Министерство на вътрешните работи
брой: 11, от дата 9.2.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.56


Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Із-381 от 2009 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № Із-381 от 2009 г. за реда за обработка на лични данни в Министерството на вътрешните работи (обн., ДВ, бр. 23 от 2009 г.; изм., бр. 39 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. Сегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) В правилата по чл. 2 за всеки информационен фонд се определят процедури и срокове за извършване на периодични проверки на качеството на обработваните лични данни.“
§ 2. В чл. 17 се създава т. 8:
„8. процедурата за уведомяване на лице, чиито лични данни са събрани и се съхраняват без негово знание и не са унищожени, при условие че това уведомяване не може да повлияе върху дейността на органите на МВР.“
§ 3. В чл. 39 т. 2 се изменя така:
„2. правилното съхранение, целостта и качеството на данните;“.
§ 4. В член 48 ал. 1 се изменя така:
„Чл. 48. (1) Органите по чл. 47, ал. 2 извършват планови и внезапни проверки за установяване на спазването на необходимите технически и организационни мерки по защита на личните данни, както и периодични проверки на качеството на обработваните лични данни.“
§ 5. В допълнителните разпоредби в § 2 след думите „могат да бъдат разкрити“ се добавя „и реда и условията за това“, а след думите „срока на съхраняване на данните;“ се добавя „процедури за периодични проверки на качеството на данните;“.
Министър: Цв. Цветанов
944