Министерство на здравеопазването
брой: 50, от дата 14.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.87


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ
на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно
осигуряване на деца и бременни жени

(oбн., ДВ, бр. 51 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 100 от 2012 г., бр. 9 от 2014 г., бр. 103 от 2015 г., бр. 82 от 2021 г. и бр. 69 от 2022 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „хиперплазия“ се поставя запетая и думите „и вроден хипотиреоидизъм“ се заменят с „вроден хипотиреоидизъм, спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити и муковисцидоза“.
2. В ал. 4 думите „1, 2 и 3“ се заменят с „1 и 2“.
3. Създава се ал. 5:
„(5) Извършването на изследвания чрез ДНК анализ по ал. 2, т. 2 и 3 и ал. 3 се прилага при автозомно рецесивни, автозомно доминантни, Х-свързани и митохондриални заболявания, при които установяването на молекулните дефекти е важно за провеждане на лечение или дородова диагностика.“
§ 2. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 се създава изречение второ: „При настъпило раждане извън лечебно заведение за болнична помощ кръвта се взема в структурата по неонатология, в която е постъпило детето.“
2. В ал. 3 след думата „болести“ се добавя „Проф. Иван Митев“, след думата „хипотиреоидизъм“ се поставя запетая и думите „и вродена надбъбречнокорова хиперплазия“ се заменят с „вродена надбъбречнокорова хиперплазия и муковисцидоза“.
3. В ал. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „спинална мускулна атрофия и тежки комбинирани имунни дефицити“.
4. В ал. 5 думите „с данни за вроден хипотиреоидизъм, вродена надбъбречнокорова хиперплазия или фенилкетонурия“ се заменят със „със съмнение за вроден хипотиреоидизъм, вродена надбъбречнокорова хиперплазия, муковисцидоза или фенилкетонурия или с данни за спинална мускулна атрофия или тежки комбинирани имунни дефицити“, а думите „на посочен от родителите адрес“ се заменят със „задължително на посочени от родителите адрес и телефон, а при искане на родителите – и по електронна поща“.
5. В ал. 6:
а) в изречение първо след думите „материал за“ се добавя „контролни и/или“;
б) изречение трето се изменя така: „Децата с високостепенно съмнение за вроден хипотиреоидизъм, вродена надбъбречнокорова хиперплазия, спинална мускулна атрофия или фенилкетонурия се насочват за диагностика и лечение към „СБАЛДБ“ – ЕАД, София, като по нейна преценка децата могат да бъдат насочени и към други лечебни заведения.“;
в) създават се изречения четвърто, пето и шесто: „При положителен резултат от скрининг за тежки комбинирани имунни дефицити или муковисцидоза децата се насочват към УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД, гр. София (Клиника по педиатрия), за допълнително диагностично уточняване и лечение. Диагностичното и терапевтично поведение при новородени с установени при скрининга отклонения се определят съвместно със скрининговата лаборатория. Диагностично уточняване при положителен резултат от скрининга за тежки комбинирани имунни дефицити се извършва съвместно с Клиниката по клинична имунология с банка за стволови клетки към УМБАЛ „Александровска“ – ЕАД.“
6. В ал. 7 след думата „хипотиреоидизъм“ се поставя запетая и се добавя „муковисцидоза“, а след думата „фенилкетонурия“ се поставя запетая и се добавя „спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити“.
§ 3. В чл. 15 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „се изготвят един път годишно и“ се заличават, а думите „първи октомври на годината, предхождаща“ се заменят с „1 месец преди“.
2. В ал. 3, изречение първо думите „петнадесети октомври на годината, предхождаща“ се заменят с „15 дни преди“.
3. В ал. 4 думите „представят поименно“ се заменят с „представя справка със заличени лични данни за“.
§ 4. В чл. 16 се правят следните изменения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Отчетите по ал. 1 се изготвят два пъти годишно – за полугодие и за календарна година, и се изпращат на хартиен и електронен носител в Лабораторията по клинична генетика към „УСБАЛАГ „Майчин дом“ – ЕАД, София, не по-късно от 1 месец след отчетния период.“
2. В ал. 3, изречение първо думите „10-о число на месеца, предхождащ периода, за който се изготвя заявката,“ се заменят с „15 дни след срока по ал. 2“.
§ 5. В приложение № 1 към чл. 7, ал. 4 „Хромозомни заболявания“ се създават редове 7 и 8:

7.
Микроделеционни и микродупликационни синдроми
8.
Субтеломерни делеции и дупликации

§ 6. Приложение № 2 към чл. 7, ал. 4 „Наследствени заболявания, които се диагностицират чрез биохимичен анализ“ се изменя така:
„Приложение № 2 към чл. 7, ал. 4
Наследствени заболявания, които се диагностицират чрез биохимичен анализ

Група болести
1.
Аминоацидопатии
2.
Дефекти в урейния цикъл – хиперамониемии
3.
Дефекти в обмяната на ароматните аминокиселини
4.
Дефекти в пропионовия и метилмалоновия метаболизъм
5.
Дефекти в аминокиселините с разклонени вериги
6.
Дефекти в пиримидиновия метаболизъм
7.
Дефекти в γ-глутамиловия цикъл
8.
Дефекти в обмяната на дибазичните аминокиселини
9.
Дефекти в гликолитичната верига, цикъл на Кребс
10.
Дефекти в β-окислението на мастните киселини
11.
Пероксизомни болести
12.
Лактатна ацидурия (PDH, PC)
13.
Дефекти на въглехидратния метаболизъм
14.
Лизозомни болести

§ 7. Приложение № 3 към чл. 7, ал. 4 „Наследствени болести, които се диагностицират чрез ДНК анализ“ се отменя.
§ 8. В приложение № 4 към чл. 9 „Генетични лаборатории към лечебни заведения и медицински факултети в България“, на ред 3, колона „Лечебно заведение/медицински университет“ след думата „болести“ се добавя „Проф. Иван Митев“.
§ 9. В приложение № 5 към чл. 10, ал. 2 „Изисквания при вземане на кръв от новородено дете за извършване на изследвания за вроден хипотиреоидизъм, вродена надбъбречнокорова хиперплазия и фенилкетонурия“ се правят следните изменения и допълнения:
1. В заглавието след думата „хиперплазия“ се поставя запетая и думите „и фенилкетонурия“ се заменят с „фенилкетонурия, спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити и муковисцидоза“.
2. В т. 2 се създава изречение трето: „При недоносени новородени под 30 гестационна седмица по преценка кръв за скрининг може да се взема и повече от двукратно.“
3. В т. 4:
а) в текста преди първия булит след думата „хиперплазия“ се поставя запетая и думите „и фенилкетонурия“ се заменят с „фенилкетонурия, спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити и муковисцидоза“;
б) първият булит се изменя така:
„• петичката на детето след дезинфекция се убожда дълбоко странично с лансетка за получаване на голяма капка кръв; избърсва се първата капка със сух компрес; следващите капки се нанасят, без да се напластяват; всяко кръгче от филтърната бланка трябва да е напоено с една капка кръв, добре просмукала се и от обратната страна; капката кръв да се взема директно с филтърна бланка, а не с капилярка;“
в) във втория булит след думата „връзка“ се поставя запетая и се добавя „а по искане на родителите се вписва и електронна поща“, а накрая се добавя „вписва се адрес, на който лицата могат да получават спешната си кореспонденция без забавяне или други пречки“;
г) в четвъртия булит след думата „изпращат“ се добавя „с експресен куриер“.
§ 10. Приложение № 11 към чл. 15, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 11 към чл. 15, ал. 1

Заявка
за получаване на китове, реактиви и консумативи
за период от ................. до ...................
на .........................................................................
(наименование на лечебното заведение или медицинския факултет)
Видове китове, реактиви, консумативи
Изискуеми документи
Мярка
Ед. цена без ДДС (лв.)
Лаборатория
Общо количество
Обща сума без ДДС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата на изпращане на заявката .....
Изготвил .................
Ръководител на лабораторията
(име, подпис, печат)
Ръководител на лечебното заведение или медицинския факултет
(име, подпис, печат)

§ 11. Приложение № 12 към чл. 15, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 12 към чл. 15, ал. 3
Обобщена заявка за получаване на китове, реактиви и консумативи за период от ............................. до ..............................

Видове китове, реактиви и консумативи
Изискуеми документи
Мярка
Ед. цена без ДДС (лв.)
Катедра по медицинска генетика, Медицински факултет – Медицински университет, София
Лаборатория по медицинска генетика „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ – ЕАД, Варна
Отделение по медицинска генетика „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ – ЕАД, Пловдив 
Лаборатория по медицинска генетика „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Г. Странски“ – ЕАД, Плевен
Катедра по молекулярна биология, имунология и медицинска генетика Медицински факултет – Тракийски университет, Стара Загора 
Хормонална лаборатория „Неонатален скрининг и функционална ендокринна хормонална диагностика“ „Университетска специализирана болница за активно лечение по детски болести“ – ЕАД, София
Лаборатория по геномна диагностика, Център по молекулна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, Медицински факултет, Медицински университет, София
Лаборатория по клинична генетика „Университетска специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ – ЕАД, София
Общо колич.
Обща сума без ДДС
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата на изпращане на заявката:
Изготвил .......................................................
Н-к на Лабораторията по клинична генетика към „УСБАЛАГ „Майчин дом“ – ЕАД, София
(име, подпис, печат)
 
 
 
 
 
 
 
 

§ 12. Приложение № 13 към чл. 16, ал. 1 се изменя така:
„Приложение № 13 към чл. 16, ал. 1
Отчет
за получените и изразходвани диагностични китове, реактиви и консумативи
за период от ............................. до ..............................
на
...............................................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(наименование на лечебното заведение или медицинския факултет)

Китове,
реактиви
Опаковка,
мярка,
общ брой
Брой изследвани
пациенти
Наличност
от продукта
към момента
на заявката –
налично
количество
Разход през
предхождащия
период
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата на изпращане
Изготвил .....................................
Ръководител на лечебното
на отчета ...............
Ръководител на лабораторията
заведение или медицинския факултет............
 
(име, подпис, печат)
(име, подпис, печат)

§ 13. Приложение № 14 към чл. 16, ал. 3 се изменя така:
„Приложение № 14 към чл. 16, ал. 3
ОБОБЩЕН ОТЧЕТ
за получените и изразходвани диагностични китове, реактиви и консумативи
за период (..........................)

№ 
ДЕЙНОСТИ
Катедра по медицинска генетика, Медицински факултет – Медицински университет, София
Лаборатория по медицинска генетика, „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Марина“ – ЕАД, Варна
Отделение по медицинска генетика, „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Св. Георги“ – ЕАД, Пловдив
Лаборатория по медицинска генетика, „Университетска многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Г. Странски“ – ЕАД, Плевен
Катедра по молекулярна биология, имунология и медицинска генетика, Медицински факултет – Тракийски университет, Стара Загора
Хормонална лаборатория „Неонатален скрининг и функционална ендокринна хормонална диагностика“, „Университетска специализирана болница за активно лечение по детски болести“ – ЕАД, София
Лаборатория по геномна диагностика, Център по молекулна медицина, Катедра по медицинска химия и биохимия, Медицински факултет, Медицински университет, София
Лаборатория по клинична генетика, „Университетска специализирана болница за активно лечение по акушерство и гинекология „Майчин дом“ – ЕАД, София
ОБЩО
 
Скринингови програми
1.
Неонатален скрининг – ФКУ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.
Неонатален скрининг – ВХТ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.
Неонатален скрининг – ВНХ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4.
Неонатален скрининг – муковисцидоза
 
 
 
 
 
 
 
 
 
5.
Неонатален скрининг – спинална мускулна атрофия
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.
Неонатален скрининг – вродени комбинирани имунодефицити
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общ брой изследвани и патологични резултати
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.
Биохимичен скрининг – І триместър (общ брой изследвани и патологични резултати)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
8.
Биохимичен скрининг – ІІ триместър (общ брой изследвани и патологични резултати)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Интегриран риск (общ брой изследвани и патологични резултати)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9.
Метаболитен скрининг за вродени грешки на обмяната
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общ брой изследвани
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диагностика на хромозомни болести и репродуктивни нарушения
10.
Дородова цитогенетична диагностика (общ брой изследвани)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
11.
Дородова микрочипова диагностика (общ брой изследвани)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.
Дородова ДНК диагностика (общ брой изследвани)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.
Неинвазивен ДНК дородов тест
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14.
Послеродова цитогенетична диагностика (общ брой изследвани)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.
Послеродова микрочипова диагностика (общ брой изследвани)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.
Послеродова ДНК диагностика – фрагментен анализ (общ брой изследвани)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диагностика на моногенни болести
17.
Дородова ДНК диагностика (общ брой изследвани)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
18.
Послеродова ДНК диагностика (общ брой изследвани)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
19.
Геномна диагностика новогенерационно секвениране (общ брой изследвани)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Диагностика на онкохематологични и онкологични заболявания
20.
Цитогенетична диагностика на левкемии (общ брой изследвани)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
21.
Молекулно-цитогенетична диагностика левкемии (общ брой изследвани)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
22.
ДНК диагностика на левкемии (общ брой изследвани)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
23.
Други (общ брой изследвани)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати и поставени диагнози
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Общ брой изследвани
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой патологични резултати
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Брой медико-генетични консултации
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ДНК банкиране
24.
Брой ДНК проби
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Дата
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Изготвил:
 
 
 
Ръководител на лечебното заведение:

Преходни и заключителни разпоредби
§ 14. Дейностите по тази наредба, възложени на „СБАЛДБ“ – ЕАД, София, и СБАЛАГ „Майчин дом“ – ЕАД, считано от 1 януари 2026 г. се извършват от единен национален център за неонатален скрининг, като за целта двете лечебни заведения и Министерството на здравеопазването предприемат необходимите действия за създаването му.
§ 15. В Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (обн., ДВ, бр. 98 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 38 от 2020 г., бр. 2, 39 и 82 от 2021 г., бр. 8, 48 и 68 от 2022 г., бр. 60 от 2023 г. и бр. 3 от 2024 г.; попр., бр. 21 от 2024 г.), в приложение № 9 към чл. 1 „Клинични пътеки“ се правят следните изменения:
1. В Клинична пътека № 6 „Грижи за здраво новородено дете“ т. 1.4.7 се изменя така:
„1.4.7. Скрининг за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити, муковисцидоза, хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота – вземане и изпращане на качествени кръвни проби и други действия в изпълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.“
2. В Клинична пътека № 7 „Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, първа степен на тежест“ т. 1.4.3 се изменя така:
„1.4.3. Скрининг за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити, муковисцидоза, хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота – вземане и изпращане на качествени кръвни проби и други действия в изпълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.“
3. В Клинична пътека № 8 „Диагностика и лечение на новородени с тегло над 2500 грама, втора степен на тежест“ т. 1.4.3 се изменя така:
„1.4.3. Скрининг за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити, муковисцидоза, хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота – вземане и изпращане на качествени кръвни проби и други действия в изпълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.“
4. В Клинична пътека № 9 „Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, първа степен на тежест“ т. 1.4.3 се изменя така:
„1.4.3. Скрининг за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити, муковисцидоза, хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота – вземане и изпращане на качествени кръвни проби и други действия в изпълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.“
5. В Клинична пътека № 10 „Диагностика и лечение на новородени с тегло от 1500 до 2499 грама, втора степен на тежест“ т. 1.4.3 се изменя така:
„1.4.3. Скрининг за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити, муковисцидоза, хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота – вземане и изпращане на качествени кръвни проби и други действия в изпълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.“
6. В Клинична пътека № 11 „Диагностика и лечение на новородени с тегло под 1499 грама“ т. 1.4.3 се изменя така:
„1.4.3. Скрининг за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити, муковисцидоза, хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота – вземане и изпращане на качествени кръвни проби и други действия в изпълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.“
7. В Клинична пътека № 12 „Диагностика и лечение на дете с вродени аномалии“ т. 1.4.5 се изменя така:
„1.4.5. Скрининг за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити, муковисцидоза, хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота – вземане и изпращане на качествени кръвни проби и други действия в изпълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.“
8. В Клинична пътека № 13 „Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, първа степен на тежест“ т. 1.4.3 се изменя така:
„1.4.3. Скрининг за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити, муковисцидоза, хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота – вземане и изпращане на качествени кръвни проби и други действия в изпълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.“
9. В Клинична пътека № 14 „Диагностика и интензивно лечение на новородени с дихателна недостатъчност, втора степен на тежест“ т. 1.4.3 се изменя така:
„1.4.3. Скрининг за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити, муковисцидоза, хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота – вземане и изпращане на качествени кръвни проби и други действия в изпълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.“
10. В Клинична пътека № 15 „Диагностика и интензивно лечение на новородени с приложение на сърфактант“ т. 1.4.4 се изменя така:
„1.4.4. Скрининг за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити, муковисцидоза, хипотиреоза, вродена надбъбречна хиперплазия и фенилкетонурия през първата седмица от живота – вземане и изпращане на качествени кръвни проби и други действия в изпълнение на Наредба № 26 от 2007 г. за предоставяне на акушерска помощ на здравно неосигурени жени и за извършване на изследвания извън обхвата на задължителното здравно осигуряване на деца и бременни жени.“
§ 16. В Наредба № 13 от 2014 г. за утвърждаване на медицински стандарт „Неонатология“ (обн., ДВ, бр. 66 от 2014 г.; изм., бр. 63 от 2021 г.), в приложението към чл. 1, ал. 1 „Медицински стандарт по неонатология“ се правят следните изменения:
1. В част ІІ „Основни медицински дейности в неонатологията“:
а) точка 1.2.10 се изменя така:
„1.2.10. Вземане на качествена кръвна проба за масов неонатален скрининг за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити, муковисцидоза, вроден хипотиреоидизъм, фенилкетонурия и вродена надбъбречнокорова хиперплазия.“;
б) точка 1.3.22 се изменя така:
„1.3.22. Вземане на качествена кръвна проба за масов неонатален скрининг за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити, муковисцидоза, вроден хипотиреоидизъм, фенилкетонурия и вродена надбъбречнокорова хиперплазия.“
2. В част IV „Изисквания за осъществяване на дейността по специалността“:
а) точка 3.5.1.1 се изменя така:
„3.5.1.1. Рутинни грижи за новородени деца: диагностичен преглед и оценка; изследване на кръв, вкл. скрининг за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити, муковисцидоза, фенилкетонурия, хипотиреоидизъм и вродена надбъбречнокорова хиперплазия.“;
б) в т. 5.6.1 „Образец на информирано съгласие за родители на здраво новородено дете“ т. 8 от образеца се изменя така:
„8. Вземане на кръв за изследване за масов неонатален скрининг (спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити, муковисцидоза, фенилкетонурия, хипотиреоидизъм и вродена надбъбречнокорова хиперплазия).“;
в) в т. 5.6.2 „Образец на информирано съгласие за родителя/настойника на новородено дете с необходимост от интензивно лечение или специални грижи“ думите „При всички новородени деца се провежда скрининг за вроден хипотиреоидизъм, фенилкетонурия и вродена надбъбречнокорова хиперплазия“ се заменят с „При всички новородени деца се провежда скрининг за спинална мускулна атрофия, тежки комбинирани имунни дефицити, муковисцидоза, вроден хипотиреоидизъм, фенилкетонурия и вродена надбъбречнокорова хиперплазия“.
§ 17. В Наредба № 42 от 2004 г. за въвеждане на класификационни статистически системи за кодиране на болестите и проблемите, свързани със здравето, и на медицинските процедури (обн., ДВ, бр. 111 от 2004 г.; изм. и доп., бр. 103 от 2012 г., бр. 75 и 106 от 2014 г., бр. 30 и 88 от 2016 г., бр. 8 от 2018 г., бр. 8 от 2019 г., бр. 49 от 2020 г., бр. 33 и 76 от 2022 г. и бр. 88 от 2023 г.), в приложение № 1а към чл. 1, ал. 1 „Кодираща система на медицинските процедури – версия 2020 г.“, в глава 19 „Неинвазивни, когнитивни и други интервенции, некласифицирани другаде (блокове 1820-1922)“ се правят следните изменения:
1. Заглавието се изменя така:
„Неинвазивни, когнитивни и други интервенции, некласифицирани другаде (блокове 1820-1934)“.
2. В блок 1934 „Други лабораторни изследвания“ ред 91910-01 „Неонатален скрининг“ се изменя така:
„91910-01 Неонатален скрининг
Скрининг за:
• фенилкетонурия
• вродена надбъбречна хиперплазия (ВНХ)
• хипотиреоза
• спинална мускулна атрофия
• тежки комбинирани имунни дефицити
• муковисцидоза.“
§ 18. Наредбата влиза в сила от 1.07.2024 г.
Министър: Галя Кондева
3814