Президент на републиката
брой: 52, от дата 10.7.2009 г.   Официален раздел / ПРЕЗИДЕНТ НА РЕПУБЛИКАТАстр.14


Указ № 247 за назначаване на бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев на длъжността началник щаб на НАТО “Тирана”

 

УКАЗ № 247
На основание чл. 100, ал. 2 от Конституцията на Република България, чл. 19, т. 4 и чл. 146, т. 1 от Закона за отбраната и въоръжените сили на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Назначавам бригаден генерал Динчо Иванов Карамунчев на длъжността началник щаб на НАТО “Тирана”.
Изпълнението на указа възлагам на министъра на отбраната.
Издаден в София на 1 юли 2009 г.
Президент на републиката: Георги Първанов
Министър-председател: Сергей Станишев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Миглена Тачева
9213