Народно събрание
брой: 26, от дата 6.4.2010 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.13


Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

 

УКАЗ № 84
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет от ХLI Народно събрание на 24 март 2010 г.
Издаден в София на 31 март 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41, 79 и 80 от 1985 г., бр. 89 и 90 от 1986 г., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 от 1995 г. на Конституционния съд – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 от 1997 г. на Конституционния съд – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 от 2000 г. на Конституционния съд – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г. и бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г.)
§ 1. Член 58а се изменя така:
„Чл. 58а. (1) При постановяване на осъдителна присъда в случаите по чл. 373,  ал. 2 от Наказателно-процесуалния кодекс съдът определя наказанието лишаване от свобода, като се ръководи от разпоредбите на Общата част на този кодекс и намалява така определеното наказание с една трета.
(2) В случаите по чл. 57, ал. 1, когато съдът определи като най-подходящо по вид наказанието доживотен затвор без замяна, не го налага, а наказанието доживотен затвор заменя с лишаване от свобода от двадесет до тридесет години.
(3) Съдът определя размера на наказанието лишаване от свобода в пределите на най-нис­кия минимален размер и най-високия максимален размер на наказанието лишаване от свобода, определено при условията на ал. 2 и наказанието лишаване от свобода, предвидено в Особената част на този кодекс.
(4) В случаите, когато едновременно са налице условията по ал. 1 – 3 и условията на чл. 55, съдът прилага само чл. 55, ако е по-благоприятен за дееца.
(5) Правилата по ал. 1 – 4 не се прилагат за предвидените в Особената част на този кодекс наказания по чл. 37, ал. 1, т. 2 – 11.“
§ 2. В чл. 78а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 в текста преди буква „а“ думите „от петстотин до пет хиляди лева“ се заменят с „от хиляда до пет хиляди лева“.
2. Създава се нова ал. 6:
„(6) Когато са налице основанията по ал. 1 и деянието е извършено от непълнолетно лице, съдът го освобождава от наказателна отговорност, като му налага административно наказание обществено порицание или възпитателна мярка. Съдът може да наложи и административно наказание лишаване от право да се упражнява определена професия или дейност за срок до три години, ако лишаване от такова право е предвидено за съответното престъпление.“
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 3. В чл. 80, ал. 1, т. 5 думите „две години“ се заменят с „три години“.
§ 4. В чл. 93, т. 1, буква „б“ думите „частен нотариус“ се заменят с „нотариус“.
§ 5. В чл. 117, ал. 1 думите „по чл. 115 и 116“ се заличават, а думите „до три години“ се заменят с „от една до шест години“.
§ 6. В чл. 118 думите „чл. 116, точки 1 – 6“ се заменят с „чл. 116, ал. 1, т. 1 – 6“.
§ 7. В чл. 122 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до три години“ се заменят с „до пет години“.
2. В ал. 2 думите „до пет години“ се заменят с „от една до шест години“.
§ 8. В чл. 123 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до пет години“ се заменят с „от една до шест години“.
2. В ал. 2 думите „от една до пет години“ се заменят с „от две до осем години“.
3. В ал. 3 думите „от три до осем години“ се заменят с „от три до десет години“.
§ 9. В чл. 127, ал. 1 думите „до три години“ се заменят с „от една до шест години“.
§ 10. В чл. 129, ал. 1 думите „до пет години“ се заменят с „до шест години“.
§ 11. В чл. 131, ал. 1 в текста след т. 12 думите „от три до дванадесет години“ се заменят с „от три до петнадесет години“, а думите „от една до пет години“ се заменят с „от две до десет години“.
§ 12. В чл. 131а думите „от пет до дванадесет години“ се заменят с „от осем до петнадесет години“, а думите „от три до осем години“ се заменят с „от пет до дванадесет години“.
§ 13. В чл. 142 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Който отвлече другиго, се наказва с лишаване от свобода от три до десет години.“
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „от три до десет години“ се заменят с „от седем до петнадесет години“.
3. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Наказанието е лишаване от свобода от десет до двадесет години или доживотен затвор, както и конфискация на част или цялото имущество на виновния, когато:
1. деянието е извършено повторно или представлява опасен рецидив;
2. от деянието са настъпили значителни вредни последици;
3. към отвлеченото лице е проявена особена жестокост;
4. деянието е извършено по особено мъчителен или опасен за здравето на отвлечения начин;
5. освобождаването на отвлечения е поставено в зависимост от изпълнение на определено условие от страна на трето лице.“
4. Алинея 4 се отменя.
5. Създават се ал. 5 и 6:
„(5) За приготовление, подбуждане или сдружаване с цел извършване на престъпление по този член наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.
(6) В случаите по ал. 1 – 5 деецът се наказва при условията на чл. 55, ако доброволно се предаде на органите на властта, разкрие всичко, което му е известно за извършeните престъпления, и по този начин съществено улесни разкриването и доказването на престъпленията.“
§ 14. В чл. 142а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до две години“ се заменят с „до шест години“.
2. В ал. 2 думите „от една до шест години“ се заменят с „от две до осем години“.
3. В ал. 4 думите „от три до десет години“ се заменят с „от три до дванадесет години“.
4. В ал. 5 думите „предходната алинея“ се заменят с „ал. 1“.
§ 15. В чл. 144 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до шест месеца или с глоба от сто до триста лева“ се заменят с „до три години“.
2. В ал. 2 думите „лишаване от свобода до една година или глоба до двеста лева“ се заменят с „лишаване от свобода до пет години“.
3. В ал. 3 думите „лишаване от свобода до три години или пробация“ се заменят с „лишаване от свобода до шест години“.
§ 16. В чл. 150 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до шест години“ се заменят с „от две до осем години“.
2. В ал. 2 думите „от две до осем години“ се заменят с „от три до десет години“.
§ 17. В чл. 151 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „до пет години“ се заменят с „от една до пет години“.
2. В ал. 3 думите „до три години“ се заменят с „до пет години“.
§ 18. В чл. 155а, ал. 1 думите „до пет години“ се заменят с „от една до шест години“.
§ 19. В чл. 155б след думите „възраст, да“ се добавя „участва или да“.
§ 20. В чл. 160 думите „чл. 116, точка 2“ се заменят с „чл. 116, ал. 1, точка 2“, думите „чл. 131, точка 2“ се заменят с „чл. 131, ал. 1, точка 2“, а думите „чл. 142, ал. 2 – 4“ се заменят с „чл. 142, ал. 2 и 3“.
§ 21. В глава трета, раздел пети се създава чл. 171а:
„Чл. 171а. (1) Който противозаконно придобие, разкрие или разпространи трафични данни, каквито се събират, обработват, съхраняват или използват съгласно Закона за електронните съобщения, се наказва с лишаване от свобода до три години или пробация.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с користна цел, наказанието е лишаване от свобода от една до шест години.“
§ 22. В чл. 182 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до една година или с пробация“ се заменят с „до три години“.
2. В ал. 2 думите „до шест месеца или с глоба от сто до триста лева“ се заменят с „до шест месеца или с глоба до три хиляди лева“.
§ 23. В чл. 182а, ал. 1 думите „до една година“ се заменят с „до три години“.
§ 24. В чл. 185 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до една година“ се заменят с „до три години“.
2. В ал. 2 думите „до три години“ се заменят с „от една до шест години“, а думите „от сто до триста лева“ се заменят с „до пет хиляди лева“.
§ 25. В чл. 186 думите „пробация или глоба от сто до триста лева“ се заменят с „лишаване от свобода до една година или с пробация“.
§ 26. В чл. 187 думите „до една година“ се заменят с „до три години“.
§ 27. В чл. 192, ал. 1 думите „от сто до триста лева, както и с обществено порицание“ се заменят с „до три хиляди лева“.
§ 28. Член 193а се отменя.
§ 29. В чл. 206, ал. 1 думите „до шест години“ се заменят с „от една до шест години“.
§ 30. В чл. 209 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до шест години“ се заменят с „от една до шест години“.
2. В ал. 2 думите „до три години“ се заменят с „до пет години“.
§ 31. В чл. 212, ал. 1 след думата „движимо“ се добавя „или недвижимо“, а думите „до осем години“ се заменят с „от две до осем години“.
§ 32. В чл. 215 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до пет години“ се заменят с „от една до шест години“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „от хиляда до три хиляди лева“ се заменят с „от пет хиляди до десет хиляди лева“.
§ 33. В чл. 218б думите „до сто и петдесет лева“ се заменят с „до размера на две минимални работни заплати за страната, установени към датата на извършване на деянието“.
§ 34. Член 218в се изменя така:
„Чл. 218в. Наказателното преследване се възбужда по тъжба на пострадалия в следните случаи:
1. за престъпления по чл. 216, ал. 4 и 6 и чл. 217, ал. 1 и 2, когато предмет на престъп­лението е частно имущество;
2. за кражба, обсебване, измама и изнудване, когато предмет на престъплението е частно имущество, ако пострадалият е съпруг, възходящ, низходящ или роднина по съребрена линия до втора степен на виновния или живее с него в едно домакинство, или е настойник или попечител на виновния.“
§ 35. В чл. 219 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 и 2 думите „до три години“ се заменят с „до шест години“.
2. В ал. 3 думите „до осем години“ се заменят с „от две до осем години“.
3. В ал. 4 думите „от една до пет“ се заменят с „от три до десет“, а думите „от една до десет“ се заменят с „от три до дванадесет“.
§ 36. В чл. 220 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до пет години“ се заменят с „от една до шест години“.
2. В ал. 2 думите „от една до десет“ се заменят с „от три до десет“.
§ 37. В чл. 227б, ал. 2 думата „15-дневен“ се заменя с „30-дневен“.
§ 38. В чл. 234 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „на склад“ се заличават, а думите „до три години“ се заменят с „от една до шест години“.
2. В ал. 2 в текста преди т. 1 думите „до пет години“ се заменят с „от две до осем години“.
§ 39. В чл. 234а думите „до три години“ се заменят с „до пет години“.
§ 40. В чл. 234б, ал. 1 думите „до три години“ се заменят с „до пет години“.
§ 41. В чл. 242, ал. 1 в текста след буква „ж“ думите „до десет“ се заменят с „от три до десет“.
§ 42. Член 247 се отменя.
§ 43. В чл. 248а се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Който, за да получи кредит, представи неверни сведения, се наказва с лишаване от свобода до три години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.“
2. В ал. 3 думите „до три години“ се заменят с „от една до шест години“, а думите „от две хиляди до пет хиляди“ се заменят с „от две хиляди до десет хиляди“.
3. В ал. 5 думите „до пет години“ се заменят с „от две до осем години“.
§ 44. В чл. 254б се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до пет години“ се заменят с „от една до шест години“.
2. В ал. 2 думите „до шест години“ се заменят с „от две до осем години“.
§ 45. В чл. 255, ал. 1 в текста след т. 7 думите „до пет години“ се заменят с „от една до шест години“.
§ 46. В чл. 269, ал. 1 думите „до пет години“ се заменят с „до шест години“.
§ 47. В чл. 270 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до една година или глоба от сто до триста лева“ се заменят с „до три години или глоба от петстотин до две хиляди лева“.
2. В ал. 2 думите „до две години“ се заменят с „до пет години“.
§ 48. В чл. 274а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „вътрешните работи“ се поставя запетая и се добавя „Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража или Закона за съдебната власт“, а думите „до две години и с глоба до петстотин лева“ се заменят с „до три години или пробация“.
2. В ал. 2 думите „до пет години и глоба до две хиляди лева“ се заменят с „от една до шест години“.
3. Създава се ал. 3:
„(3) Който по какъвто и да е начин опетни, противозаконно унищожи или повреди формено облекло, служебни знаци или надписи, носени или поставени по реда на Закона за Министерството на вътрешните работи, Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България, Закона за изпълнение на наказанията и задържането под стража или Закона за съдебната власт, се наказва с лишаване от свобода до една година.“
§ 49. В чл. 289 думите „до пет години или с пробация, или с обществено порицание“ се заменят с „от една до шест години“.
§ 50. В чл. 302, т. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „или от полицейски орган, или от разследващ полицай“.
§ 51. В чл. 304а след думата „следовател“ се поставя запетая и се добавя „или на полицейски орган, или на разследващ полицай“.
§ 52. В чл. 313, ал. 2 думите „от една до шест години“ се заменят с „до три години“, а думите „от сто до двеста и петдесет лева“ се заменят с „до хиляда лева“.
§ 53. В чл. 318 думите „орган на властта“ се заменят с „длъжностно лице“, а след думата „обществеността“ се добавя „ако извършеното не съставлява по-тежко престъпление“ и се поставя запетая.
§ 54. В чл. 321, ал. 3 в текста преди т. 1 след думите „престъпления по“ се добавя „чл. 142, чл. 142а, чл. 143а“, запетаята пред думите „чл. 354б, ал. 1 – 4“ се заменя със съюза „и“, а думите „и чл. 354в, ал. 1“ се заличават.
§ 55. В чл. 326 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Ако от деянието по ал. 1 са настъпили значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода до пет години и глоба от петстотин до две хиляди лева.“
§ 56. Член 328 се отменя.
§ 57. В чл. 338 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „до две години или с глоба от сто до триста лева“ се заменят с „от една до пет години или с глоба от петстотин до три хиляди лева“.
2. В ал. 2 думите „до пет години“ се заменят с „от две до осем години“.
3. В ал. 3 след думата „имот“ се добавя „когато деецът не е искал и не е допускал това“, а думите „от две до осем години“ се заменят с „от три до десет години“.
§ 58. В чл. 339 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до шест години“ се заменят с „от две до осем години“.
2. В ал. 2 думите „от три до осем години“ се заменят с „от три до десет години“.
3. В ал. 3 думите „до шест години“ се заменят с „от две до осем години“.
§ 59. В чл. 339а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до три години“ се заменят с „от една до шест години“.
2. В ал. 2 думите „от една до пет години“ се заменят с „от две до осем години“.
§ 60. В чл. 339б думите „до шест години“ се заменят с „от три до десет години“.
§ 61. В чл. 354а, ал. 2 в текста преди т. 1 думите „голямо количество“ се заменят с „големи размери“, а думите „особено голямо количество“ се заменят с „особено големи размери“.
§ 62. В чл. 357 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „до пет години“ се заменят с „от две до осем години“.
2. В ал. 2 думите „от три до десет години“ се заменят с „от пет до петнадесет години“.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 24 март 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

2905