Народно събрание
брой: 103, от дата 29.12.2009 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.16


Решение за спиране на разпореждането с поземлени имоти, земеделски земи, гори, сгради и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бив­шите царе Фердинанд I и Борис III и за спиране на експлоатационната и строителната дейност в посочените имоти

 

РЕШЕНИЕ
за спиране на разпореждането с поземлени имоти, земеделски земи, гори, сгради и движими вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд I и Борис III и за спиране на експлоатационната и строителната дейност в посочените имоти
Народното събрание на основание чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България
РЕШИ:
1. Спира разпореждането с поземлените имоти, земеделските земи, горите, сградите и движимите вещи, за които има постановени решения за признаване и възстановяване правото на собственост или са дадени като обезщетение на наследниците на бившите царе Фердинанд I и Борис III.
2. Спира експлоатационната и строителната дейност в имотите по т. 1.
3. Спирането се налага до приемането на специален закон.
4. Лицата, които се намират във владение или държане на посочените имоти и вещи, са длъжни да полагат за тях грижата на добър стопанин, в противен случай носят отговорност за вреди.
Решението е прието от 41-ото Народно събрание на 18 декември 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
13787