Министерство на труда и социалната политика
брой: 25, от дата 30.3.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.63


Наредба за изменение на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
Наредба за изменение на Наредба № РД-07-2 от 2009 г. за условията и реда за провеждането на периодично обучение и инструктаж на работниците и служителите по правилата за осигуряване на здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 102 от 2009 г.; попр., бр. 4 от 2010 г.)
§ 1. В чл. 9, ал. 2 числото „9“ се заменя с „8“.
§ 2. В чл. 15, ал. 1 думите „при производство и леене на метали“ се заличават.
Министър: Т. Младенов
2326