Министерски съвет
брой: 2, от дата 8.1.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.9


Постановление № 332 от 30 декември 2009 г. за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 332 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.
за изменение и допълнение на Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица и българските граждани на работа в чужбина, приета с Постановление № 30 на Министерския съвет от 2000 г. (обн., ДВ, бр. 21 от 2000 г.; изм. и доп., бр. 83 от 2000 г.; Решение № 8525 на Върховния административен съд от 2000 г.– бр. 8 от 2001 г.; Решение № 3357 на Върховния административен съд от 2001 г. – бр. 52 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 19 от 2002 г., бр. 91 от 2003 г., бр. 1 от 2006 г., бр. 15 от 2007 г., бр. 17 от 2008 г. и бр. 12 и 67 от 2009 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. Наименованието се изменя така:
„Наредба за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава изречение второ:
„Декларация за прекъсване на дейността не се подава за периодите по чл. 9, ал. 2, т. 5 от Кодекса за социално осигуряване.“
2. В ал. 3 се създава изречение трето:
„При започване и възобновяване на трудовата дейност, ако декларацията за вида на осигуряването не е подадена в 7-дневния срок, лицето подлежи на осигуряване само за инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт.“
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Лицата по чл. 4, ал. 3, т. 1, 2, 4 – 6 от Кодекса за социално осигуряване, на които е отпусната пенсия, се осигуряват по свое желание по предвидения с наредбата ред.“
§ 3. В чл. 2 се правят следните изменения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
„(1) Едноличните търговци, земеделските производители, тютюнопроизводителите и лицата, упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност на основание на регистрация, внасят осигурителните вноски по сметка на съответната компетентна териториална дирекция на НАП поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.
(2) Физическите лица – съдружници в търговски дружества или собственици на ЕООД, и физическите лица – членове на неперсонифицирани дружества, внасят осигурителните вноски по сметката на компетентната териториална дирекция на НАП на самоосигуряващото се лице поотделно за всеки месец, като в документите за внасянето им се попълва ЕГН, ЛНЧ или служебен номер, издаден от НАП на лицето.“
2. В ал. 3 изречение второ се изменя така:
„Промяната на основанието или идентификационния код, по който се провежда осигуряването, се декларира по реда на чл. 1, ал. 2.“
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година, въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход. Окончателните осигурителни вноски се дължат от самоосигуряващите се лица в срока за подаване на декларацията върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд „Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване. Годишният осигурителен доход, върху който се дължи окончателната осигурителна вноска, се определя като разлика между сбора от средномесечния деклариран или определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс облагаем доход от упражняване на съответната трудова дейност и сбора от доходите, върху които помесечно са внасяни авансово осигурителни вноски. Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или при определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година. Коригиращата справка се подава в срока за подаване на данъчната декларация за предходната година.“
4. Алинея 5 се отменя.
§ 4. В чл. 3 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Осигурителните вноски върху избрания осигурителен доход съгласно чл. 6, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. За избран осигурителен доход от самоосигуряващото се лице, което е избрало да се осигурява и за общо заболяване и майчинство, се счита доходът, върху който са внесени осигурителни вноски до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако вноските са внесени след тази дата, за избран осигурителен доход се счита минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица за съответния период.“
2. В ал. 4 думите „или бременност и раждане“ се заменят с „бременност и раждане или отглеждане на малко дете“.
3. В ал. 5 думите „чл. 4, ал. 3, т. 1 – 4 и ал. 5“ се заменят с „чл. 4, ал. 3, т. 1, 2 и 4“.
§ 5. В чл. 4, ал. 2, изречение първо думите „търговци или упражняващи свободна професия или занаятчийска дейност по регистрация“ се заменят със „самоосигуряващи се лица“, а в изречение второ думата „календарна“ се заличава.
§ 6. В чл. 5 думите „ал. 3, т. 1 – 4“ се заменят с „ал. 3, т. 1, 2 и 4“.
§ 7. В чл. 6 думите „ал. 3, т. 1 – 4“ се заменят с „ал. 3, т. 1, 2 и 4“.
§ 8. В чл. 7, ал. 5 след думата „внесени“ се добавя „дължимите“.
§ 9. В чл. 13 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „в съотношението по“ се заменят с „по реда на“.
2. В ал. 3 и 4 думата „календарна“ се заличава.
§ 10. В чл. 14 думата „календарна“ се заличава.
§ 11. В чл. 16 думата „календарна“ се заличава.
§ 12. В чл. 17 думата „календарна“ се заличава.
§ 13. В чл. 17а се създават ал. 2 и 3:
„(2) Лицата по ал. 1 декларират пред изпращащото ведомство започването и прекратяването и вида на осигуряването. Осигуряването възниква от датата, посочена в декларацията, но не по-рано от 1-во число на месеца, през който е подадена.
(3) Видът на осигуряването може да се променя с нова декларация, подадена в сроковете по чл. 1, ал. 4.“
§ 14. В чл. 18 след думите „чл. 3, ал. 5“ се добавя „за осигурените само за инвалидност поради общо заболяване, за старост и за смърт“.
§ 15. Създава се раздел ІІІ:
„Раздел ІІІ
Обществено осигуряване на морските лица
Чл. 20. (1) Морските лица задължително се осигуряват за общо заболяване, майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост, смърт, трудова злополука и професионална болест и по свое желание – и за безработица.
(2) Осигурителните вноски за рисковете по ал. 1 са изцяло за сметка на морските лица и се дължат в размерите за фондовете „Общо заболяване и майчинство“, „Пенсии“, „Трудова злополука и професионална болест“ или и за „Безработица“ върху избран месечен осигурителен доход между минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица и максималния месечен размер на осигурителния доход, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.
(3) Видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход се декларират от морските лица пред работодателя в 7-дневен срок от датата, на която е започнало изпълнението на задълженията по трудовия договор, и това е удостоверено писмено съгласно чл. 63, ал. 4 от Кодекса на труда. Видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход могат да се променят за всяка календарна година, ако морското лице е подало декларация пред своя работодател до края на януари на съответната календарна година.
(4) Осигурителните вноски за морските лица се удържат и внасят от работодателя при изплащане на дължимото възнаграждение. Когато възнагражденията на морските лица са начислени, но не са изплатени или не са начислени, осигурителните вноски се внасят от работодателя до края на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът.“
§ 16. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 4:
„§ 4. Видът на осигуряването и избраният месечен осигурителен доход от морските лица за 2010 г. се декларират пред работодателя до 31 март 2010 г., а дължимите осигурителни вноски за януари и февруари 2010 г. се внасят без лихва до 31 май 2010 г.“.
Допълнителна разпоредба
§ 17. Навсякъде в наредбата абревиатурата „НОИ“ се заменя с „Националния осигурителен институт“, а „КСО“ – с „Кодекса за социално осигуряване“.
Заключителна разпоредба
§ 18. Постановлението влиза в сила от 1 януари 2010 г.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков

65