Народно събрание
брой: 75, от дата 12.9.2006 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Закон за изменение и допълнение на Наказателния кодекс

 

УКАЗ № 384
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в “Държавен вестник” Законът за изменение и допълнение на Наказателния кодекс, приет от ХL Народно събрание на 30 август 2006 г.
Издаден в София на 7 септември 2006 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Георги Петканов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Наказателния кодекс (обн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 97 от 1995 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г., бр. 120 от 1997 г. - Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г., бр. 98 от 2000 г. - Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 4 ал. 2 се изменя така:
“(2) Гражданин на Република България не може да бъде предаден на друга държава или на международен съд за целите на наказателно преследване, освен ако това е предвидено в международен договор, ратифициран, обнародван и влязъл в сила за Република България.”
§ 2. В чл. 12 ал. 3 се изменя така:
“(3) Няма превишаване пределите на неизбежната отбрана, ако нападението е извършено чрез проникване с насилие или с взлом в жилище.”
§ 3. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думата “трудово-поправителните” се заменя със “затворническите”.
2. В ал. 4 след думата “вменяемостта” се добавя “както и по отношение на осъдени лица, които са зависими от наркотични вещества”.
§ 4. В чл. 42а, ал. 2, т. 4 думите “и/или” се заличават и се поставя запетая.
§ 5. В чл. 42б, ал. 4 думите “професионална квалификация и/или програми за обществено въздействие” се заменят с “професионална квалификация, програми за обществено въздействие”, а след думата “интеграция” думите “и/или” се заменят с “или”.
§ 6. В чл. 61 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “предварително производство” се заменят с “досъдебно производство”.
2. В ал. 3 думите “предварително производство” се заменят с “досъдебно производство”, а думите “образуваното производство” се заменят с “образуваното досъдебно производство”.
§ 7. В чл. 63, ал. 1, т. 5 думите “пробацията и” се заличават.
§ 8. В чл. 65, ал. 2 думата “трудово-поправително” се заменя със “затворническо”.
§ 9. В чл. 66, ал. 4 накрая се добавя “освен ако е задължен да се лекува”.
§ 10. В чл. 68 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 4:
“(4) Ако условно осъденият без основателна причина прекъсне лечението, съдът постановява да изтърпи изцяло отложеното наказание лишаване от свобода.”
2. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
§ 11. В чл. 69а думите “ал. 2, 3 и 4” се заменят с “ал. 2, 3 и 5”.
§ 12. В чл. 73, ал. 1 думата “наблюдателна” се заличава.
§ 13. В чл. 74 след думите “смъртното наказание” се поставя запетая и се добавя “доживотния затвор без замяна и доживотния затвор”.
§ 14. В чл. 78а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “от петстотин до хиляда лева” се заменят с “от петстотин до пет хиляди лева”.
2. Алинея 6 се изменя така:
“(6) Алинеи 1 - 5 не се прилагат, ако причиненото увреждане е тежка телесна повреда или смърт, или деецът е бил в пияно състояние, както и при множество престъпления.”
§ 15. В чл. 93 се правят следните изменения:
1. Точки 16 - 19 се отменят.
2. Точка 24 се изменя така:
“24. “Платежен инструмент” е веществено средство, което позволява самостоятелно или във връзка с друго средство да се прехвърлят пари или парични стойности.”
§ 16. В чл. 103 накрая се поставя запетая и се добавя “както и с лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 9”.
§ 17. В чл. 109 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “организирана престъпна група” се заменят с “организация или група”.
2. В ал. 2 след думата “такава” се добавя “организация или”.
3. В ал. 3 след думите “Участник в” се добавя “организацията или”, след думите “известно за” се добавя “организацията или”, а след думата “престъпления” се добавя “по тази глава”.
4. В ал. 4 навсякъде преди думата “групата” се добавя “организацията или”, а след думата “престъпление” се добавя “по тази глава”.
§ 18. В чл. 126 ал. 1 се изменя така:
“(1) Който със съгласието на бременна жена умъртви плода й извън акредитирано лечебно заведение или в нарушение на утвърдените медицински стандарти и правилата за добра медицинска практика, се наказва с лишаване от свобода до пет години.”
§ 19. В чл. 131а думите “Ако телесната повреда представлява” се заменят с “В случаите на”.
§ 20. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 думите “Със същото наказание се наказва и онзи” се заличават, а накрая се добавя “се наказва за тежка телесна повреда с лишаване от свобода до пет години, а за средна телесна повреда - с лишаване от свобода до три години”.
2. В ал. 3 думите “до пет години” се заменят с “от една до шест години”, а думите “до три години” се заменят с “до пет години”.
§ 21. В чл. 149, ал. 1 думите “до пет години” се заменят с “от една до шест години”.
§ 22. В чл. 150 думите “до пет години” се заменят с “до шест години”.
§ 23. В чл. 151, ал. 1 думите “до пет години” се заменят с “до шест години”.
§ 24. Член 153 се изменя така:
“Чл. 153. Който се съвкупи с друго лице, като го принуди към това чрез използване на служебната му или материална зависимост от него, се наказва с лишаване от свобода до три години.”
§ 25. В чл. 155 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “от триста до шестстотин лева” се заменят с “от хиляда до три хиляди лева”.
2. В ал. 2 думите “от сто лева до петстотин лева” се заменят с “от хиляда до пет хиляди лева”.
3. В ал. 3 думите “от петстотин до хиляда лева” се заменят с “от пет хиляди до петнадесет хиляди лева”.
4. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Който склони или принуди друго лице към употреба на наркотични вещества или техни аналози с цел проституиране, съвкупление, блудствени действия или извършване на полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, се наказва с лишаване от свобода от пет до петнадесет години и с глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.”
5. В ал. 5 след думите “Когато деянието” се добавя “по ал. 4 ”.
6. Алинея 6 се отменя.
§ 26. В чл. 156 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “лице от женски пол” се заменят с “друго лице”, а думите “до десет години” се заменят с “от три до десет години”.
2. В ал. 2 думите “от три до дванадесет години” се заменят с “от пет до дванадесет години”.
3. Създава се ал. 3:
“(3) Наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, когато:
1. деянието е извършено от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
2. отвлеченото лице е предоставено за развратни действия извън границите на страната;
3. деянието представлява опасен рецидив.”
§ 27. В чл. 157 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “както и с обществено порицание” се заличават.
2. Създава се нова ал. 2:
“(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено по отношение на лице, ненавършило 14-годишна възраст, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
“(3) Който извърши полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол, ненавършило 14-годишна възраст, се наказва с лишаване от свобода от две до шест години.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4 и в нея думите “хомосексуални действия по отношение на лице” се заменят с “полово сношение или действия на полово удовлетворение с лице от същия пол”, а думите “до три години” се заменят с “от две до шест години”.
5. Алинея 5 се отменя.
§ 28. В чл. 159, ал. 3 думите “до пет години” се заменят с “до шест години”.
§ 29. В чл. 159а се създава ал. 3:
“(3) Когато деянието по ал. 1 е извършено спрямо бременна жена с цел продажба на детето, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева.”
§ 30. В чл. 159б, ал. 2 след думите “чл. 159а, ал. 2” се добавя “и 3”.
§ 31. В чл. 167 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Който предложи или даде на другиго имотна облага с цел да го склони да упражни избирателното си право в полза на определен кандидат, се наказва с лишаване от свобода до три години или с пробация.”
§ 32. В чл.168 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
“(2) Който упражни избирателното си право два или повече пъти при един избор, се наказва с пробация и с глоба от петстотин до две хиляди лева.”
§ 33. В чл. 172а се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинеи 1 и 2 се изменят така:
“(1) Който записва, възпроизвежда, разпространява, излъчва или предава, или използва по друг начин чужд обект на авторско или сродно на него право, или екземпляри от него, без необходимото по закон съгласие на носителя на съответното право, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.
(2) Който без необходимото по закон съгласие държи материални носители, съдържащи чужд обект на авторско или сродно на него право на стойност в големи размери, или държи матрица за възпроизвеждане на такива носители, се наказва с лишаване от свобода от две до пет години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева.”
2. В ал. 3 думите “от една до пет години” се заменят с “от една до шест години”, а думите “от три хиляди лева до пет хиляди лева” се заменят с “от три хиляди до десет хиляди лева”.
3. Създава се нова ал. 4:
“(4) Когато деянието по ал. 2 е в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева.”
4. Досегашната ал. 4 става ал. 5.
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея думите “когато принадлежи на виновния” се заменят с “независимо чия собственост е, и се унищожава”.
§ 34. Създава се чл. 172б:
“Чл. 172б. (1) Който без съгласието на притежателя на изключителното право използва в търговската дейност марка, промишлен дизайн, сорт растение или порода животно, обект на това изключително право, или използва географско означение или негова имитация без правно основание, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.
(2) Ако деянието по ал. 1 е извършено повторно или са причинени значителни вредни последици, наказанието е лишаване от свобода от пет до осем години и глоба от пет хиляди до осем хиляди лева.
(3) Предметът на престъплението се отнема в полза на държавата, независимо чия собственост е, и се унищожава.”
§ 35. Създава се чл.182б:
“Чл. 182б. (1) Лице от женски пол, което даде съгласие за продажбата на детето си у нас или в чужбина, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба от пет хиляди до петнадесет хиляди лева.
(2) Наказанието по ал. 1 се налага и на бременна жена, която дава съгласие за продажбата на детето си преди раждането му.”
§ 36. В чл. 196а думите “от десет до тридесет години” се заменят с “от десет до двадесет години”.
§ 37. В чл. 203, ал. 1 думите “от десет до тридесет години” се заменят с “от десет до двадесет години”.
§ 38. В чл. 212б, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 3 след думите “по ал. 4” се добавя “и 5”.
2. В т. 4 думите “ал. 5” се заменят с “ал. 6”.
§ 39. Член 227 се отменя.
§ 40. Член 227а се отменя.
§ 41. В чл. 227б, ал. 1 думата “15-дневен” се заменя с “30-дневен”.
§ 42. В чл. 235 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 думите “когато с това са причинени немаловажни вреди” се заличават.
2. Създава се нова ал. 6:
“(6) В маловажни случаи наказанието е лишаване от свобода до една година или пробация, или глоба от сто до триста лева.”
3. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
§ 43. В чл. 236 думите “когато с това са причинени немаловажни вреди” се заличават.
§ 44. Създава се чл. 248а:
“Чл. 248а. (1) Който, за да получи облекчени условия за кредитиране, представи неверни сведения, се наказва с лишаване от свобода до една година и с глоба от хиляда до три хиляди лева.
(2) Същото наказание се налага и на онзи, който представи неверни сведения или затаи сведения в нарушение на задължение да предостави такива, за да получи средства от фондове, принадлежащи на Европейския съюз или предоставени от Европейския съюз на българската държава.
(3) Ако деянието по ал. 1 и 2 е извършено от лице, което управлява и представлява юридическо лице, или от търговец, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба от две хиляди до пет хиляди лева.
(4) С наказанието по ал. 3 се наказва и длъжностното лице, разрешило кредита или отпуснало средствата по ал. 2, ако е знаело, че представените сведения са неверни.”
§ 45. Член 249 се изменя така:
“Чл. 249. (1) Който използва платежен инструмент или данни от платежен инструмент без съгласието на титуляря и от това са настъпили значителни имуществени вреди, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба до двойния размер на получената сума.
(2) Който използва платежен инструмент, издаден в Република България или в чужбина, без да има покритие за сумата, за която е използван инструментът, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба до двойния размер на получената сума.
(3) Който изготвя, монтира или използва техническо средство, за да придобие информация за съдържанието на платежен инструмент, се наказва с лишаване от свобода от една до осем години и с глоба до двойния размер на получената сума.
(4) Същото наказание се налага и на лице, което съхранява или предоставя другиму информацията по ал. 3.”
§ 46. В чл. 250 ал. 2 се отменя.
§ 47. В чл. 253 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 и 2 след думата “престъпление” се добавя “или друго общественоопасно деяние”.
2. Алинея 4 се изменя така:
“(4) Наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от двадесет хиляди до двеста хиляди лева, когато деянието по ал. 1 и 2 е извършено със средства или имущество, за които деецът е знаел или е предполагал, че са придобити чрез тежко умишлено престъпление.”
3. В ал. 5 думите “от три до дванадесет години” се заменят с “от пет до петнадесет години”.
§ 48. Член 254 се отменя.
§ 49. В чл. 254а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “три години” се добавя “или с пробация, както”.
2. Алинея 3 се отменя.
3. В ал. 4 думите “и 3” се заличават.
§ 50. Член 255 се изменя така:
“Чл. 255. (1) Който избегне установяване или плащане на данъчни задължения в големи размери, като:
1. не подаде декларация;
2. потвърди неистина или затаи истина в подадена декларация;
3. не издаде фактура или друг счетоводен документ;
4. унищожи, укрие или не съхрани в законоустановените срокове счетоводни документи или счетоводни регистри;
5. осъществява или допуска осъществяването на счетоводство в нарушение на изискванията на счетоводното законодателство;
6. състави или използва документ с невярно съдържание, неистински или преправен документ при упражняване на стопанска дейност, при водене на счетоводство или при представяне на информация пред органите по приходите или публичните изпълнители;
7. приспадне неследващ се данъчен кредит,
се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до две хиляди лева.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с участието на служител от гранична полиция, митническа администрация, Националната агенция за приходите, Агенцията за държавни вземания или дипломиран експерт-счетоводител, наказанието е лишаване от свобода от две до шест години и глоба до пет хиляди лева, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.
(3) Когато данъчните задължения са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния.
(4) Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд необявеното или неплатеното данъчно задължение бъде внесено в бюджета заедно с лихвите, наказанието по ал. 1 и 2 е лишаване от свобода до две години и глоба до петстотин лева, а по ал. 3 - лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева.”
§ 51. Създава се чл. 255а:
“Чл. 255а. (1) Който избегне установяването или плащането на данъчни задължения в големи размери чрез преобразуването на търговско дружество или друго юридическо лице, чрез извършване на сделка с търговско предприятие или чрез извършване на сделка със свързани лица по смисъла на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс, се наказва с лишаване от свобода от една до шест години и глоба до десет хиляди лева.
(2) Когато данъчните задължения са в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до осем години и конфискация на част или цялото имущество на виновния.
(3) Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд необявеното или неплатеното данъчно задължение бъде внесено в бюджета заедно с лихвите, наказанието е лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева.”
§ 52. Член 256 се изменя така:
“Чл. 256. (1) Който чрез използване на документ с невярно съдържание или на неистински или преправен документ получи от държавния бюджет неследваща се парична сума в големи размери или даде възможност на друго лице да получи такава сума, се наказва с лишаване от свобода от две до осем години и глоба от хиляда до пет хиляди лева.
(2) Когато деянието по ал. 1 е извършено с участието на лице по чл. 255, ал. 2 или от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група, или ако получената парична сума е в особено големи размери, наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и конфискация на част или на цялото имущество на виновния, както и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.
(3) Ако до приключване на съдебното следствие в първоинстанционния съд получената сума бъде внесена в бюджета заедно с лихвите, наказанието по ал. 1 е лишаване от свобода до три години и глоба до хиляда лева, а по ал. 2 - лишаване от свобода до пет години и глоба до три хиляди лева.”
§ 53. Член 257 се отменя.
§ 54. В чл. 278б, ал. 1 и 2 думите “и/или” се заменят с “или”.
§ 55. В чл. 287 думите “заподозрян, уличен” се заличават.
§ 56. В чл. 289 думите “органите на предварителното производство” се заменят с “разследващите органи”.
§ 57. Член 293а се изменя така:
“Чл. 293а. Който, след като е осъден да изпълни парично задължение с влязъл в сила съдебен акт и в продължение на една година от влизането му в сила не изпълни задължението си към кредитора, въпреки наличие на парични средства или имущество за това, се наказва с лишаване от свобода до една година или с пробация.”
§ 58. Член 323а се изменя така:
“Чл. 323а. (1) Който построи сграда върху обработваема земя, земеделска земя или пасище, без да има право на това, се наказва с лишаване от свобода до две години и с глоба от хиляда до три хиляди лева.
(2) При повторно извършване на престъплението по ал. 1, както и при продължаване на строежа, след като е бил спрян от надлежните органи, наказанието е лишаване от свобода от една до три години и глоба от две до пет хиляди лева, както и обществено порицание.”
§ 59. В чл. 338 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 2:
“(2) Който предостави взривове, огнестрелни оръжия или боеприпаси на лице, ненавършило 18 години, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева.”
2. Досегашната ал. 2 става ал. 3 и се изменя така:
“(3) Ако от деянията по ал. 1 и 2 са последвали причиняване на едно или повече лица на средна или тежка телесна повреда, или смърт, или значителна повреда на имот, наказанието е лишаване от свобода от две до осем години, а в особено тежки случаи наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години.”
§ 60. В чл. 343, ал. 3 думите “и/или” се заменят с “или”.
§ 61. В чл. 354 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата “разрешение” се добавя “произведе”.
2. В ал. 2 думата “систематически” се заменя със “системно”.
§ 62. Член 354а се изменя така:
“Чл. 354а. (1) Който без надлежно разрешително произведе, преработи, придобие или държи наркотични вещества или техни аналози с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, се наказва за високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от две до осем години и с глоба от пет хиляди до двадесет хиляди лева, а за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева. Когато предмет на престъплението са прекурсори или съоръжения или материали за производство на наркотични вещества или техни аналози, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.
(2) Когато наркотичните вещества или техните аналози са в голямо количество, наказанието е лишаване от свобода от три до дванадесет години и глоба от десет хиляди до петдесет хиляди лева. Който без надлежно разрешително на публично място придобие или държи с цел разпространение, или разпространява наркотични вещества или техни аналози, както и когато наркотичните вещества или техните аналози са в особено голямо количество или деянието е извършено:
1. от лице, което действа по поръчение или в изпълнение на решение на организирана престъпна група;
2. от лекар или фармацевт;
3. от възпитател, преподавател, ръководител на учебно заведение или длъжностно лице при или по повод изпълнение на службата му;
4. при условията на опасен рецидив,
наказанието е лишаване от свобода от пет до петнадесет години и глоба от двадесет хиляди до сто хиляди лева.
(3) Който без надлежно разрешително придобие или държи наркотични вещества или техни аналози, се наказва:
1. за високорискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода от една до шест години и с глоба от две хиляди до десет хиляди лева;
2. за рискови наркотични вещества или техни аналози - с лишаване от свобода до пет години и с глоба от хиляда до пет хиляди лева.
(4) Който наруши правила, установени за производство, придобиване, пазене, отчитане, отпускане, превозване или пренасяне на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до пет хиляди лева, като съдът може да постанови и лишаване от правата по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.
(5) В маловажни случаи по ал. 3 и 4 наказанието е глоба до хиляда лева.
(6) В случаите по ал. 1 - 5 предметът и средствата на престъплението се отнемат в полза на държавата.”
§ 63. В чл. 354б се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “и/или” се заменят с “или”, а думите “до десет години” се заменят с “до осем години”.
2. В ал. 2:
а) в т. 3 накрая се добавя “при или по повод изпълнение на службата му”;
б) точка 4 се изменя така:
“4. на публично място;”;
в) в т. 5 думите “или по друг начин на обществено място” се заличават;
г) точка 6 и текстът след нея се изменят така:
“6. при условията на опасен рецидив,
наказанието е лишаване от свобода от три до десет години и глоба от двадесет хиляди до петдесет хиляди лева, като съдът в случаите на т. 3 постановява и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.”
3. В ал. 3 думите “и/или” се заменят с “или”, думите “от десет до тридесет години” се заменят с “от петнадесет до двадесет години”, а думите “от триста хиляди до петстотин хиляди лева” се заменят с “от сто хиляди до триста хиляди лева”.
4. В ал. 4 думите “от пет до дванадесет години” се заменят с “от една до десет години”.
5. Алинея 5 се изменя така:
“(5) Лекар, който в нарушение на установения ред съзнателно предписва другиму наркотични вещества или техни аналози или лекарства, които съдържат такива вещества, се наказва с лишаване от свобода до пет години и с глоба до три хиляди лева, като съдът може да постанови и лишаване от права по чл. 37, ал. 1, т. 6 и 7.”
§ 64. В чл. 354в се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “три до пет години” се заменят с “две до пет години”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Който организира, ръководи или финансира организирана престъпна група за отглеждане на растения по ал. 1 или за добиване, производство или преработване на наркотични вещества, се наказва с лишаване от свобода от десет до двадесет години и с глоба от петдесет хиляди до двеста хиляди лева.”
3. В ал. 3 преди думата “престъпна” се добавя “организирана”.
4. В ал. 4 преди думата “престъпна” се добавя “организирана”.
§ 65. Член 371 се изменя така:
“Чл. 371. За престъпления по тази глава носят отговорност:
а) военослужещите по Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България;
б) генерали, офицери и лица от сержантския и редовия състав от други министерства и ведомства;
в) държавните служители в сруктурните звена на Министерството на вътрешните работи, на Главна дирекция “Изпълнение на наказанията” и на Главна дирекция “Охрана” при Министерството на правосъдието;
г) резервистите при участие в учебно-мобилизационни мероприятия или при изпълнение на активна служба в постоянния резерв;
д) неупоменатите в този член лица за съучастие в престъпления по тази глава.”
§ 66. В чл. 378, ал. 1 думите “букви “а”, “б” и “в”се заменят с “букви “а”, “б”, “в” и “г”.
§ 67. В чл. 379, ал. 1 думите “букви “а”, “б” и “в”се заменят с “букви “а”, “б”, “в” и “г”.
§ 68. В глава тринадесета в заглавието на раздел VI накрая се добавя “или при участие в мисия или операция извън страната”.
§ 69. В чл. 396 в текста преди т. 1 след думата “обстановка” се добавя “или при участие в мисия или операция извън страната”.
§ 70. В чл. 397, ал. 1 и 2 след думата “обстановка” се добавя “или при участие в мисия или операция извън страната”.
§ 71. В чл. 397а, ал. 1 и 2 след думата “обстановка” се добавя “или при участие в мисия или операция извън страната”.
§ 72. В чл. 424 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите “чл. 254а, ал. 3, чл. 257, ал. 2” се заличават.
2. В ал. 2:
а) в буква “б” думите “и по чл. 257, ал. 2” се заличават;
б) в буква “г” думите “и по чл. 254а, ал. 3” се заличават.
§ 73. Навсякъде в Особената част думите “по чл. 37, точка” и “по чл. 37, точки” се заменят съответно с “по чл. 37, ал. 1, точка” и “по чл. 37, ал. 1, точки”, думите “запасен”, “запасни” и “запасните” се заменят съответно с “резервист”, “резервисти” и “резервистите” и думите “учебен, проверочен или практически сбор” се заменят с “учебно-мобилизационно мероприятие”.
Заключителни разпоредби
§ 74. В Закона за изпълнение на наказанията (обн., ДВ, бр. 30 от 1969 г.; изм. и доп., бр. 34 от 1974 г., бр. 84 от 1977 г., бр. 36 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г., бр. 27 и 89 от 1986 г., бр. 26 от 1988 г., бр. 21 от 1990 г., бр. 109 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г., бр. 12 и 13 от 1997 г., бр. 73 и 153 от 1998 г., бр. 49 от 2000 г., бр. 62 и 120 от 2002 г., бр. 61, 66, 70 и 103 от 2004 г., бр. 86 и 105 от 2005 г., бр. 17 от 2006 г., бр. 36 от 2006 г. - Решение № 4 на Конституционния съд от 2006 г.) в чл. 141д, ал. 1 думите “и/или” се заменят с “или”.
§ 75. В Закона за отнемане в полза на държавата на имущество, придобито от престъпна дейност (обн., ДВ, бр. 19 от 2005 г.; изм., бр. 86 и 105 от 2005 г., бр. 33 от 2006 г.) в чл. 3, ал. 1 т. 17 се изменя така:
“17. член 255 и чл. 255а;”.
§ 76. В Закона за контрол върху наркотичните вещества и прекурсорите (обн., ДВ, бр. 30 от 1999 г.; изм., бр. 63 от 2000 г., бр. 74, 75 и 120 от 2002 г., бр. 56 от 2003 г., бр. 76, 79 и 103 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г.) в допълнителната разпоредба в § 1 се създава т. 12а:
“12а. “Зависимост от наркотични вещества” е психическо или физическо състояние, което възниква в резултат на взаимодействието на организма и наркотичното вещество и което се характеризира с определено поведение или друга реакция, които винаги включват необходимостта от постоянно или периодично приемане на наркотичното вещество.”
§ 77. Този закон влиза в сила един месец след обнародването му в “Държавен вестник”.
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 30 август 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание:Георги Пирински

60246