Народно събрание
брой: 99, от дата 15.12.2009 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.78


Закон за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.

 

УКАЗ № 397
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г., приет от ХLI Народно събрание на 3 декември 2009 г.
Издаден в София на 10 декември 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
ЗАКОН
за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г.
Чл. 1. (1) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. по приходите и трансферите на обща сума 2 519 211 хил. лв., както следва:

№ по ред
Показатели
Сума
(в хил. лв.)
I.
ПРИХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
2 519 211
1.
Здравноосигурителни приходи
2 501 160
1. 1.
Здравноосигурителни вноски
1 560 034
1. 2.
Трансфери за здравно осигуряване
941 126
2.
Приходи и доходи от собственост
1 521
3.
Глоби, санкции и наказателни лихви
12 000
4.
Други неданъчни приходи
30
5.
Получени трансфери от Министерството на здравеопазването за финансиране на разходите за акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето /+/:
 
 
4 500

 
(2) Приема бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. по разходите и трансферите на обща сума 1 689 432 хил. лв., както следва:

№ по ред
Показатели
Сума
(в хил. лв.)
II.
РАЗХОДИ И ТРАНСФЕРИ – ВСИЧКО
1 689 432
1.
Текущи разходи
1 559 284
1.1.
Заплати и възнаграждения за персонала, нает по трудови и служебни правоотношения
 
21 666
1.2.
Други възнаграждения и плащания за персонала
1 076
1.3.
Задължителни осигурителни вноски от работодатели
3 999
1.4.
Издръжка на административните дейности
20 611
1.5.
Здравноосигурителни плащания
1 511 932
1.5.1.
 – здравноосигурителни плащания за първична извънболнична медицинска помощ
 
157 000
1.5.2.
 – здравноосигурителни плащания за специализирана извънболнична медицинска помощ
 
154 000
1.5.3.
 – здравноосигурителни плащания за дентална помощ
91 000
1.5.4.
 – здравноосигурителни плащания за медико-диагностична дейност
61 000
1.5.5.
 – здравноосигурителни плащания за лекарства за домашно лечение, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели
 
320 000
1.5.6.
 – здравноосигурителни плащания за болнична медицинска помощ
708 932
1.5.6.1
 в т.ч. за акушерска помощ за всички здравно неосигурени жени
4 500
1.5.7.
 – други здравноосигурителни плащания за медицинска помощ
20 000
2.
Придобиване на нефинансови активи
2 000
3.
Резерв за непредвидени и неотложни разходи
125 058
4.
Предоставени трансфери на Националната агенция за приходите по чл. 24, т.6 от Закона за здравното осигуряване и към бюджетни предприятия, сключили договори за извършване на медицински услуги с Националната здравноосигурителна каса
 
 
 
3 090
 

 
(3) Приема излишък по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. на обща сума 829 779 хил. лв.
(4) Народното събрание по предложение на Министерския съвет може да утвърди допълнителни бюджетни кредити, с които Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса да увеличи цените на видовете медицинска помощ по ал. 2, редове 1.5, 1.5.1, 1.5.2, 1.5.3, 1.5.4, 1.5.5 и 1.5.6, считано от 1 юли 2010 г. за сметка на намаление на положителното салдо по ал. 3.
(5) При неизпълнение на приходите по ал. 1 плащанията от бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2010 г. се извършват за сметка на изменение на средствата по сметки.
Чл. 2. Определя здравноосигурителната вноска за 2010 г. в размер 8 на сто.
Чл. 3. (1) Всяко тримесечие, към договорите с изпълнителите на първична и специализирана медицинска помощ, Националната здравноосигурителна каса определя:
1. броя на назначаваните специализирани медицински дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.5.2;
2. стойността на назначаваните медико-диагностични дейности в съответствие с чл. 1, ал. 2, ред 1.5.4.
(2) Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса утвърждава ред за прилагане на ал. 1.
Чл. 4. (1) В рамките на стойностите по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6:
1. Националната здравноосигурителна каса определя за всяка районна здравноосигурителна каса годишна обща стойност на разходите, разпределена по месеци;
2. районните здравноосигурителни каси определят задължителни стойности на делегирани бюджети за дейностите за болнична медицинска помощ към договорите с изпълнителите.
(2) Изпълнението на дейностите по ал. 1 се контролира по месеци и се коригира на тримесечие.
(3) Делегираните стойности по ал. 1, т. 2 и тяхното изменение по ал. 2 се утвърждават от Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
(4) За определяне на стойностите на делегираните бюджети по ал. 1, т. 2 и тяхното изменение Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса приема правила.
Чл. 5. Лечебните заведения, сключили договор с Националната здравноосигурителна каса, й представят годишен финансов отчет и периодични финансови отчети за изпълнението на дейностите, платени от касата, по ред, определен от Управителния съвет.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 1. Преизпълнението на здравноосигурителните приходи по чл. 1, ал. 1, ред 1 се разпределя за здравноосигурителни плащания по ред, определен от Управителния съвет на Националната здравноосигурителна каса.
§ 2. Министерството на здравеопазването, ежемесечно, до края на текущия месец предоставя трансфер към бюджета на Националната здравноосигурителна каса по чл. 1, ал. 1, ред 5 в размер на поетото през месеца задължение към лечебните заведения за извършената от тях акушерска помощ по чл. 82, ал. 1, т. 2 от Закона за здравето. Дейността се заплаща при условията и по реда на Националния рамков договор за 2010 г., а когато не е сключен Национален рамков договор – при условията и по реда на чл. 55, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване. Средствата се отчитат по чл. 1, ал. 2, ред 1.5.6.1 по бюджета на Националната здравноосигурителна каса.
§ 3. От републиканския бюджет, чрез бюджета на Министерството на здравеопазването, може да се получават по бюджета на Националната здравноосигурителна каса целеви субсидии по чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за здравното осигуряване, извън тези по чл. 1, ал. 1, за изпълнение на задължения, които произтичат от прилагането на правилата за координация на системите за социална сигурност и са за обезщетения в натура извън медицинската помощ по чл. 45 от Закона за здравното осигуряване. С извършените разходи за тези обезщетения се завишават сумите по чл. 1, ал. 2, редове II, 1, 1.5, 1.5.7.
§ 4. Средствата по договори за извършване на болнична помощ, сключени между разпоредители с бюджетни кредити и Националната здравноосигурителна каса, се отчитат като трансфери по чл. 1, ал. 2, ред 4.
§ 5. Разчитането на дължимите суми, в съответствие с изискванията на чл. 24, т. 6 от Закона за здравното осигуряване, от бюджета на Националната здравноосигурителна каса към бюджета на Националната агенция за приходите, се извършва в края на всеки календарен месец в размер 0,2 на сто върху набраните през предходния месец здравноосигурителни вноски. Средствата се отчитат като трансфери между бюджетни сметки по чл. 1, ал. 2, ред 4.
§ 6. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса има право да извършва вътрешни компенсирани промени на кредитите между елементите на разходите и трансферите по чл. 1, ал. 2, които са в рамките на утвърдения бюджет.
§ 7. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса в случаи на значителни отклонения от равномерното разходване на средствата или на териториален дисбаланс в потреблението на медицински услуги, съгласно чл. 26, ал. 2 от Закона за здравното осигуряване, има право да разходва средствата от резерва за непредвидени и неотложни разходи по чл. 1, ал. 2, ред 3 само за здравноосигурителни плащания.
§ 8. Управителният съвет на Националната здравноосигурителна каса може да вземе решение приходите от продажба на дълготрайни материални активи да се използват за придобиване на такива активи над утвърдения разход по чл. 1, ал. 2, ред 2.
§ 9. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр.1, 31 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г. и бр. 35, 41, 42 и 93 от 2009 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 26, ал. 1, т. 1 думата „десет“ се заменя с „пет“.
2. В чл. 37 ал. 5 се отменя.
3. Член 58а се отменя.
4. В чл. 59 се създават ал. 10 и 11:
„(10) Всяко лечебно заведение за болнична помощ може да сключи договор по ал. 1 само за тази дейност за оказване на болнична медицинска помощ по чл. 45, за която има специалист/и, работещ/и на основен трудов договор.
(11) Директорът на съответната районна здравноосигурителна каса прекратява договорите с изпълнителите на медицинска помощ – лечебни заведения за болнична помощ по чл. 9 от Закона за лечебните заведения, в следните случаи:
1. при отчитане на дейност, която не е извършена – частично, за съответната клинична пътека;
2. при повторно отчитане на дейност, която не е извършена – за всички договорени клинични пътеки.“
§ 10. Изпълнението на закона се възлага на Управителния съвет и на директора на Националната здравноосигурителна каса, както и на Националната агенция за приходите, в частта за събиране на здравноосигурителните вноски.
§ 11. Законът влиза в сила от 1 януари 2010 г.
Законът е приет от 41-ото Народно събрание на 3 декември 2009 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева

13322