Народно събрание
брой: 73, от дата 5.9.2006 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.13


Закон за изменение и допълнение на Закона за политическите партии

 

УКАЗ № 381
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в “Държавен вестник” Законът за изменение и допълнение на Закона за политическите партии, приет от ХL Народно събрание на 25 август 2006 г.
Издаден в София на 1 септември 2006 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Георги Петканов
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за политическите партии (обн., ДВ, бр. 28 от 2005 г.; изм., бр. 102 от 2005 г. и бр. 17 от 2006 г.)
§ 1. В чл. 12, ал. 1 след думите “което се провежда” се добавя “на територията на Република България”.
§ 2. В чл. 23, ал. 1, т. 5 накрая се добавя “и доходи от ценни книжа, доколкото това не противоречи на чл. 22”.
§ 3. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точки 2 и 3 се отменят.
2. В т. 4 след думата “лица” се добавя “от дружества, в които държавата притежава акции с особени права”.
3. Точка 5 се изменя така:
“5. средства от кандидати и участници в процедура по възлагане на обществена поръчка, която не е приключила и не е изтекъл срокът за обжалване по Закона за обществените поръчки, изпълнител по договор за обществена поръчка и юридическо лице в процедура на приватизация;”.
§ 4. Член 25 се изменя така:
“Чл. 25. (1) Държавната субсидия се отпуска ежегодно от централния бюджет за финансиране на политически партии или коалиции, които притежават законна регистрация, участвали са в последните парламентарни избори и имат избрани народни представители.
(2) Общата сума, предвидена в бюджета, се разпределя пропорционално на получените действителни гласове от всяка партия или коалиция по ал. 1.
(3) За коалициите, представени в Народното събрание, общата сума по ал. 2 се разпределя между съставящите ги партии по коалиционно споразумение, а при липса на такова тя се разпределя пропорционално на броя на народните представители от отделните партии. Министерството на финансите превежда дела от субсидията за всяка партия от коалицията в посочена от нея сметка.”
§ 5. В чл. 27, ал. 1 думите “1 на сто” се заменят с “2 на сто”.
§ 6. В чл. 30 се създават ал. 3 и 4:
“(3) Лицата по чл. 17, ал. 1, т. 4 и 5 декларират своето имущество, доходи и разходи в страната и в чужбина по реда на Закона за публичност на имуществото на лица, заемащи висши държавни длъжности.
(4) Редът по ал. 3 не се прилага по отношение на политически партии, които не получават държавна субсидия.”
§ 7. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “Националния счетоводен стандарт за юридическите лица с нестопанска цел” се заменят с “Националните счетоводни стандарти”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Финансовите отчети по ал. 1 преди представянето им в Сметната палата подлежат на независим финансов одит и заверка от независим финансов одитор, ако политическата партия през отчетния период е получила или изразходвала суми и/или друго имущество на стойност над 50 000 лв., независимо от техния произход.”
3. Алинея 4 се изменя така:
“(4) До 31 март всяка година политическите партии представят на Сметната палата заверения финансов отчет на хартиен и електронен носител. Към него се прилага декларация по образец, в която се съдържа списък на физическите и юридическите лица, направили дарения, вида, размера, стойността и целта на даренията, както и отделен списък на дарителите юридически лица с нестопанска цел, в които учредители и/или членове на управителните или контролните органи са членове на ръководните или контролните органи на съответната политическа партия, техни деца или съпрузи.”
4. Създава се нова ал. 5:
“(5) Сметната палата публикува в служебния бюлетин и Интернет страницата си в срок до 15 април всяка година отчетите и декларациите по ал. 4, както и наименованията на партиите, които не са подали отчети в срока по ал. 4. Декларация по ал. 4 подават и юридическите лица с нестопанска цел, направили дарение в полза на политическа партия.”
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6.
6. Създава се ал. 7:
“(7) Сметната палата изготвя образец на декларацията по ал. 4.”
§ 8. В чл. 35 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “6-месечен” се заменят с “тримесечен”.
2. Създават се нова ал. 2 и ал. 3 и 4:
“(2) След изтичане на срока по ал. 1 председателят на Сметната палата изпраща на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите отчетите на политическите партии, получаващи държавна субсидия, списък на политическите партии, неподали в срок отчетите си, както и списък на юридическите лица с нестопанска цел, неподали в срок декларацията си по чл. 34, ал. 5, за извършване на действия по реда на глава петнадесета от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(3) Националната агенция за приходите извършва действията в сроковете по чл. 114, ал. 1 и 2 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс.
(4) След извършване на действията по ал. 2 изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изпраща ревизионния акт на възложителя - Сметната палата.”
3. Досегашната ал. 2 става ал. 5 и се изменя така:
“(5) Сметната палата публикува в служебния бюлетин и в Интернет страницата си доклада за резултатите от одитите по ал. 1 и получените ревизионни актове по ал. 4 в срок до един месец от тяхното получаване.”
§ 9. В чл. 43 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите “чл. 30” се добавя “ал. 1”.
2. Алинея 2 се изменя така:
“(2) Лице от ръководен орган на политическа партия или лице по чл. 30, ал. 1, което не представи финансов отчет по чл. 34, ал. 1 и декларацията по чл. 34, ал. 4 или възпрепятства извършването на одит от Сметната палата, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.”
3. Създава се нова ал. 3:
“(3) Лице, определено от ръководните органи на юридическо лице с нестопанска цел, което не подаде декларация по чл. 34, ал. 5, се наказва с глоба в размер от 1000 до 2000 лв.”
4. Досегашната ал. 3 става ал. 4.
Законът е приет от 40-то Народно събрание на 25 август 2006 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Георги Пирински

59951