Министерски съвет
брой: 45, от дата 16.6.2009 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.16


Постановление № 142 от 5 юни 2009 г. за утвърждаване на разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 142 ОТ 5 ЮНИ 2009 Г.
за утвърждаване на разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Утвърждава разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г. на обща сума 16 489 000 лв., разпределени съгласно приложението.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на централния бюджет за 2009 г.
Чл. 3. Министърът на финансите на основание чл. 34 от Закона за устройството на държавния бюджет да извърши налагащите се промени по централния бюджет и по бюджетите на съответните първостепенни разпоредители с бюджетни кредити за 2009 г.
Чл. 4. В рамките на утвърдените по т. 1 от приложението средства могат да се извършват компенсирани промени по предложение на министъра на държавната администрация и административната реформа.
Чл. 5. Първостепенните разпоредители с бюджетни кредити, включително Българската национална телевизия и Българското национално радио, както и Българската телеграфна агенция до 30 септември 2009 г. да представят на министъра на финансите и на министъра на държавната администрация и административната реформа отчет за изразходваните средства.
Чл. 6. Неусвоените средства да се възстановят в централния бюджет. Министърът на финансите да извърши съответните корекции по бюджетите на първостепенните разпоредители с бюджетни кредити.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 7, ал. 3 от Закона за избиране на народни представители и чл. 28, ал. 1 от Закона за устройството на държавния бюджет.
Министър-председател: Сергей Станишев
За главен секретар на Министерския съвет: Веселин Даков
Приложение към чл. 1
План-сметка
за разходите по подготовката и произвеждането на изборите за народни представители на 5 юли 2009 г.
        
   №                                                         Наименование на разходите                                            Левове
Поред                                                                            
   1.       Разходи на Министерството на държавната администрация и адми-
             нистративната реформа, в т. ч.:                                                                                            9 586 500
 
             1.1. За възнаграждения и материалнотехническо осигуряване на дей-
             ността на ЦИК                                                                                                                             390 000
 
             1.2. За обработка на данните от гласуването и издаването на бюлетин с
             резултатите                                                                                                                                 796 500
 
             1.3. За разяснителна кампания за правата и задълженията на гражда-
             ните и за начина на гласуване                                                                                                    50 000
 
             1.4. За възнаграждения на РИКи СИК                                                                                  4 250 000
 
             1.5. За осигуряване на изборни книжа и материали - удостоверения,
             протоколи, бюлетини, методическиуказания за СИК и др., включително
             експериментално електронно гласуване                                                                                 950 000
 
             1.6. За организационно-техническа подготовка на изборите, в т.ч.:
            
             1.6.1. Разходи на областните и общинските администрации за осигуряване рабо-
Татаа районните и секционните избирателни комисии, в т.ч. командировки,
канцеларски материали, консумативи, транспортни раз-
             ходи и др.                                                                                                                                      850 000
 
             1.6.2. Разходи на Министерството на
държавната администрация и административната реформа, областните и общинските
администрации, в т.ч. за извънреден труд и дежурства, осигуровки, командировки,
работни срещи, канцеларски материали, консумативи, транспортни разходи,
външни услуги, за Специалната куриерска служба и др.                                                    2 300 000
   2.       Разходи на Министерството наргионалното развитие и благоуст-
             ройството - ГД “ГРАО”, в т. ч. Заподготовка и отпечатване на избира-
             телните списъци, проверки на подписки и за проверка за двойно гла-
             суване и др.                                                                                                                                 697 000
     
   3.       Разходи на Министерството на вътрешните работи                                                           3 300 000
 
   4.       Разходи на Министерството на външните работи, включително за ор-
             ганизиране на международен пресцентър                                                                            2 000 000
 
   5.       Разходи на Министерството на образованието и науката                                                      40 000
 
   6.       Разходи на Министерството на отбраната                                                                                54 500
     
   7.       Разходи на НСО за транспортно осигуряване на ЦИК                                                              60 000
 
   8.       Разходи на Българската телеграфна агенция                                                                          191 000
 
   9.       Разходи на Българското национално радио                                                                             200 000
 
10.       Разходи на Българската национална телевизия                                                                     360 000
 
                                                           ОБЩО                                                                                        16 489 000
 

8321