Министерство на труда и социалната политика, Министерство на здравеопазването
брой: 1, от дата 5.1.2010 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.51


Наредба за отменяне на Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана

 

МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА
МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за отменяне на Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 44 от 1996 г.)
Член единствен. Наредба № 3 от 1996 г. за инструктажа на работниците и служителите по безопасност, хигиена на труда и противопожарна охрана (ДВ, бр. 44 от 1996 г.) се отменя.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Наредбата влиза в сила от 1.01.2010 г.
Министър на труда и социалната политика: Т. Младенов
Министър на здравеопазването: Б. Нанев
13775