Министерство на труда и социалната политика
брой: 19, от дата 9.3.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.72


Наредба № 3 от 23 февруари 2010 г. за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на дек­ларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

 

 
МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
НАРЕДБА № 3 от 23 февруари 2010 г.
за формата, съдържанието, реда и начина за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Глава първа
ПРЕДМЕТ И ОБХВАТ
Чл. 1. С тази наредба се определят формата, съдържанието, редът и начинът за подаване и съхраняване на декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (декларацията).
Чл. 2. Декларацията се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост.
Чл. 3. (1) Декларацията се подава в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ по седалище и адрес на управление на предприятието ежегодно в срок до 30 април на следващата година.
(2) Когато няма промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране, лицата по чл. 2 уведомяват писмено териториалната дирекция „Инспекция по труда“ в срока по ал. 1.
Глава втора
ФОРМА, СЪДЪРЖАНИЕ И РЕД ЗА ПОДАВАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА ДЕКЛАРАЦИЯТА
Чл. 4. (1) Декларацията се подава на хартиен и електронен носител или по електронен път по образец съгласно приложение № 1.
(2) Уведомлението по чл. 3, ал. 2 се подава на хартиен носител или по електронен път по образец съгласно приложение № 2.
(3) Декларацията, съответно уведомлението, се подава на електронен носител или по електронен път по утвърден формат на записа, като се използва само програмен продукт, който е проверен или предоставен от ИА „Главна инспекция по труда“. Програмният продукт се предоставя чрез дирекциите „Инспекция по труда“ или интернет страницата на ИА „Главна инспекция по труда“.
(4) Декларацията, съответно уведомлението, се подава по електронен път само когато задълженото лице по чл. 2 или неговият законен представител притежава универсален електронен подпис съгласно Закона за електронния документ и електронния подпис.
Чл. 5. (1) При приемане на декларацията, съответно уведомлението, на подателя се издава удостоверение с входящ номер и дата.
(2) Електронен носител, който не може да бъде възпроизведен от длъжностното лице в териториалната дирекция „Инспекция по труда“, се връща на подателя, като декларацията, съответно уведомлението, се счита за неподадена. В срок не по-дълъг от 7 работни дни от датата, на която е отказано приемане на електронния носител, задълженото лице по тази наредба представя нов електронен носител.
(3) Електронният носител се връща на подателя след приемането на информацията.
(4) Изпратената по електронен път декларация, съответно уведомлението, се завежда в териториалната дирекция „Инспекция по труда“ с датата на получаване, регистрирана от информационната система на ИА „Главна инспекция по труда“.
Чл. 6. Не се приемат декларации, съответно уведомления, на хартиен носител, които не съдържат подпис и печат на лицата по чл. 2.
Чл. 7. (1) При непълнота и при нередовност на приетата декларация длъжностно лице от ИА „Главна инспекция по труда“ в срок до 60 дни от датата на приемане на декларацията писмено уведомява лицата по чл. 2 за констатираните непълноти и нередовности, като с уведомлението определя срок до 30 работни дни за отстраняването им.
(2) В срок до 30 работни дни от датата на подаване на декларацията, когато в нея няма непълноти или нередовности, длъжностно лице от ИА „Главна инспекция по труда“ вписва декларацията, съответно уведомлението, в публичен регистър, който се публикува на страницата на ИА „Главна инспекция по труда“ в интернет. В случаите по ал. 1 срокът за вписване на подадената декларация в публичния регистър започва да тече от датата на отстраняване на констатираните непълноти и нередовности.
(3) Регистърът по предходната алинея съдържа:
1. номер и дата на регистрация на декларацията или уведомлението;
2. наименование на предприятието;
3. единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията, или единен идентификационен код по БУЛСТАТ за лицата, които имат такъв;
4. адрес на предприятието;
5. име, презиме и фамилия на законния представител на лицето по чл. 2.
Чл. 8. Декларациите, съответно уведомленията, се съхраняват и унищожават по ред и начин, определен от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Глава трета
АДМИНИСТРАТИВНОНАКАЗАТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 9. (1) Лицето по чл. 2 или негов законен представител, което не подаде декларация, съответно уведомление, в законоустановения срок, носи отговорност по чл. 413, ал. 1 и ал. 3, т. 1 от Кодекса на труда.
(2) Лице, което подаде декларация, съответно уведомление, с неверни данни, носи отговорност по чл. 313, ал. 1 от Наказателния кодекс.
ДОПЪЛНИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
§ 1. По смисъла на тази наредба „промяна в обстоятелствата, подлежащи на деклариране“ е промяна в декларираните обстоятелства по раздел I, т. 1 и 2; раздел II, т. 7, 8 и 9; раздел IV, част І, т. 22, 24, част II, т. 25, част IV, т. 33 от декларацията.
ПРЕХОДНИ И ЗАКЛЮЧИТЕЛНИ РАЗПОРЕДБИ
§ 2. Образецът на декларацията и уведомлението се публикуват на страницата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ в интернет за ползване от декларатора.
§ 3. Наредбата се издава на основание чл. 15, ал. 2 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд.
§ 4. Контролът по изпълнението на наредбата се възлага на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“.
Министър: Т. Младенов
 
 
Забележка на редакцията: виж приложенията в PDF-а на броя
 
1746