Министерски съвет
брой: 52, от дата 18.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.11


Постановление № 215 от 13 юни 2024 г. за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 215 ОТ 13 ЮНИ 2024 Г.
за одобряване на промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. във връзка с увеличаване капитала на търговско дружество
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. за допълнителни плащания в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 3 859 000 лв. за увеличаване капитала на „Многопрофилна болница за активно лечение „Св. Пантелеймон“ – Ямбол“ – АД, гр. Ямбол.
Чл. 2. Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 1 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
Главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3933