Министерски съвет
брой: 80, от дата 9.10.2009 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.60


Постановление № 239 от 2 октомври 2009 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 239 ОТ 2 ОКТОМВРИ 2009 Г.
за приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Приема Устройствен правилник на Министерството на културата.
Заключителни разпоредби
§ 1. Отменя се Устройственият правилник на Министерството на културата, приет с Постановление № 149 на Министерския съвет от 2006 г. (обн., ДВ, бр. 52 от 2006 г.; изм. и доп., бр. 3, 22, 65 и 110 от 2007 г. и бр. 10 и 107 от 2008 г.).
§ 2. В Постановление № 149 на Министерския съвет от 2006 г. за приемане на Устройствен правилник на Министерството на културата и за закриване на националните центрове по изкуствата и културните дейности към министъра на културата (ДВ, бр. 52 от 2006 г.) чл. 1 се отменя.
§ 3. В Единния класификатор на длъжностите в администрацията, приет с Постановление № 47 на Министерския съвет от 2004 г. (обн., ДВ, бр. 18 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 46 от 2004 г., бр. 58, 74 и 78 от 2005 г., бр. 24, 40 и 46 от 2006 г., бр. 11, 46, 61, 88 и 100 от 2007 г., бр. 3, 34, 37, 52, 64, 71, 91 и 108 от 2008 г. и бр. 2, 3, 18, 34 и 44 от 2009 г.), се правят следните допълнения:
1. Създава се нов ред Б3:
Б3     Държавен               маги-       І               6 години    служебно
        инспектор в             стър       младши
        Главна дирекция
        „Инспекторат
        за опазване на
        културното
        наследство“
2. Създава се нов ред Б5:
Б5     Регионален              маги-       ІІІ             5 години    служебно
        инспектор в             стър       младши
        териториално
        звено на Главна
        дирекция
        „Инспекторат за
        опазване на
        културното
        наследство“
3. Във Второ ниво на т. 2 от забележките след думите „транзитните, регистрационно-приемателните и интеграционните центрове на Държавната агенция за бежанците“ се добавя „териториалните звена на Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“.
Министър-председател:  Бойко Борисов
Главен секретар на Министерския съвет: Росен Желязков
УСТРОЙСТВЕН ПРАВИЛНИК
на Министерството на културата
Глава първа
ОБЩИ РАЗПОРЕДБИ
Чл. 1. С правилника се определят структурата, организацията на дейността, функциите и числеността на персонала в административните звена на Министерството на културата, наричано по-нататък „министерството“.
Чл. 2. (1) Министерството на културата е юридическо лице на бюджетна издръжка със седалище София, бул. Александър Стамболийски 17.
(2) Министерството на културата е администрация, която подпомага министъра на културата при осъществяване на правомощията му, осигурява технически дейността му и извършва дейности по административното обслужване на гражданите и юридическите лица.
Глава втора
МИНИСТЪР НА КУЛТУРАТА
Раздел I
Правомощия на министъра
Чл. 3. (1) Министърът на културата, наричан по-нататък „министъра“, е централен едноличен орган на изпълнителната власт, който разработва, организира, координира и контролира осъществяването на държавната политика в областта на културата.
(2) Министърът ръководи и представлява министерството.
Чл. 4. (1) При осъществяването на политическата програма на правителството, при разработването на проекти на нормативни актове и при изпълнението на правомощията си министърът се подпомага от двама заместник-министри.
(2) Министърът делегира със заповед правомощия на заместник-министрите и определя техните функции.
(3) Функциите на министъра в негово отсъствие от страната или когато ползва законоустановен отпуск, се изпълняват от определен със заповед за всеки конкретен случай заместник-министър.
Чл. 5. (1) Министърът:
1. ръководи разработването на стратегическите цели и приоритети на политиката в областта на културата;
2. организира разработването на краткосрочни програми, както и текущата дейност на министерството за постигане целите на политиката в областта на културата;
3. създава условия за участие в обсъждането и провеждането на държавната политика в областта на културата с граждански сдружения и неправителствени организации, работещи в областта на културата, като осигурява активното взаимодействие с тях при разработването, реализацията и мониторинга на отделни програми и проекти за осъществяването й;
4. ръководи разработването на секторни и регионални анализи и политики за развитие на културата;
5. осъществява контрол по спазването на разпоредбите на Закона за авторското право и сродните му права и на Закона за културното наследство;
6. участва в разработването, организирането, координирането и контролирането изпълнението на държавната политика, свързана с членството на Република България в Европейския съюз; предлага и провежда мерки за въвеждане на стандартите и законодателството на Европейския съюз в областта на своите правомощия;
7. ръководи разработването и осъществява политиката на министерството за участие в програми и проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз и от други международни програми;
8. организира, координира и контролира преговорите, сключването и изпълнението на многостранни и двустранни международни договори, споразумения за сътрудничество в областта на културата, както и други договори в областите на своята дейност;
9. участва в пленарни заседания на Народното събрание и в заседания на парламентарните комисии;
10. отговаря за дейността си пред Народното събрание в рамките на процедурата за парламентарен контрол;
11. ръководи подготовката на проекти на нормативни актове в областта на културата;
12. прави предложения за изменение на действащи и за приемане на нови нормативни актове съгласно правомощията си;
13. упражнява правата на собственост на държавата и по възлагане на управлението в едноличните търговски дружества с държавно имущество; осъществява правата на държавата като акционер или съдружник в търговските дружества;
14. координира и контролира дейността по управление на недвижимите имоти, предоставени за управление на министерството;
15. координира и контролира дейностите на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
16. организира и осъществява дейността по предоставяне на концесии на недвижими културни ценности и изпълнението на концесионните договори съгласно Закона за културното наследство и Закона за концесииите;
17. осъществява финансово подпомагане на културни инициативи от Националния културен календар и обявява конкурси за подпомагане на творчески проекти в различните области на изкуствата;
18. осъществява постоянно сътрудничество с органите на изпълнителната власт и с органите на местното самоуправление с цел ефективна регионална и местна културна политика и ресурсното й подпомагане;
19. прави предложения до Министерския съвет за създаване, преобразуване и закриване на държавни културни институти;
20. прави предложения до Министерския съвет за създаване, преобразуване и закриване на българските културни институти в чужбина и осъществява методическо и финансово ръководство на тяхната дейност;
21. съдейства за приобщаване на българите в чужбина към целите на националната културна политика;
22. сключва договори с директорите на държавни културни институти за осъществяване на творческата им дейност, при условие че необходимите за това средства са в рамките на разходите по бюджета на културния институт за съответната година;
23. осъществява други правомощия, възложени му със закон или с акт на Министерския съвет.
(2) При осъществяване на дейността си министърът издава правилници, наредби, инструкции и заповеди.
Раздел II
Политически кабинет
Чл. 6. (1) Министърът образува на свое пряко подчинение политически кабинет, който го подпомага при формулирането и разработването на конкретни решения за провеждане на правителствената политика и при представянето на тази политика пред обществото.
(2) Политическият кабинет включва заместник-министрите, началника на кабинета, парламентарния секретар и ръководителя на звеното за връзки с обществеността.
(3) Политическият кабинет:
1. подпомага министъра при изготвянето на стратегии, програми и решения, осигуряващи провеждането на правителствената политика в сферата на правомощията му;
2. осъществява връзките на министъра и на министерството с другите органи на държавното управление, както и със законодателната власт;
3. отговаря за представянето на решенията на министъра и за довеждането им до знанието на обществеността;
4. организира и осъществява връзките на министъра с обществеността.
Чл. 7. (1) Работата на политическия кабинет се организира от началника на кабинета.
(2) Началникът на кабинета:
1. организира работата на политическия кабинет на министъра, участва в съвещанията, ръководени от началника на кабинета на министър-председателя, и координира работата си с политическите кабинети на останалите членове на Министерския съвет;
2. информира министъра за хода на ежедневната работа в министерството, преглежда и насочва по компетентност и съгласува с главния секретар текущата дейност на администрацията;
3. изготвя работната програма на министъра по повод на негови посещения, срещи и пътувания и координира подготовката на докладите и необходимите материали за неговите срещи и международни участия;
4. организира и контролира работата на експертите и техническите сътрудници към политическия кабинет;
5. осъществява връзките с другите членове на Министерския съвет, с представители на държавните органи и с органите на местното самоуправление, с политически и обществени организации и с граждани;
6. участва в обсъждането на становища по приоритетни актове на Министерския съвет, свързани с дейността на министерството;
7. координира изпълнението на приоритетите на министерството и на програмата на правителството в областта, в която министърът има правомощия;
8. организира подготовката и следи за изпълнението на работната програма на министъра и обобщава предложенията на членовете на кабинета за допълнение на тази програма;
9. съгласува с ръководителя на звеното за връзки с обществеността медийните изяви на членовете на политическия кабинет.
Чл. 8. Парламентарният секретар:
1. организира връзките на министъра с парламентарните групи и комисиите на Народното събрание и при необходимост го представлява пред тях;
2. осигурява свързаните с работата на министерството материали от дейността на Народното събрание и неговите комисии;
3. участва в разработването на проекта на законодателна програма на министерството и контролира нейното изпълнение;
4. информира министъра за предложените промени във внесените проекти на закони, които са в сферата на неговите правомощия;
5. информира за дебатите, повдигнатите въпроси и приетите решения от парламентарните комисии, свързани с работата на министерството;
6. предоставя информация относно приетите закони и решения на Народното събрание и я предоставя за анализ и оценка на началника на политическия кабинет;
7. координира и участва в изработването на отговори на актуални въпроси и питания от народни представители;
8. поддържа актуална информация за състоянието на законопроектите от внасянето им за разглеждане в Министерския съвет до обнародването им в „Държавен вестник“;
9. координира дейността си с парламентарния секретар на Министерския съвет и с парламентарните секретари на другите министерства.
Чл. 9. Ръководителят на звеното за връзки с обществеността:
1. планира дългосрочната медийна политика на министъра;
2. организира проучвания на общественото мнение с цел планиране на адекватна медийна политика по дадена проблематика;
3. координира организирането на семинари, дискусии и кръгли маси;
4. координира връзките с медиите с цел осигуряване на регулярна информация за дейността на министъра и на министерството в публичното пространство;
5. координира медийното покритие на изявите на министъра, на неговите заместници и на служителите на министерството;
6. съгласува с началника на кабинета медийните изяви на членовете на политическия кабинет;
7. участва в организиране на отразяването от медиите на посещенията на министъра и на неговите заместници в чужбина;
8. координира дейността на служителите в звеното и разпределя оперативните задачи;
9. координира постъпването на информация на страницата на министерството в интернет;
10. организира архив на медийните изяви на членовете на политическия кабинет.
Глава трета
СТРУКТУРА, ФУНКЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯ НА РАБОТАТА НА МИНИСТЕРСТВОТО
Раздел I
Общи положения
Чл. 10. (1) Министерството е структурирано в една главна дирекция, 9 дирекции, инспекторат, звено за вътрешен одит и служител по сигурността на информацията.
(2) Общата численост на персонала в организационните структури и административните звена на министерството е 155 щатни бройки.
(3) Числеността на отделните организационни структури и административни звена е посочена в приложението.
Чл. 11. (1) Министърът утвърждава структурата на административните звена и щатните разписания по предложение на главния секретар.
(2) Министърът назначава държавните служители и сключва договори с другите служители в министерството.
(3) Министърът може да възложи отделни свои правомощия по служебното правоотношение на главния секретар с изключение на назначаването, преместването по чл. 81б от Закона за държавния служител, прекратяването на правоотношението, както и налагането на дисциплинарни наказания по чл. 90, ал. 1, т. 3, 4 и 5 от същия закон.
Раздел II
Главен секретар
Чл. 12. Главният секретар осъществява административното ръководство на общата и специализираната администрация на министерството, като:
1. осигурява организационната връзка между политическия кабинет и административните звена в министерството;
2. организира разпределението на задачите за изпълнение между административните звена на министерството;
3. създава условия за нормална и ефективна работа на звената в министерството;
4. осъществява общия контрол за изпълнението на възложените на общата администрация задачи;
5. контролира и отговаря за работата с документите, за съхраняването им и за опазването на служебната тайна;
6. ръководи, координира и контролира подготовката на становища на министъра по материали за заседания на Министерския съвет;
7. планира и отчита изпълнението на ежегодните цели на министерството;
8. изготвя ежегоден доклад за състоянието на администрацията и го представя пред министъра;
9. изпълнява и други задачи, възложени му от министъра.
Раздел III
Инспекторат
Чл. 13. (1) Инспекторатът е звено на пряко подчинение на министъра, което осигурява изпълнението на контролните му функции и осъществява контрол върху дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра.
(2) Инспекторатът извършва проверки по утвърден от министъра годишен план, проверки по сигнали или при случаи с обществен отзвук, както и последващи проверки. Проверките се извършват въз основа на писмена заповед на министъра.
(3) Дейността на инспектората е насочена към всеобхватно, обективно, безпристрастно и точно изясняване на проверяваните проблеми и предлагане на мерки за решаването им.
(4) Инспекторатът:
1. извършва проверки по организацията и ефективността на административната дейност на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
2. извършва проверки за спазването на правилата за организация на работата в министерството;
3. осъществява дейности по разкриване и предотвратяване на корупцията в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
4. проверява изпълнението на плана за действие на съответната администрация, включително изпълнението на дадените препоръки от инспектората, омбудсмана и от външния и вътрешния одит, съобразно своята компетентност;
5. извършва проверки на сигналите, молбите и жалбите срещу незаконни или неправилни действия или бездействия на служители от администрацията;
6. прави предложения за образуване на дисциплинарно производство при констатирани нарушения на служебните задължения, както и на Кодекса за поведение на служителите в държавната администрация и на Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
7. осъществява контрол и извършва проверки по Закона за предотвратяване и разкриване на конфликт на интереси;
8. осъществява други функции във връзка с административния контрол, произтичащи от нормативни актове или възложени от органа на изпълнителната власт;
9. представя ежегоден отчет за дейността си пред министъра.
(5) При осъществяване на своите функции инспекторите на министерството имат право да изискват документи, данни, сведения, справки и други носители на информация от проверяваните лица, които са необходими за извършване на проверките. Служителите в министерството и във второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра са длъжни да оказват пълно съдействие на инспекторите при осъществяване на функциите им.
Раздел IV
Звено за вътрешен одит
Чл. 14. (1) Звеното за вътрешен одит е на пряко подчинение на министъра и докладва директно на него.
(2) Звеното по ал. 1 осъществява дейността по вътрешен одит на всички структури, програми, дейности и процеси в министерството, включително на разпоредителите със средства на Европейския съюз и на разпоредителите с бюджетни кредити към министъра.
(3) Звеното за вътрешен одит:
1. планира, извършва и докладва дейността по вътрешен одит в съответствие със Закона за вътрешния одит в публичния сектор, Етичния кодекс на вътрешните одитори, Статута за вътрешен одит и утвърдената от министъра на финансите методология за вътрешен одит в публичния сектор;
2. изготвя на базата на оценка на риска 3-годишен стратегически план и годишен план за дейността си, които съгласува с министъра;
3. изготвя одитен план за всеки одитен ангажимент, който съдържа обхват, цели, времетраене и разпределение на ресурсите за изпълнение на ангажиментите, одитния подход и техники, вид и обем на проверките;
4. дава независима и обективна оценка на министъра за състоянието на одитираните системи за финансово управление и контрол;
5. оценява процесите за идентифициране, оценяване и управление на риска, въведени от министъра;
6. проверява и оценява съответствието на дейността със законите, подзаконовите нормативни актове, вътрешните актове и договорите; надеждността и всеобхватността на финансовата и оперативната информация; създадената организация по опазване на активите и информацията, ефективността, ефикасността и икономичността на операциите и изпълнението на договорите и поетите ангажименти;
7. консултира министъра по негово искане, като дава съвети и мнения с цел да се подобрят процесите на управление на риска и контрола, без да поема управленска отговорност за това;
8. представя одитен доклад на министъра и обсъжда с него и с ръководителите на структурите, чиято дейност е одитирана, резултатите от всеки извършен одитен ангажимент;
9. дава препоръки в одитните доклади за подобряване на адекватността и ефективността на системите за финансово управление и контрол, подпомага министъра при изготвянето на план за действие и извършва проверки за проследяване изпълнението на препоръките;
10. изготвя и представя на министъра годишен доклад за дейността по вътрешен одит, който се изпраща на дирекция „Вътрешен контрол“ на Министерството на финансите до 28 февруари следващата година;
11. осигурява повишаването на професионалната квалификация на вътрешните одитори и осъществява контакти с другите звена за вътрешен одит от организациите от публичния сектор с цел обмяна на добри практики.
Раздел V
Служител по сигурността на информацията
Чл. 15. (1) Служителят по сигурността на информацията е на пряко подчинение на министъра.
(2) В изпълнение на възложените му със Закона за защита на класифицираната информация задачи служителят по сигурността на информацията:
1. следи за спазването на изискванията на Закона за защита на класифицираната информация и на други нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
2. прилага правилата относно видовете защита на класифицираната информация;
3. разработва план за охрана на класифицираната информация чрез физически и технически средства и следи за изпълнението му;
4. извършва периодични проверки на отчетността и движението на материалите и документите, съдържащи класифицирана информация, както и води на отчет случаите на нерегламентиран достъп и взетите мерки;
5. осъществява процедурата по обикновеното проучване по чл. 47 от Закона за защита на класифицираната информация и води регистър на проучените лица;
6. ръководи регистратури за класифицирана информация;
7. следи за правилното определяне на нивото на класификация на информацията в министерството;
8. разработва план за защита на класифицираната информация при положение на война, при военно или друго извънредно положение;
9. организира и провежда обучението на служителите в министерството в областта на защитата на класифицираната информация;
10. изпълнява и други задачи, произтичащи от нормативни актове, регламентиращи защитата на класифицираната информация;
11. осъществява контрол при охраната на сградите, помещенията и съоръженията на министерството.
Раздел VI
Обща администрация
Чл. 16. Общата администрация е организирана в 3 дирекции:
1. дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“;
2. дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности“;
3. дирекция „Управление на собствеността“.
Чл. 17. Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“:
1. организира дейността по набиране на кадри, по провеждане на конкурси и по повишаване квалификацията на служителите в министерството;
2. образува, води и съхранява документацията, свързана със служебните и трудовите правоотношения, и архива на персонала;
3. организира изработването на длъжностните характеристики;
4. изготвя справки за движението на кад­рите в министерството;
5. актуализира в съответствие с изискванията на нормативните актове индивидуалните основни работни заплати в министерството, както и заплатите на ръководителите на организациите от системата на министерството и левовите основни месечни работни заплати на персонала на българските културни институти в чужбина;
6. участва в комисии за провеждане на конкурсни процедури по Закона за държавния служител и за провеждане на конкурси по Кодекса на труда;
7. контролира спазването на нормите за безопасни и здравословни условия на труд;
8. участва в подготовката на противопожарните планове;
9. организира и осъществява деловодната и архивната дейност на министерството;
10. систематизира и съхранява документите от текущия архив и осигурява информация за получената и изпратената кореспонденция;
11. организира информирането на дирекциите относно актовете на Министерския съвет, отнасящи се до дейността на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
12. организира и контролира транспортното обслужване на министерството;
13. организира пропускателния режим и охраната в сградата на министерството;
14. осигурява техническото обслужване и актуалното съдържание на интернет страницата на министерството;
15. осигурява технически работата на звеното за връзки с обществеността и подготовката на медийната политика на министерството;
16. осигурява протоколно задграничните командировки на министъра, заместник-министрите и служителите на министерството;
17. координира и организира провеждането и протоколното осигуряване на официални и работни срещи, семинари, дискусии и други мероприятия, свързани с дейността на министерството;
18. осигурява условия за работа на информационната система на административните звена в министерството; събира и им предоставя информация за актуалните културни събития;
19. подпомага информационно дейността на министъра във връзка с провеждането на културната политика;
20. разработва и поддържа плановете на министерството за привеждане в различни степени на готовност за военно време и за управление при кризи;
21. организира подготовката и защитата на служителите от системата на министерството при положение на война, при военно положение и при бедствия, аварии и катастрофи;
22. осъществява връзки и взаимодействие с органите на централната администрация по отношение на управлението при кризи и отбранително-мобилизационната подготовка;
23. планира, разпределя и отчита утвърдените за целта бюджетни средства по отбранително-мобилизационната подготовка;
24. организира денонощното дежурство за оповестяване на служителите при различна степен на готовност при кризи от военен и невоенен характер и при бедствия, аварии и катастрофи.
Чл. 18. Дирекция „Бюджет и финансово-счетоводни дейности“:
1. създава система за набиране и анализ на информация по предварително утвърдени параметри от всички звена на министерството и от второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
2. участва съвместно със специализираната администрация по ресори в подготовката на стратегии и програми за политиката на правителството в сферата на културата;
3. разработва проекта на годишен бюджет на министерството и бюджета в програмен формат съгласно нормативната уредба и указанията на Министерството на финансите;
4. разработва проекта на тригодишна бюджетна прогноза на министерството съгласно нормативната уредба и указанията на Министерството на финансите;
5. дава методически указания на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити относно изготвянето на проекта на бюджет и на тригодишна бюджетна прогноза;
6. прави месечни лимити на приетия годишен бюджет и осъществява контрол по спазването им;
7. следи за ефективното разходване съгласно отпуснатите лимити на бюджетните средства при спазване на финансовата дисциплина;
8. подготвя и осигурява чрез Министерството на финансите корекции по утвърдения годишен бюджет на министерството;
9. организира, разработва и съставя поименните списъци на инвестиционните програми;
10. осъществява контрола по спазването на лимитите за плащания, в т. ч. заплати и други възнаграждения на второстепенните разпоредители;
11. извършва финансиране на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити и следи за касовото изпълнение на бюджета и извънбюджетните им сметки;
12. разпределя бюджетните показатели на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити;
13. анализира равнището на заплащането и брутната работна заплата общо за министерството и по второстепенни разпоредители с бюджетни кредити;
14. участва в разработването и координира осъществяването на програмното бюджетно прогнозиране, съставяне и отчитане;
15. организира и осъществява счетоводството на администрацията на министерството в съответствие с изискванията на Закона за счетоводството, Сметкоплана на бюджетните предприятия и приложимите счетоводни стандарти;
16. обслужва плащанията на министерството като първостепенен разпоредител с бюджетни кредити в системата на „Единната сметка“;
17. изготвя ежемесечните и тримесечните отчети за касовото изпълнение на бюджета, извънбюджетните сметки и фондове и други отчети и осигурява своевременното им представяне пред съответните институции;
18. съставя годишния финансов отчет на министерството;
19. съвместно със съответните дирекции осъществява в съответствие с българското законодателство счетоводното отчитане на проекти по международни програми и заемни споразумения от компетентността на министъра;
20. участва в разработването на проекти на нормативни актове и програми, свързани с финансирането на културата;
21. разработва и съгласува финансовите обосновки към проекти на нормативни актове;
22. отговаря за съхраняването и ползването на счетоводния архив;
23. подготвя документите за пенсиониране;
24. организира и извършва в установените срокове годишните инвентаризации;
25. изготвя месечните ведомости за заплати на администрацията на министерството и извършва плащанията в министерството;
26. ежемесечно анализира финансовото състояние и финансовите резултати и предлага мерки за подобряване на работата в министерството;
27. организира финансирането на проекти в областта на културата от структурните фондове на Европейския съюз;
28. участва в комисии за провеждане на конкурсни процедури по Кодекса на труда и в експертните комисии за финансиране на творчески проекти в различните области на изкуствата;
29. осъществява предварителен контрол съгласно Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор за законосъобразността на всички документи и действия, свързани с финансовата дейност на администрацията на министерството, при разходване на бюджетните средства от републиканския бюджет, както и на средства, получавани по международни програми и проекти;
30. анализира годишните счетоводни отчети, изготвя становища и протоколи за приемане на годишните счетоводни отчети, разпределянето на печалбата, даването на тантиеми за управителните органи, приемането на докладите на експерт-счетоводителите и освобождаването от отговорност на управителните органи за съответната финансова година на едноличните търговски дружества, в които министърът упражнява правата на едноличния собственик на капитала.
Чл. 19. Дирекция „Управление на собствеността“:
1. проучва необходимостта от ново строителство, реконструкции, основни ремонти, доставки на машини и съоръжения, обзавеждане и оборудване за нуждите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
2. изготвя техническите задания за възлагане на проектиране и строителство на нови обекти и реконструкция на съществуващите;
3. организира и провежда експертни технически съвети за приемане на изготвените проекти за строителство и ремонти;
4. осъществява ефективен контрол по реализирането на проектите, посочени в поименните списъци за дълготрайни материални активи, строителство и ремонти;
5. организира и участва в приемателни комисии за построените или реконструираните обекти;
6. оказва техническа и методологична помощ на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
7. организира и осъществява материално-техническото снабдяване с консумативи, инвентар и организационна техника и осигурява изправността на машините и съоръженията;
8. осигурява поддържането на сградния фонд, инсталациите и съоръженията;
9. осигурява разрешения за пускане в експлоатация и ползване на обектите на министерството;
10. организира и участва в комисии за установяване на щетите при природни бедствия на обекти – държавна собственост, предоставена на министерството и на държавните културни институти;
11. анализира и документира собствеността, предоставена на министерството и на държавните културни институти;
12. документира собствеността, предоставена на държавните културни институти, анализира и документира собствеността, предоставена на министерството, и предлага предприемането на действия по законосъобразното и ефективното управление;
13. организира провеждането на процедури за отдаване под наем на недвижими имоти – държавна собственост;
14. организира управлението на недвижимите имоти, върху които са предоставени права на министерството;
15. организира фактическото приемане на предоставените за управление имоти;
16. участва при възлагането на кадастралното заснемане и оценяване на имотите, предоставени за управление на министерството;
17. организира премахването на негодните за ползване имоти;
18. поддържа регистър на имотите на министерството и на второстепенните разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
19. подготвя и извършва фактическото предаване на имоти с отпаднала необходимост за министерството;
20. организира ведомствения жилищен фонд на министерството;
21. организира процедурите при бракуването на дълготрайни материални активи – собственост на министерството.
Раздел VII
Специализирана администрация
Чл. 20. Специализираната администрация е организирана в главна дирекция и 6 дирекции:
1. Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“;
2. дирекция „Културно наследство“;
3. дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“;
4. дирекция „Координация на програми и проекти“;
5. дирекция „Културна политика“;
6. дирекция „Изкуства и творческо поколение“;
7. дирекция „Авторско право и сродните му права“.
Чл. 21. (1) Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“:
1. осъществява контрол за спазване изискванията на Закона за културното наследство и на издадените въз основа на него актове, свързани със:
а) извършване на теренни и подводни археологически проучвания;
б) териториалноустройствена защита на недвижимите културни ценности;
в) опазване на движимите и недвижимите културни ценности в музеите;
г) извършване на консервация и реставрация на движимите и недвижимите културни ценности;
д) изпълнение на сключените концесионни договори;
2. контролира дейността по издаването на разрешения за износ и временен износ на движими културни ценности от територията на страната;
3. координира, организира и контролира дейността по връщането на незаконно изнесени културни ценности – национално богатство;
4. контролира изпълнението на изискванията на Закона за културното наследство от физическите и юридическите лица при условията и по реда на действащото законодателство.
(2) Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“ е на пряко подчинение на министъра на културата и е структурирана в централно управление и в регионални инспекторати по опазване на културното наследство.
(3) Регионалните инспекторати се създават във всеки от районите за планиране по смисъла на Закона за регионалното развитие.
(4) Правомощията на инспекторите в регионалните звена се осъществяват в района за планиране по ал. 3.
Чл. 22. Дирекция „Културно наследство“:
1. подпомага министъра при определянето на стратегията, приоритетите и механизмите за провеждане на държавната културна политика в сферата на културните ценности, музеите, изобразителните изкуства и българската книжнина;
2. подпомага министъра при осъществяване на предвидените в Закона за културното наследство и в други нормативни актове ръководни, разрешителни, регистрационни и съгласувателни функции;
3. събира, анализира, обобщава и предоставя информация, свързана с опазването на културните ценности, музейното дело, изобразителните изкуства, книгоиздаването и книгоразпространението;
4. участва в разработването на нормативни актове, свързани с опазването и представянето на културните ценности, библиотечното дело, музейното дело и изобразителните изкуства;
5. оказва методическа и експертна помощ на музеите и галериите;
6. следи за спазването на нормативните актове по комплектуването, съхраняването, отчетността, консервацията, реставрацията и представянето на движимото културно наследство;
7. организира национални представителни изложби в страната и в чужбина с движими културни ценности от фондовете на музеите;
8. подпомага и координира изложбената дейност на българските музеи и галерии в чужбина и на чуждестранните музеи и галерии у нас;
9. отговаря тематично и организационно за подготовката на сесии на експертните комисии за държавно финансиране на проекти в областта на музейното дело и подготвя договорите за финансиране на проекти;
10. координира дейностите по извършване на идентификация на движими културни ценности;
11. организира и съдейства за провеждането на национални и международни научни и културни прояви по проблемите на движимото културно наследство, музеите и изобразителните изкуства;
12. подпомага международното сътрудничество и изпълнението на международни програми и проекти в областта на опазването и представянето на културното наследство, музейното дело и изобразителните изкуства;
13. подпомага повишаването на професионалната квалификация на специалистите в областта на музейното дело, в консервацията и реставрацията на културното наследство;
14. анализира нормативната уредба в областта на културното наследство и прави мотивирани предложения за актуализирането й или за приемането на нови актове;
15. подготвя становища по тематико-експозиционните документи и проектите за художествено-пространствено оформление на музеите;
16. дава становища за: създаване, пре­образуване и закриване на музеите и галериите; придобиване и отнемане статут на държавен културен институт с национално значение на музеи; предоставяне на статут „регионален“ на общински музеи; размера на допълнителните средства, осигурявани целево за регионалните музеи и галерии от републиканския бюджет; проектобюджетите на музеите и галериите в системата на министерството; правилници на държавните, регионалните, общинските и частните музеи; предоставянето за ползване на движими културни ценности – държавна собственост, на регионалните и общинските музеи;
17. участва със свой представител в Съвета за теренни проучвания и в комисиите за приемане на проекти за нови и адаптирани музейни сгради, постоянни експозиции и реализацията им;
18. води регистрите по Закона за културното наследство, свързани с движимите културни ценности и музеите;
19. подпомага дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ при провеждането на конкурси за заемане на длъжността „директор“ на музеи, които са второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра;
20. разработва стандарти за издръжка и проекти на бюджет на делегираните от държавата културни дейности, финансирани чрез общинските бюджети;
21. организира и подпомага работата на Специализирания експертен съвет към министъра на културата във връзка с предоставянето на статут на национално богатство на движимите културни ценности;
22. дава становище до министъра и организира процедурите по издаване на разрешения за износ и разрешения за временен износ на движими културни ценности;
23. поддържа регистър на издадените разрешения по т. 22;
24. организира и отговаря за дейностите по издаването на паспортите за културни ценности, които са национално богатство;
25. подпомага министъра в случаите, когато държавата има право да придобие като първи купувач чрез възмездни прехвърлителни сделки движими културни ценности, идентифицирани и регистрирани съгласно Закона за културното наследство;
26. организира дейността по издаването на разрешения на музеите – второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата, при извършване на правни сделки с културни ценности от обменния им фонд;
27. отговаря за дейността по издаване на удостоверения за регистрация на лицата, извършващи търговска дейност;
28. подпомага министъра на културата при издаването на разрешения за извършване на дейности по консервация и реставрация на движими културни ценности – национално богатство;
29. поддържа Единна база данни за движимите културни ценности – национално богатство и включените в Националния музеен фонд;
30. изгражда и поддържа Национална музейна информационно-комуникационна система;
31. отговаря за дейността по регистриране и опазване на културните ценности, които са от значение за Българската православна църква и другите регистрирани вероизповедания, в съответствие с разпоредбите на Закона за културното наследство;
32. подпомага министъра за координирането и организацията по опазването на културното наследство, свързано с българската история и култура, извън територията на Република България;
33. дава становища за издаване на разрешения за изработване на копия и реплики на културни ценности с национално и световно значение;
34. координира дейността по опазване на недвижимите културни ценности и резерватите, участва в подготовката на обектите за включване или изключване от Националния регистър на недвижимите културни ценности;
35. подготвя изискванията за заданията за плановете за опазване и управление на археологическите резервати и недвижимите културни ценности, включени в Индикативната листа за културното и природното наследство на Република България, в случаите, когато се възлагат или финансират от министъра;
36. дава становища до министъра и координира дейността по съгласуване на преписки от други министерства, свързани с търсене, проучване и добив на подземни богатства;
37. отговаря за подготовката на конкурсите за държавно подпомагане на проекти в областта на културното наследство, музейното дело, художествената литература, хуманитаристиката и художествената критика;
38. подготвя и следи за изпълнението на договорите за финансиране на проектите в областта на културното наследство, художествената литература, хуманитаристиката и художествената критика;
39. прави предложения за участието на министерството в международни прояви в сферата на книгата;
40. осъществява системно наблюдение, периодични проучвания и анализ на текущия литературен и книжовен живот, като събира и обработва необходимата информация;
41. оказва методическа и експертна помощ на библиотеките;
42. подпомага библиотеките при внедряване на нови информационни и комуникационни технологии в териториалните библиотечни мрежи;
43. изготвя техническата документация за концесиониране на обекти – недвижими културни ценности.
Чл. 23. Дирекция „Правнонормативна дейност и обществени поръчки“:
1. разработва самостоятелно или участва съвместно с други звена в изготвянето на проекти на закони и подзаконови нормативни актове, регулиращи дейностите в областта на културата, както и във всички случаи, когато министерството е заинтересувано ведомство;
2. дава правни становища по прилагането на законовите и подзаконовите нормативни актове;
3. прави предложения за промени в нормативни актове, засягащи дейността на министерството, които произтичат от изменения или от отменяне на закони или подзаконови нормативни актове;
4. дава становища относно законосъобразността на проекти на нормативни актове и решения на Министерския съвет, представени за съгласуване в министерството от други ведомства, и по внесените за разглеждане от Министерския съвет проекти на актове;
5. дава становища по законосъобразността на проектите на актове на министъра;
6. подготвя и изпраща материалите за заседания на Министерския съвет, разработени в министерството;
7. оказва правна помощ и съдействие на държавните културни институти за решаването на правни проблеми, свързани с дейността им;
8. дава становища за законосъобразността на проекти на договори, сключвани от министерството или предложени от други организации;
9. участва в комисии за провеждане на конкурсни процедури по Закона за държавния служител, за провеждане на конкурси по Кодекса на труда и в експертни комисии за определяне размера на финансиране на творчески проекти в различните области на изкуствата;
10. изразява становища относно законосъобразността на актовете, свързани с възникване, изменяне и прекратяване на служебни и трудови правоотношения на служители в министерството;
11. осъществява процесуалното представителство и правна защита на министъра и на министерството пред всички съдебни инстанции по дела;
12. осъществява правно обслужване на министерството в областта на трудовоправните и служебните правоотношения;
13. планира, организира и координира всички дейности във връзка с подготовката и провеждането на процедури по възлагане на обществени поръчки;
14. подготвя документацията и участва в провеждането на процедурите по Закона за обществените поръчки;
15. осигурява изпращането в нормативно установените срокове на информацията, свързана с обществените поръчки;
16. изготвя договорите по реда на Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, както и гражданските договори, по които министерството е страна;
17. поддържа регистъра на обществените поръчки в министерството;
18. участва в разработването на вътрешните правила на министерството по Закона за обществените поръчки и подзаконовите нормативни актове по прилагането му;
19. изготвя система за контрол на договорите по т. 16;
20. организира дейността по образуване, преобразуване, прекратяване и възлагане на управлението и контрола на търговските дружества с държавно участие от отрасловата компетентност на министерството.
Чл. 24. Дирекция „Координация на програми и проекти“:
1. изпълнява функциите на координационно звено по усвояване на средства от структурните фондове на Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори по проекти в областта на културата, изкуствата и културното наследство;
2. участва в разработването на международни проекти и програми в областта на културата, финансирани от Европейския съюз или от други международни финансови институции и донори;
3. изготвя предварителни оценки на подготвените проекти за кандидатстване пред структурните фондове на Европейския съюз или по други програми в областта на културата, изкуствата и културното наследство;
4. идентифицира, разработва, участва в разработването, изпълнението и контрола на проекти в областта на културата, националните планове за развитие и оперативните програми на Република България;
5. организира и осъществява мониторинг по проекти, финансирани от структурните фондове на Европейския съюз в областта на културата, изкуствата и културното наследство;
6. осъществява цялостната координация и мониторинг на изпълнението на международните програми и проекти;
7. разработва и актуализира система от критерии и индикатори за мониторинг и оценка на изпълняваните от министерството програми и проекти;
8. докладва за напредъка на проектите пред институциите, отговорни за наблюдението и контрола по усвояването на средства от фондове на Европейския съюз и международните финансови институции;
9. участва в разработването и съгласуването на проекти на финансови меморандуми и други споразумения по програми и проекти в областта на културата.
Чл. 25. Дирекция „Културна политика“ осъществява:
1. планирането, координирането и ръководството на дейността на българските културни институти в чужбина;
2. подготвянето на информации, свързани с международните и регионалните културни дейности;
3. популяризирането на българската култура в чужбина;
4. организирането и провеждането на преговори за осигуряване на средства от чуждестранни правителствени и неправителствени организации за проекти в областта на културата;
5. координирането на изпълнението на политиката на министерството по отношение на читалищата и любителското творчество и културната интеграция на малцинствените общности;
6. оказването на методическа и експертна помощ и събирането, анализирането, обобщаването и предоставянето на информация, свързана с читалищата, любителското творчество и културния живот на регионално и общинско равнище;
7. съвместно със специализираните дирекции на министерството организирането на културни инициативи и проекти в съответните области в чужбина;
8. координирането и ръководството на изпълнението на политиката на министерството в областта на аудиовизията и медиите;
9. разработването на материали и становища за сътрудничество между Република България и Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Агенцията за франкофония, Съвета на министрите на културата от Югоизточна Европа и други правителствени и неправителствени организации в областта на културата;
10. организирането на национални семинари, симпозиуми и срещи на експерти в областта на културата, които се провеждат от Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО, Агенцията за франкофония и други правителствени и неправителствени организации в областта на културата;
11. координирането и подпомагането на участието на български творци и културни организации в програмите на Европейския съюз, Съвета на Европа, ЮНЕСКО и други международни организации в областта на културата;
12. координацията на международната дейност на министерството, в т. ч. подготовка на двустранни и многостранни международни договори за сътрудничество, организация и контрол за тяхното изпълнение; координацията на дейността, свързана с международни конвенции в областта на културата и културното наследство, оперативен контакт с чужди посолства в Република България и с правителствени институции в чужбина и организиране на международни срещи;
13. координацията на цялостната дейност на министерството по въпросите на Европейския съюз във връзка с прилагането на европейското законодателство, в т. ч. участието на Република България в процеса на приемане на решения в Европейския съюз; подготовката на национални позиции по въпросите на културата и участие в работните органи на Съвета на Европейския съюз и Европейската комисия; участие в разработването на нормативни актове; организирането на работата на междуведомствената работна група „Политика в областта на културата и аудиовизията, закрилата на интелектуалната и индустриалната собственост“ в рамките на координационния механизъм по европейските въпроси; докладването до Европейската комисия по силата на действащото европейско законодателство; прилагането на процедурите относно допуснати нарушения в транспонирането и прилагането на законодателството на Европейския съюз и на участието в работните органи;
14. координацията на дейността на дирекциите на министерството, свързана с ролята на културата и културното наследство за устойчивото развитие, произтичаща от националното законодателство и международните споразумения, по които Република България е страна;
15. набирането и предоставянето на ресорните заместник-министри на информация, свързана с европейския и световния опит в управлението на културата;
16. разработването на приоритети и програми, свързани с развитието на културните дейности по отношение на читалищата, любителското творчество, с културната интеграция на малцинствата и с децентрализацията на регионалната културна политика;
17. методическото ръководство при прилагането на нормативните актове на министерството в организациите от системата на културата, свързани с регионалната политика;
18. разработването на стандарти за издръжка и проекти на бюджет на делегираните от държавата културни дейности, финансирани чрез общинските бюджети;
19. оказването на методическа помощ на специализираните звена в областите и общините по проблемите на регионалната културна политика;
20. връзка с местни, регионални, национални и международни структури и организации по проблеми на читалищата, любителското творчество и културната интеграция;
21. поддържането на регистъра по Закона за народните читалища.
Чл. 26. Дирекция „Изкуства и творческо поколение“:
1. подпомага министъра при провеждането на политиката в сферата на изкуствата, училищата по културата и по изкуствата и младите таланти;
2. отговаря за подготовката на конкурси за държавно подпомагане на проекти в областта на изкуствата и подготвя договорите за финансиране на проектите;
3. дава експертни становища и участва в разработването на критерии за оценка на проекти, кандидатстващи за финансова подкрепа;
4. разработва програми за развитието на структурата, финансирането и функционирането на националната театрална мрежа;
5. анализира дейността на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства и прави предложения за оптимизиране на тяхната работа;
6. наблюдава и анализира художественото състояние на българските културни организации в областта на сценичните изкуства;
7. оказва методическа помощ на организациите, осъществяващи културна дейност в сферата на сценичните изкуства;
8. организира културни прояви в сферата на изкуствата, инициирани от министерството;
9. организира работата на експертните съвети към министъра по проблемите на изкуствата;
10. координира културни инициативи и програми в сферата на сценичните изкуства в страната и в чужбина;
11. наблюдава изпълнението на концепциите, с които директорите на държавните културни институти са спечелили конкурси за заемане на длъжността, информира министъра и прави предложения въз основа на направените констатации;
12. подпомага дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ при провеждането на конкурси за заемане на длъжността „директор“ на държавните културни институти в областта на сценичните изкуства и разработва проектите на длъжностни характеристики;
13. анализира нормативната уредба в областта на изкуствата и прави мотивирани предложения за актуализирането й или за приемането на нови актове;
14. оказва съдействие при изготвянето на бюджета за дейността в областта на театъра, музикалното и танцовото изкуство;
15. наблюдава изпълнението на клаузите в договорите за смесено финансиране, подписани между министерството и общините;
16. изготвя програми за приоритетите в използването на държавната материална база, предоставена на държавните културни институти в областта на театъра, музиката и танца;
17. съвместно със специализираните администрации по ресори подготвя общия културен календар по приоритетите на отделните направления в сферата на културата;
18. осъществява дейностите, свързани с прилагането на Закона за меценатството, и води регистрите на меценатите и организациите за подпомагане на културата;
19. разработва и представя за утвърждаване учебни планове, учебни програми, държавния план-прием, национални изпитни програми за професионална квалификация, програми и теми за приемни изпити в училищата по изкуствата и в училищата по културата;
20. заверява дипломи и свидетелства за завършено средно и висше образование и за квалификация в областта на изкуствата и културата, както и други документи, издадени от министерството и от училищата по изкуствата и училищата по културата в страната;
21. съдейства на училищата по изкуствата и на училищата по културата при разработването на образователни проекти и учебни програми, както и при организирането на изложби, концерти, конкурси и други творчески изяви на учениците;
22. организира и осигурява дейностите по отпечатване на документи за завършен клас, етап и степен на образование в училищата по изкуствата и в училищата по културата;
23. поддържа електронна информационна система за училищата по изкуствата и училищата по културата;
24. участва в разработването и реализацията на мерки за закрила на деца с изявени дарби в областта на изкуствата и води дневник за предоставената закрила.
Чл. 27. Дирекция „Авторско право и сродните му права“:
1. организира образуването и провеждането на административнонаказателните производства за административни нарушения по Закона за авторското право и сродните му права и по Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права;
2. изпълнява дейностите по осъществяване на процедурата по констатиране на нарушенията и налагане на наказания по образуваните административнонаказателни преписки съгласно Закона за авторското право и сродните му права;
3. организира изготвяне на експертни заключения по експертизи, назначавани от органите на досъдебното производство и съда;
4. изпълнява функциите на секретариат на Съвета за защита на интелектуалната собственост;
5. осигурява упражняването от страна на държавата на авторските права на починали автори, които нямат наследници;
6. води и поддържа регистрите по Закона за авторското право и сродните му права и по Закона за административното регулиране на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права, и изготвя необходимите документи въз основа на регистрацията;
7. участва в разработването на проекти на нормативни актове в областта на авторското право и сродните му права и подготвя становища по постъпили в министерството за съгласуване проекти на такива актове;
8. осъществява процесуално представителство и защита на интересите на министерството във връзка с авторското право и сродните му права;
9. подготвя анализи във връзка с цялостното прилагане на законодателството в областта на авторското право и сродните му права;
10. участва в съвместни действия с компетентните органи по прилагането и контрола на нормативните актове, свързани със закрилата на авторското право и сродните му права;
11. участва в дейността на Работна група № 18 „Политика в областта на културата и аудиовизията, закрилата на интелектуалната и индустриалната собственост“ към Съвета по европейските въпроси към Министерския съвет;
12. участва в работни групи, създадени към министъра и към други ведомства във връзка с авторското право и сродните му права;
13. осъществява координация на дейността по прилагането на инициативите на международни програми в областта на авторското право и сродните му права;
14. подготвя участието или присъединяването на Република България към международни споразумения в областта на авторското право и сродните му права;
15. води досие за членски внос в Световната организация за интелектуална собственост;
16. осъществява информационно обслужване по проблемите, свързани с опазване на интелектуалната собственост;
17. участва в координирани действия с други органи и организации в административното управление на производството и търговията с оптични дискове, матрици и други носители, съдържащи обекти на авторското право и сродните му права;
18. организира и осигурява поддържането на национална система за обмен на информация в областта на авторското право и сродните му права и на индустриалната собственост в рамките на своята компетентност.
Раздел VIII
Организация на работата в министерството
Чл. 28. Главният директор и директорите на дирекции ръководят, организират, контролират, планират, координират, отчитат и носят отговорност за дейността и за изпълнението на задачите на съответната дирекция в съответствие с определените с правилника и възлаганите допълнително от министъра функции.
Чл. 29. Освен определените с правилника функции дирекциите изпълняват и други задачи, възложени им от министъра в кръга на дейността му.
Чл. 30. Държавните служители и лицата, работещи по трудово правоотношение в министерството, изпълняват възложените им задачи и отговарят пред прекия си ръководител за изпълнението на работата съобразно длъжностните си характеристики.
Чл. 31. Организацията на работата в министерството, документооборотът, пропускателният режим и други въпроси, засягащи дейността на министерството, се уреждат с акт на министъра.
Чл. 32. (1)За образцово изпълнение на служебните си задължения служителите могат да бъдат награждавани с парични награди, както и с отличия и с предметни награди. Стойността на паричната или предметната награда не може да надвишава размера на основната заплата на съответния служител.
(2) Награждаването на служители от администрацията на министерството се извършва със заповед на министъра. В заповедта за награждаване се определя видът отличие или награда, като по преценка министърът може да награди едновременно с отличие и с предметна или парична награда.
Чл. 33. (1) Работното време в министерството е от 9,00 до 17,30 ч. с прекъсване за почивка от 12,30 до 13,00 ч.
(2) Приемът на граждани и представители на организации и изслушването на техните устни предложения и сигнали се извършва всеки вторник от 14,00 до 16,00 ч. и всеки четвъртък от 10,00 до 12,00 ч. в приемната на министерството. Информация за това се оповестява на интернет страницата, както и на указателното табло в сградата на министерството.
(3) Предложенията и сигналите – писмени или устни – могат да бъдат подадени лично или чрез упълномощен представител. Подадените предложения и сигнали се регистрират по ред, определен с акт на министъра.
(4) Не се образува производство по анонимни предложения и сигнали, както и по сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години.
(5) За сигнали, отнасящи се до нарушения, извършени преди повече от две години, се считат тези, които се отнасят за факти и събития, случили се преди повече от две календарни години преди подаването или заявяването на сигнала, установено чрез датата на подаването или заявяването в приемната или в деловодството на министерството.
(6) Предложения за усъвършенстване на организацията и дейността на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата могат да се правят до техните ръководители. Преписи от тези предложения могат да се изпращат и до министъра на културата.
(7) Сигнали за злоупотреби с власт и корупция, за лошо управление на държавно имущество или за други незаконосъобразни или нецелесъобразни действия или бездействия на административни органи или длъжностни лица в съответните администрации, с които се засягат държавни или обществени интереси, права или законни интереси на други лица, могат да се подават до:
1. министъра на културата, когато сигналът се отнася до служители на Министерството на културата;
2. министъра на културата, когато сигналът се отнася до ръководители на административни структури към министъра на културата;
3. съответните ръководители на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата, когато сигналът се отнася до техни служители, или до министъра на културата;
4. Министерския съвет, когато сигналът се отнася до министъра на културата като административен орган; по преценка на подателя сигналът може да бъде подаден и чрез министъра на културата.
Чл. 34. (1) Гражданите, които желаят да се срещнат с министъра, подават писмена молба до началника на кабинета, която се завежда в деловодството на министерството.
(2) Началникът на кабинета съставя график за срещите на министъра с граждани само за приемното му време.
ЗАКЛЮЧИТЕЛНА РАЗПОРЕДБА
Параграф единствен. Правилникът се при­ема на основание чл. 42, ал. 4 от Закона за администрацията.
Приложение към чл. 10, ал. 3
Численост на персонала в организационните структури и административните звена в Министерството на културата – 155 щатни бройки
Политически кабинет                                                                                                                                                7
Инспекторат                                                                                                                                                               3
Звено за вътрешен одит                                                                                                                                            4
Служител по сигурността на информацията                                                                                                           1
Главен секретар                                                                                                                                                         1
Обща администрация                                                                                                                                              46
в т.ч.:
дирекция „Човешки ресурси иадминистративно обслужване“                                                                       23
дирекция „Бюджети финансово-счетоводни дейности“                                                                                  16
дирекция „Управление на собствеността“                                                                                                         7
Специализираната администрация                                                                                                                        93
в т. ч.:
Главна дирекция „Инспекторат за опазване на културното наследство“                                                      21
в т. ч.:
Централно управление                                                                                                                                            9
Регионални инспекторати                                                                                                                                      12
дирекция „Културно наследство“                                                                                                                          13
дирекция „Правнонормативнадейност и обществени поръчки“                                                                         11
дирекция „Координация на програмии проекти“                                                                                                   8
дирекция „Културна политика“                                                                                                                             15
дирекция „Изкуства и творческопоколение“                                                                                                       12
дирекция „Авторско право исродните му права“                                                                                                13

11417