътуване с железопътния и автобусния транспорт в страната веднъж в годината - отиване и връщане.
(2) Правото на безплатен транспорт се ползва след представяне пред превозвача на удостоверение, издадено от дирекция „Социално подпомагане“ по постоянен адрес на майката.
(3) Удостоверението за безплатно пътуване се издава въз основа на подадена молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, към която се прилагат копия от удостоверенията за раждане на родените (осиновените) от майката деца или удостоверение за семейно положение, с вписани родените (осиновените) от майката деца, издадено от териториалните поделения на Главна дирекция „ГРАО“.
(4) При подаване на молба-декларацията се представя документ за самоличност.
(5) В случай че удостоверението бъде изгубено или унищожено, дирекция „Социално подпомагане“ издава дубликат, като правото за безплатно пътуване със:
1. железопътен транспорт за съответната година се анулира;
2. автобусен транспорт за съответната година се анулира в случаите, в които вече е ползвано.
Чл. 34б. (1) Разходите за пътуване с автобусен транспорт се изплащат въз основа на молба-декларация по образец, утвърден от министъра на труда и социалната политика, подадена в едномесечен срок от крайната дата на извършеното пътуване.
(2) Към молба-декларацията се прилагат билетите и се представя копие от удостоверението, в което превозвачът е отразил извършеното пътуване.“
§ 29. Стратегиите за развитие на социалните услуги на областно ниво за периода 2011 - 2016 г. се утвърждават от областните управители до 31 октомври 2010 г. Параграф 3 влиза в сила от 1 май 2010 г.
§ 30. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“ с изключение на:
1. Параграф 3, който влиза в сила от 1 май 2010 г.
2. Параграф 13, т. 1, буква „б“ и т. 2, които влизат в сила от 1 януари 2011 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
3090