Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 55, от дата 28.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.7


Наредба за изменение на Наредба № 7 от 3.10.2019 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания

 

НАЦИОНАЛЕН СЪВЕТ ПО ЦЕНИ И РЕИМБУРСИРАНЕ НА ЛЕКАРСТВЕНИТЕ ПРОДУКТИ
Наредба за изменение на Наредба № 7 от 3.10.2019 г. за приемане
на фармако-терапевтично ръководство за лечение на неврологичните заболявания

(обн., ДВ, бр. 83 от 2019 г.; изм., бр. 95 от 2020 г. и бр. 45 от 2023 г.)
§ 1. Изменя се приложението към член единствен, което се публикува като притурка на интернет страницата на „Държавен вестник“.
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, прието съгласно протокол № 609 от 20.06.2024 г.
Председател: Силвия Терезова
4111