Народно събрание
брой: 60, от дата 30.7.2009 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.2


Решение за избиране на министър-председател на Република България

 

РЕШЕНИЕ
за избиране на министър-председател на Република България
Народното събрание на основание чл. 84, т. 6 от Конституцията на Република България и във връзка с Указ № 274 на Президента на Република България от 23 юли 2009 г.
РЕШИ:
Избира Бойко Методиев Борисов за министър-председател на Република България.
Решението е прието от 41-то Народно събрание на 27 юли 2009 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Цецка Цачева
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Маргарита Попова
9886