Министерски съвет
брой: 2, от дата 8.1.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 326 от 30 декември 2009 г. за определяне размер на минималната работна заплата за страната

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 326 ОТ 30 ДЕКЕМВРИ 2009 Г.
за определяне размер на минималната работна заплата за страната
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. (1) Определя от 1 януари 2010 г. размер на минималната месечна работна заплата за страната 240 лв. и на минималната часова работна заплата 1,42 лв. при нормална продължителност на работното време 8 часа и при 5-дневна работна седмица.
(2) Размерът на минималната месечна работна заплата по ал. 1 се определя за пълен работен месец.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Субсидираното от държавния бюджет трудово възнаграждение на лицата, наети по програми и мерки за заетост по Закона за насърчаване на заетостта, се определя от 1 януари 2010 г. в размер 240 лв. за пълен работен месец при осемчасов работен ден и 1,42 лв. часова работна заплата.
§ 2. Необходимите средства за 2010 г. за изпълнение на постановлението в бюджетните организации и дейности се осигуряват в рамките на средствата по бюджетите на държавните органи, министерствата и другите бюджетни организации, трансфера от републиканския бюджет за самостоятелните бюджети и от извънбюджетни сметки, от собствени приходи на общините и от извънбюджетни средства.
§ 3. Министърът на труда и социалната политика и министърът на финансите дават указания по изпълнението на постановлението и решават в рамките на своята компетентност възникнали специфични въпроси по прилагането му.
§ 4. Постановлението се приема на основание чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда.
Министър-председател: Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков

59