Народно събрание
брой: 12, от дата 12.2.2010 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Закон за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд

 

НАРОДНО СЪБРАНИЕ
 
УКАЗ № 16
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд, приет от ХLI Народно събрание на 28 януари 2010 г.
Издаден в София на 4 февруари 2010 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за допълнение на Закона за здравословни и безопасни условия на труд (обн., ДВ, бр. 124 от 1997 г.; изм., бр. 86 от 1999 г., бр. 64 и 92 от 2000 г., бр. 25 и 111 от 2001 г., бр. 18 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 76 от 2005 г., бр. 33, 48, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40 от 2007 г., бр. 102 и 108 от 2008 г. и бр. 93 от 2009 г.)
§ 1. В чл. 15, ал. 1 след думите „Лицата по чл. 14, ал. 1“ се добавя „с изключение на тези, които за своя сметка работят сами“.
§ 2. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 4б:
„§ 4б. Декларацията по чл. 15 за 2009 г. се подава до 30 юни 2010 г. включително.“
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 28 януари 2010 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
834