Национален осигурителен институт
брой: 99, от дата 8.12.2006 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.42


Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2001 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност

 

НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
Инструкция за изменение и допълнение на Инструкция № 5 от 2001 г. за работата и отчетността с болничните листове за временна неработоспособност (обн., ДВ, бр. 46 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 95 от 2004 г., бр. 10 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 3 се създава ал. 3:
“(3) Бланката “Болничен лист за временна неработоспособност” се издава само на осигурени лица, които не могат или са възпрепятствани да работят поради: общо заболяване; злополука; професионална болест; лечение в чужбина; санаторно-курортно лечение; належащ медицински преглед или изследване; карантина; отстраняване от работа по предписание на здравните органи; гледане на болен или на карантиниран член от семейството; належащо придружаване на болен член от семейството за медицински преглед; изследване или лечение в същото или в друго населено място, в страната или в чужбина, бременност и раждане; гледане на здраво дете, върнато от детско заведение поради карантина в заведението.”
§ 2. В чл. 5 се правят следните изменения и допълнения:
1. Текстът “(1) Лечебните” се заменя с “Лечебните”.
2. В т. 1 текстът “чл. 40, ал. 3” се заменят с “чл. 40, ал. 4”.
3. Създава се нова т. 2:
“2. актуално удостоверение за търговска регистрация;”.
4. Досегашните т. 2, 3 и 4 стават съответно т. 3, 4 и 5.
§ 3. Създава се чл. 5а:
“Чл. 5а. Националният осигурителен институт създава и поддържа регистър и база данни за получаването и отчитането на бланките болнични листове от лечебните заведения.”
§ 4. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 текстът “чл. 5, ал. 1, т. 1 и 2” се заменят с “ чл. 5, т. 1, 2 и 3”, а на края на изречението се поставя запетая и се добавя “което вписва данните от тях в регистъра по чл. 5а.”
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) На лечебното заведение се издава удостоверение (приложение № 6) за регистрация на лечебното заведение в ТП на НОИ.”
3. Алинеи 3 и 4 се отменят.
§ 5. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея текстът “чл. 5, ал. 1, т. 3 и 4” се заменя с “чл. 5, т. 4 и 5”.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Материалноотговорното лице по ал. 1 вписва данните от предоставените документи в регистъра по чл. 5а.”
§ 6. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1 и след думите “се получават” се добавя “срещу подпис”.
2. Създава се ал. 2:
“(2) При получаване на бланки болнични листове от упълномощено лице към документите по чл. 7, ал. 1 се прилага и пълномощното на това лице.”
§ 7. Член 10 се изменя така:
“Чл.10. Получените от лечебните заведения бланки болнични листове се описват от материалноотговорното лице към ТП на НОИ в регистъра по чл. 5а.”
§ 8. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “в ТП на НОИ и” се заличават.
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Книгата се заверява от ръководителите на лечебните заведения.”
3. Алинея 5 се изменя така:
“(5) Книгата се попълва от ръководителите на лечебните заведения или от длъжностните лица по чл. 11.”
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думата “унищожен” се заменя с “невалиден”, а след думите “длъжностното лице” се добавя “по чл. 11”.
2. В ал. 4 текстът “Унищожените болнични листове” се заменя с “Повредените болнични листове по ал. 3”.
§ 10. В чл. 16 ал. 1 се изменя така:
“Чл. 16. (1) В полетата на първия ред се вписват: номерът на личната амбулаторна карта при издаване на болничен лист за гледане на болен член от семейството; номерът от амбулаторния журнал, където е регистрирано заболяването на лицето; или номерът на историята на заболяването.”
§ 11. В чл. 21 цифрата “9” се заменя със “7”.
§ 12. В чл. 22 цифрата “9” се заменя със “7”.
§ 13. В чл. 25 думите “дете - името на детето и рождената му дата” се заменят с “болен член - имената на болния, възрастта (за деца до 18-годишна възраст - датата на раждане), родствената връзка”.
§ 14. В чл. 26 т. 1 се изменя така:
“1. в ред “№ в амб.журн./Ист.на заб.” се попълва съответният номер в зависимост от конкретния случай;”.
§ 15. В чл. 27, ал. 7 цифрата “9” се заменя със “7”.
§ 16. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “неработоспособност и” се заменят с “неработоспособност или”.
2. В ал. 2 думата “районен” се заменя с “регионален”.
§ 17. Приложение № 6 към чл. 6, ал. 2 се отменя.
§ 18. Приложение № 7 става приложение № 6 и се изменя така:
“Приложение № 6 към чл. 6, ал. 2
Р Е П У Б Л И К А Б Ъ Л Г А Р И Я
НАЦИОНАЛЕН ОСИГУРИТЕЛЕН ИНСТИТУТ
РАЙОННО (СТОЛИЧНО) УПРАВЛЕНИЕ “СОЦИАЛНО ОСИГУРЯВАНЕ”
гр. ....................
п.к. ........... , ул. ...... ,…№ ,............. тел. ........................... ,
факс....................  , e-mail....................................... @nssi.bg
У Д О С Т О В Е Р Е Н И Е
Р(С)УСО удостоверява, че на ............... 20.... г. в Регистъра на лечебните заведения за получаване на болнични листове е вписано лечебно заведение с наименование:...................................................................... ,
адрес:.................................................................................. ,
ЕИК по БУЛСТАТ:............................................ и
регистрационен номер:.......................................
        ДИРЕКТОР ТП НА НОИ:..............................                   
                                                        име           подпис
                                                                печат
§ 19. Приложение № 8 към чл. 10, ал. 1 се отменя.
§ 20. Приложение № 9 към чл. 21 става приложение № 7 към чл. 21.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 21. В едномесечен срок от влизането в сила на тази инструкция териториалните поделения на НОИ вписват лечебните заведения, намиращи се на територията им, в регистъра по чл. 5а.
§ 22. Инструкцията влиза в сила от 1 декември 2006 г.
Управител: Й. Христосков
73453