Министерство на земеделието и храните
брой: 47, от дата 4.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.61


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 3 от 2023 г. за условията и реда за прилагане на интервенциите под формата на директни плащания, включени в Стратегическия план, за проверките, намаления на плащанията и реда за налагане на административни санкции
(oбн., ДВ, бр. 23 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 48, 56, 80, 92, 93 и 96 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 5 думите „площта, за която има издадено разрешение“ се заменят с „декларираната засята площ съгласно Наредба № 1 от 2018 г.“, „за която е получено разрешение“ се заменят с „която е декларирана“, а думата „разрешената“ сe заменя с „декларираната“.
2. Създават се ал. 8 и 9:
„(8) Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на подпомагането на хектар по интервенцията по ал. 1.
(9) Заповедта по ал. 8 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на ДФЗ.“
§ 2. В чл. 3 се създават ал. 4 и 5:
„(4) Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на подпомагането на хектар по интервенцията по ал. 1.
(5) Заповедта по ал. 4 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на ДФЗ.“
§ 3. В чл. 4 се създават ал. 3 и 4:
„(3) Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на подпомагането на хектар по интервенцията по ал. 1.
(4) Заповедта по ал. 3 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на ДФЗ.“
§ 4. В чл. 5 се създават ал. 8 и 9:
„(8) Министърът на земеделието и храните определя със заповед размера на подпомагането на хектар по интервенцията по ал. 1.
(9) Заповедта по ал. 8 се публикува на интернет страниците на Министерството на земеделието и храните и на ДФЗ.“
§ 5. В чл. 6 се създава ал. 5:
„(5) Културата памук трябва да бъде прибрана до 30 ноември на годината на кандидатстване.“
§ 6. В чл. 7, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 8 думите „застрашени от изчезване породи“ се заменят с „местни породи, включени в развъдни програми“.
2. В т. 15 думите „и картофи за нишесте“ се заличават.
3. Създава се т. 15а:
„15а. обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи;“.
§ 7. В чл. 8 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 6 думите „животновъдни обекти, които са в система на контрол и мониторинг на суровото мляко“ се заменят със „стопанства, в които поне един животновъден обект за всеки вид заявени животни е в система на контрол и мониторинг на суровото мляко“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Право на подпомагане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане за млечни крави имат кандидати, които в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване:
1. имат регистриран валиден договор по реда на чл. 55б, ал. 5 от Закона за прилагане на Общата организация на пазарите на земеделски продукти на Европейския съюз (ЗПООПЗПЕС) с първи изкупвач, който е регистриран по чл. 55д, ал. 4 от същия закон, и/или
2. са регистрирани по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за храните, и/или
3. са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано/одобрено млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство, преработка и дистрибуция с храни – Секция IX – Млечни продукти.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Размерът на помощта по интервенцията по ал. 1 се определя на брой заявени за подпомагане животни, които отговарят на условията по ал. 2 и 3.“
4. Създава се ал. 6:
„(6) Когато кандидатите по интервенцията по ал. 1 не отговарят на поне едно от изискванията по ал. 4, подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни.“
§ 8. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 накрая се добавя „служебно от ДФЗ в информационната система на Изпълнителната агенция за селекция и репродукция в животновъдството (ИАСРЖ)“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Право на подпомагане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане за млечни крави, включени в развъдни програми, имат кандидати, които в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване:
1. имат регистриран валиден договор по реда на чл. 55б, ал. 5 от ЗПООПЗПЕС с първи изкупвач, който е регистриран по чл. 55д, ал. 4 от същия закон, и/или
2. са регистрирани по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за храните, и/или
3. са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано/одобрено млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство, преработка и дистрибуция с храни – Секция IX – Млечни продукти.“
3. В ал. 5 думите „Изпълнителната агенция за селекция и репродукция в животновъдството“ се заличават.
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Размерът на помощта по интервенцията по ал. 1 се определя на брой заявени за подпомагане животни, които отговарят на условията по ал. 2 и 3.“
5. Създава се ал. 7:
„(7) Когато кандидатите по интервенцията по ал. 1 не отговарят на поне едно от изискванията по ал. 4, подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни.“
§ 9. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „съответстващи най-малко на 0,3 говеда на едно животно, което отговаря на изискванията по ал. 2 и 3“ се заменят със „за което да имат издадено ветеринарномедицинско свидетелство от системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ или документ за придвижване към държави от ЕС или трети страни“.
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Размерът на помощта по интервенцията по ал. 1 се определя на брой заявени за подпомагане животни, които отговарят на условията по ал. 2 и 3.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Когато кандидатите по интервенцията по ал. 1 не отговарят на изискването по ал. 4 и нямат издаден най-малко един документ за придвижване на животни от същия вид, подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни.“
§ 10. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 3 накрая се добавя „служебно от ДФЗ в информационната система на ИАСРЖ“.
2. В ал. 4 думите „съответстващи най-малко на 0,4 говеда на едно животно, което отговаря на изискванията по ал. 2 и 3“ се заменят със „за което да имат издадено ветеринарномедицинско свидетелство от системата за идентификация и регистрация на животните на БАБХ или документ за придвижване към държави от ЕС или трети страни“.
3. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Размерът на помощта по интервенцията по ал. 1 се определя на брой заявени за подпомагане животни, които отговарят на условията по ал. 2 и 3.“
4. Създава се ал. 7:
„(7) Когато кандидатите по интервенцията по ал. 1 не отговарят на изискването по ал. 4 и нямат издаден най-малко един документ за придвижване на животни от същия вид, подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни.“
§ 11. В чл. 12 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 4 накрая се добавя „служебно от ДФЗ в информационната система на ИАСРЖ“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Кандидатите по интервенцията за обвързано с производството подпомагане за крави от застрашени от изчезване породи трябва в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване да:
1. имат регистриран валиден договор по реда на чл. 55б, ал. 5 от ЗПООПЗПЕС с първи изкупвач, който е регистриран по чл. 55д, ал. 4 от същия закон, и/или
2. са регистрирани по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за храните, и/или
3. са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано/одобрено млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство, преработка и дистрибуция с храни – Секция IX – Млечни продукти;
4. са реализирали за клане, износ, вътрешна търговия в ЕС или продажба в други стопанства говеда, за което да имат издадено ветеринарномедицинско свидетелство от системата за идентификация и регистрация на животни на БАБХ или документ за придвижване към държави от ЕС или трети страни.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Заявените за подпомагане животни по интервенцията по ал. 1 с предназначение за мляко се отглеждат в стопанства, в които поне един животновъден обект за всеки вид заявени животни е в система на контрол и мониторинг на суровото мляко.“
4. Алинея 6 се изменя така:
„(6) Размерът на помощта по интервенцията по ал. 1 се определя на брой заявени за подпомагане животни, които отговарят на условията по ал. 2, 3 и 5.“
5. Създава се ал. 7:
„(7) Когато кандидатите по интервенцията по ал. 1 не отговарят на поне едно от изискванията по ал. 4, т. 1 – 3, подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни по интервенцията с предназначение за мляко. Когато кандидатите по интервенцията по ал. 1 не отговарят на изискването по ал. 4, т. 4, подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни по интервенцията с предназначение за месо.“
§ 12. В чл. 14 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Право на подпомагане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане за биволи имат кандидати, които в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване:
1. имат регистриран валиден договор по реда на чл. 55б, ал. 5 от ЗПООПЗПЕС с първи изкупвач, който е регистриран по чл. 55д, ал. 4 от същия закон, и/или
2. са регистрирани по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за храните, и/или
3. са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано/одобрено млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство, преработка и дистрибуция с храни – Секция IX – Млечни продукти.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Размерът на помощта по интервенцията по ал. 1 се определя на брой заявени за подпомагане животни, които отговарят на условията по ал. 2 и 3.“
3. Създава се ал. 6:
„(6) Когато кандидатите по интервенцията по ал. 1 не отговарят на поне едно от изискванията по ал. 4, подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни.“
§ 13. В чл. 15 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст думите „застрашени от изчезване породи“ се заменят с „местни породи, включени в развъдни програми“;
б) в т. 1 и 2 думите „застрашена от изчезване порода“ се заменят с „местна порода“.
2. В ал. 2, т. 6 накрая се добавя „служебно от ДФЗ в информационната система на ИАСРЖ“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Кандидатите по интервенцията по ал. 1 трябва в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване да:
1. имат регистриран валиден договор по реда на чл. 55б, ал. 5 от ЗПООПЗПЕС с първи изкупвач, който е регистриран по чл. 55д, ал. 4 от същия закон, и/или
2. са регистрирани по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за храните, и/или
3. са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано/одобрено млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство, преработка и дистрибуция с храни – Секция IX – Млечни продукти, и/или
4. са реализирали за клане, износ, вътрешна търговия в ЕС или продажба в други стопанства животни от същия вид, за което имат издадено ветеринарномедицинско свидетелство от Системата за идентификация и регистрация на животни на БАБХ или документ за придвижване към държави от ЕС или трети страни.“
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Заявените за подпомагане животни по интервенцията по ал. 1, за които кандидатът е изпълнил поне едно от условията по ал. 4, т. 1 – 3, трябва да се отглеждат в стопанства, в които поне един животновъден обект за всеки вид заявени животни е в система на контрол и мониторинг на суровото мляко.“
5. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Размерът на помощта по интервенцията по ал. 1 се определя на брой заявени за подпомагане животни, които отговарят на условията по ал. 2, 3 и 5.“
6. Създава се ал. 8:
„(8) Когато кандидатите по интервенцията по ал. 1 не отговарят на поне едно от изискванията по ал. 4, подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни по интервенцията.“
§ 14. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2, т. 6 накрая се добавя „служебно от ДФЗ в информационната система на ИАСРЖ“.
2. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Кандидатите по интервенцията по ал. 1 трябва в периода от 1 октомври на предходната година до 30 септември в годината на кандидатстване:
1. за овцете и козите от породи за мляко да имат регистриран валиден договор по реда на чл. 55б, ал. 5 от ЗПООПЗПЕС с първи изкупвач, който е регистриран по чл. 55д, ал. 4 от същия закон, и/или
2. за овцете и козите от породи за мляко да са регистрирани по реда на чл. 24, ал. 1 от Закона за храните, и/или
3. за овцете и козите от породи за мляко да са със затворен цикъл на производство и имат регистрирано/одобрено млекопреработвателно предприятие, което е вписано в Националния електронен регистър на обектите за производство, преработка и дистрибуция с храни – Секция IX – Млечни продукти;
4. за овцете и козите от породи за месо да са реализирали за клане, износ, вътрешна търговия в ЕС или продажба в други стопанства животни от същия вид, за което да имат издадено ветеринарномедицинско свидетелство от Системата за идентификация и регистрация на животни на БАБХ или документ за придвижване към държави от ЕС или трети страни.“
3. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Заявените за подпомагане животни по интервенцията по ал. 1 от породи за мляко се отглеждат в стопанства, в които поне един животновъден обект за всеки вид заявени животни е в система на контрол и мониторинг на суровото мляко.“
4. Алинея 7 се изменя така:
„(7) Размерът на помощта по интервенцията по ал. 1 се определя на брой заявени за подпомагане животни, които отговарят на условията по ал. 2, 3 и 5.“
5. Създава се ал. 8:
„(8) Когато кандидатите по интервенцията по ал. 1 не отговарят на поне едно от изискванията по ал. 4, т. 1 – 3, подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни по интервенцията от породи за мляко. Когато кандидатите по интервенцията по ал. 1 не отговарят на изискването по ал. 4, т. 4, подпомагане не се предоставя за нито едно от заявените животни по интервенцията от породи за месо.“
§ 15. Член 21 се изменя така:
„Чл. 21. Българската агенция по безопасност на храните предоставя на ДФЗ до 30 септември в годината на кандидатстване актуална извадка от следните списъци и регистри за доказване на директните продажби във формат и по вид информация, посочени писмено от ДФЗ:
1. списък на регистрираните/одобрените предприятия за търговия с храни от животински произход с държави членки – Секция IX – Млечни продукти;
2. списък на производители на първични продукти, вписани в съответствие с чл. 24, ал. 1 от Закона за храните;
3. списък на обекти за търговия на дребно, осъществяващи дейност в съответствие с чл. 31 от Закона за храните – Група 19;
4. списък на животновъдните обекти, които са в система на контрол и мониторинг на суровото мляко.“
§ 16. Член. 22 се изменя така:
„Чл. 22. Държавен фонд „Земеделие“ извършва проверка:
1. за обстоятелствата по чл. 8, ал. 4, т. 1, чл. 9, ал. 4, т. 1, чл. 12, ал. 4, т. 1, чл. 14, ал. 4, т. 1, чл. 15, ал. 4, т. 1 и чл. 16, ал. 4, т. 1 в регистъра по чл. 5 от Наредба № 1 от 2015 г. за договорните отношения в сектора на млякото и условията и реда за признаване на организации на производители, техни асоциации и междубраншови организации в сектора на млякото и млечните продукти (ДВ, бр. 10 от 2015 г.);
2. за обстоятелствата по чл. 8, ал. 4, т. 2 и 3, чл. 9, ал. 4, т. 2 и 3, чл. 12, ал. 4, т. 2 и 3, чл. 14, ал. 4, т. 2 и 3, чл. 15, ал. 4, т. 2 и 3 и чл. 16, ал. 4, т. 2 и 3 в списъците и регистрите, предоставени от БАБХ по реда на чл. 21;
3. за обстоятелствата по чл. 10, ал. 4, чл. 11, ал. 4, чл. 12, ал. 4, т. 4, чл. 15, ал. 4, т. 4 и чл. 16, ал. 4, т. 4 в системата за идентификация и регистрация на животни на БАБХ.“
§ 17. Член 23 се отменя.
§ 18. В чл. 25 се правят следните изменения:
1. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Размерът на помощта по интервенцията по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими площи, за колкото е изпълнено условието по ал. 3, т. 4 и са представени доказателства за това.“
2. Алинеи 6 и 7 се отменят.
§ 19. В чл. 26, ал. 2 т. 5 се изменя така:
„5. за заявените площи в първата година на заявяване земеделският стопанин по отношение на използвания сертифициран и/или стандартен овощен и лозов посадъчен материал съобразно минималните разходни норми за единица площ в приложение № 11 предоставя:
a) опис, заверен от агроном, на документите, сертификатите, официалните етикети и опаковките по чл. 34, ал. 2 и 3, както и копие от дипломата на агронома; земеделският стопанин съхранява и представя посочените в описа документи, сертификати, официални етикети и опаковки при проверка по чл. 37, ал. 4, т. 1 от ЗПЗП или
б) фактури, издадени на името на бенефициента при плащане по банков път, или фактура, издадена на името на бенефициента, и фискална касова бележка към нея при плащане в брой; фактурите следва да съдържат информация за количеството закупен посадъчен материал; фактурите следва да са издадени в периода от 1 октомври на годината, предхождаща годината на кандидатстване, до 30 септември на годината на кандидатстване; фактурите за посадъчен материал по интервенцията по ал. 1 следва да са издадени преди декларираната в заявлението за подпомагане дата на създаване на насаждението.“
§ 20. В чл. 27 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „картофи за нишесте“ се заличават.
2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. за заявените площи земеделският стопанин по отношение на използваните сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал съобразно минималните разходни норми за единица площ в приложение № 11 предоставя:
 а) опис, заверен от агроном, на документите, сертификатите, официалните етикети и опаковките по чл. 34, ал. 2 и 3, както и копие от дипломата на агронома; земеделският стопанин съхранява и представя посочените в описа документи, сертификати, официални етикети и опаковки при проверка по чл. 37, ал. 4, т. 1 от ЗПЗП, или
б) фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал, когато произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, или
в) фактури, издадени на името на бенефициента при плащане по банков път, или фактура, издадена на името на бенефициента, и фискална касова бележка към нея при плащане в брой; фактурите следва да съдържат информация за количеството закупен посевен и посадъчен материал; фактурите следва да са издадени в периода от 1 октомври на годината, предхождаща годината на кандидатстване, до 30 септември на годината на кандидатстване;“.
3. В ал. 3 думите „са представени документи по ал. 2, т. 3“ се заменят с „има съответствие с минималните разходни норми за единица площ в приложение № 11“.
§ 21. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „картофи за нишесте“ се заличават.
2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. за заявените площи земеделският стопанин по отношение на използваните сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал съобразно минималните разходни норми за единица площ в приложение № 11 предоставя:
 a) опис, заверен от агроном, на документите, сертификатите, официалните етикети и опаковките по чл. 34, ал. 2 и 3, както и копие от дипломата на агронома; земеделският стопанин съхранява и представя посочените в описа документи, сертификати, официални етикети и опаковки при проверка по чл. 37, ал. 4, т. 1 от ЗПЗП, или
б) фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал, когато произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, или
в) фактури, издадени на името на бенефициента при плащане по банков път, или фактура, издадена на името на бенефициента, и фискална касова бележка към нея при плащане в брой; фактурите следва да съдържат информация за количеството закупен посевен и посадъчен материал; фактурите следва да са издадени в периода от 1 октомври на годината, предхождаща годината на кандидатстване, до 30 септември на годината на кандидатстване;“.
3. В ал. 3 думите „са представени документи по ал. 2, т. 3“ се заменят с „има съответствие с минималните разходни норми за единица площ в приложение № 11“.
§ 22. В чл. 29 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „картофи за нишесте“ се заличават.
2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. за заявените площи земеделският стопанин по отношение на използваните сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал съобразно минималните разходни норми за единица площ в приложение № 11 предоставя:
a) опис, заверен от агроном, на документите, сертификатите, официалните етикети и опаковките по чл. 34, ал. 2 и 3, както и копие от дипломата на агронома; земеделският стопанин съхранява и представя посочените в описа документи, сертификати, официални етикети и опаковки при проверка по чл. 37, ал. 4, т. 1 от ЗПЗП, или
б) фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал, когато произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, или
в) фактури, издадени на името на бенефициента при плащане по банков път, или фактура, издадена на името на бенефициента, и фискална касова бележка към нея при плащане в брой; фактурите следва да съдържат информация за количеството закупен посевен и посадъчен материал; фактурите следва да са издадени в периода от 1 октомври на годината, предхождаща годината на кандидатстване, до 30 септември на годината на кандидатстване;“.
3. В ал. 3 думите „са представени документи по ал. 2, т. 3“ се заменят с „има съответствие с минималните разходни норми за единица площ в приложение № 11“.
§ 23. В чл. 30 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 навсякъде думите „картофи за производство на нишесте“ се заличават.
2. Алинея 2 се отменя.
3. В ал. 3:
а) в т. 1 думите „картофи за производство на нишесте“ и „картофи“ се заличават;
б) точка 3 се изменя така:
„3. за заявените площи земеделският стопанин по отношение на използваните сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал съобразно минималните разходни норми за единица площ в приложение № 11 предоставя:
a) опис, заверен от агроном, на документите, сертификатите, официалните етикети и опаковките по чл. 34, ал. 2 и 3, както и копие от дипломата на агронома; земеделският стопанин съхранява и представя посочените в описа документи, сертификати, официални етикети и опаковки при проверка по чл. 37, ал. 4, т. 1 от ЗПЗП, или
б) фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал, когато произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, или
в) фактури, издадени на името на бенефициента при плащане по банков път, или фактура, издадена на името на бенефициента, и фискална касова бележка към нея при плащане в брой; фактурите следва да съдържат информация за количеството закупен посевен и посадъчен материал; фактурите следва да са издадени в периода от 1 октомври на годината, предхождаща годината на кандидатстване, до 30 септември на годината на кандидатстване;“
в) в т. 4 думите „картофи за производство на нишесте“ се заличават;
г) точка 6 се отменя.
4. Алинея 4 се изменя така:
„(4) Размерът на помощта по интервенцията по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане площи, за колкото е изпълнено условието по ал. 3, т. 5, като са представени доказателства за това и има съответствие с минималните разходни норми за единица площ в приложение № 11.“
§ 24. Създава се чл. 30а:
„Чл. 30а. (1) Право на подпомагане по интервенцията за обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи имат земеделски стопани на територията на цялата страна, които стопанисват и заявяват за подпомагане минимум 0,5 ха допустими за подпомагане площи, заети с картофи за производство на семена от картофи.
(2) Право на подпомагане по интервенцията по ал. 1 имат производителите на семена от картофи, които са регистрирани като производители на семена от картофи по реда на чл. 22 от Закона за защита на растенията (ЗЗР) и актуализирали данните си за текущата година по реда на чл. 24 от ЗЗР. Българската агенция по безопасност на храните предоставя на ДФЗ списък с регистрираните по чл. 22 от ЗЗР и актуализирали данните си за текущата година по реда на чл. 24 от ЗЗР земеделски стопани в срок до 15 май на съответната година.
(3) Заявените площи от кандидатите по интервенцията по ал. 1 подлежат на подпомагане, когато:
1. са заети с картофи за производство на семена и са с минимална площ на парцела 0,1 ха; площи, заявени за подпомагане по интервенцията, на които се установи различна култура, се считат за наддекларирани;
2. отговарят на изискванията за допустимост по ОПДУ;
3. от заявените площи следва да е получен добив в количество съгласно приложение № 10, което се удостоверява със сертификат по чл. 57 от Наредба № 8 от 2007 г. за процедурите по сертификация и/или одобрение на произвеждания и търгуван посевен материал от групите земеделски растения – зърнени, маслодайни и влакнодайни, фуражни, зеленчукови, картофи и цвекло (ДВ, бр. 29 от 2007 г.);
4. производството на семена от картофи се осъществява по реда на Наредба № 16 от 2008 г. за търговия на посевен материал от картофи на пазара на Европейския съюз (ДВ, бр. 54 от 2008 г.); за производство на семена се използва сертифициран посевен материал от картофи, с изключение на клас „В на Съюза“.
(4) Размерът на помощта по интервенцията по ал. 1 се определя за толкова заявени и допустими за подпомагане хектари, за колкото е изпълнено условието по ал. 3, т. 3.“
§ 25. В чл. 31 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думата „пъпеши“ се добавя „и“, а думите „картофи за нишесте“ се заличават.
2. В ал. 2 т. 3 се изменя така:
„3. за заявените площи, с изключение на площите със съществуващите от предходни години ягоди и малини, земеделският стопанин по отношение на използваните сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал съобразно минималните разходни норми за единица площ в приложение № 11 предоставя:
a) опис, заверен от агроном, на документите, сертификатите, официалните етикети и опаковките по чл. 34, ал. 2 и 3, както и копие от дипломата на агронома; земеделският стопанин съхранява и представя посочените в описа документи, сертификати, официални етикети и опаковки при проверка по чл. 37, ал. 4, т. 1 от ЗПЗП, или
б) фирмен документ по чл. 36, ал. 2 или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал, когато произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, или
в) фактури, издадени на името на бенефициента при плащане по банков път, или фактура, издадена на името на бенефициента, и фискална касова бележка към нея при плащане в брой; фактурите следва да съдържат информация за количеството закупен посевен и посадъчен материал; фактурите следва да са издадени в периода от 1 октомври на годината, предхождаща годината на кандидатстване, до 30 септември на годината на кандидатстване;“.
3. В ал. 4 думите „са представени документи, които се изискват по ал. 2, т. 3, и“ се заличават и накрая се добавя „и има съответствие с минималните разходни норми за единица площ в приложение № 11“.
§ 26. В чл. 33 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите „чл. 27 – 31“ се заменят с „чл. 27 – 30 и чл. 31“, а думите „включително за преработка за производство на нишесте от картофи“ и изречение второ се заличават.
2. Създава се ал. 9:
„(9) Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол предоставя на ДФЗ информация за издадените сертификати по чл. 30а, ал. 3, т. 3 за произведени семена от картофи, както и за използвания посевен материал по чл. 30а, ал. 3, т. 4, за кандидатите, заявили за текущата кампания интервенцията по чл. 30а, в срок до 28 февруари на годината, следваща годината на подаване на заявлението, във формат и по вид информация, посочени от ДФЗ.“
§ 27. В чл. 34 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Кандидатите по интервенциите по чл. 26 – 30 и чл. 31 предоставят описа, заверен от агроном, на документите, сертификатите, официалните етикети и опаковките за използваните сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал съобразно минималните разходни норми за единица площ в приложение № 11, придружен с копие от дипломата на агронома, или фактурите за закупен посевен и посадъчен материал, както или фирмения документ по чл. 36, ал. 2, или по чл. 40, ал. 2 от Закона за посевния и посадъчния материал, когато произвежда стандартен посевен и/или посадъчен материал за собствени нужди, в Системата за електронни услуги (СЕУ) в срока по чл. 33, ал. 6. Описът е по образец, утвърден от изпълнителния директор на ДФЗ.“
2. В ал. 2 в основния текст думите „ал. 1“ се заменят с „чл. 26, ал. 2, т. 5, буква „а“, чл. 27, ал. 2, т. 3, буква „а“, чл. 28, ал. 2, т. 3, буква „а“, чл. 29, ал. 2, т. 3, буква „а“, чл. 30, ал. 3, т. 3, буква „а“ и чл. 31, ал. 2, т. 3, буква „а“.
3. Създава се ал. 4:
„(4) Кандидатите по интервенциите по чл. 26 – 30 и чл. 31 съхраняват и предоставят документите, сертификатите, официалните етикети и опаковките за използваните сертифицирани и/или стандартни семена, и/или посадъчен материал при поискване при извършване на проверките по чл. 37, ал. 4, т. 1 от ЗПЗП.“
§ 28. В чл. 36, ал. 2 след думите „чл. 7“ се добавя „т. 11 и“.
§ 29. В чл. 38 се създават ал. 6 и 7:
„(6) Държавен фонд „Земеделие“ намалява плащанията по екосхемата по ал. 1, когато:
1. при проверка в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС се установи, че парцел, заявен за подпомагане, към 31 декември в годината на кандидатстване не е в система на контрол; площта на парцела се счита за неизбираема и не се наддекларира;
2. при проверка в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС и/или при проверка на място за заявен за подпомагане парцел се установи несъответствие в декларираната и установената култура – площта на парцела се счита за неизбираема и не се наддекларира;
3. при проверка в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС се установи, че животно, заявено за подпомагане, към 31 декември в годината на кандидатстване не е в система на контрол – животинската единица на животното се счита за неизбираема и не се наддекларира.
(7) Държавен фонд „Земеделие“ не предоставя плащанията по екосхемата по ал. 1, когато при проверка в регистъра по чл. 16а, ал. 1, т. 1 от ЗПООПЗПЕС се установи, че в годината на подаване на заявление за подпомагане на земеделския стопанин е наложена мярка, засягаща дейностите по биологично растениевъдство с постоянно затревени площи и фуражни култури и/или дейностите по биологично животновъдство с едри преживни животни, дребни преживни животни и свине от Източнобалканската порода за ниво на несъответствие и/или нарушение, класифицирано с ниво 3 „Критично несъответствие“, съгласно каталога „Мерки и несъответствия“ по приложение № 3 от Наредба № 5 от 2018 г. за прилагане на правилата на биологично производство, етикетиране и контрол, и за издаване на разрешение за контролна дейност за спазване на правилата на биологичното производство, както и за последващ официален надзор върху контролиращите лица (ДВ, бр. 75 от 2018 г.).“
§ 30. В чл. 40, ал. 3, т. 4 накрая се добавя „или чл. 259 от ЗВД в случаите на производство на органични торове и подобрители на почвата, компостиране, преобразуване в биогаз и/или съхранение на странични животински продукти и производни продукти“.
§ 31. В чл. 41 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Допустими за подпомагане по екосхемата за намаляване използването на пестициди са площи, при които са приложени следните екологично насочени земеделски практики:
1. при отглеждане на културите да не се прилагат продукти за растителна защита, които са тотални хербициди, включително такива, съдържащи глифозат, и да не се прилагат продукти за растителна защита от първа професионална категория за употреба, и/или
2. при отглеждане на културите да не се прилагат продукти за растителна защита от първа професионална категория за употреба и да се използват феромонови уловки или разрешени за употреба биологични агенти.“
2. В ал. 2, т. 1 думите „ал. 1, т. 1 и 2“ се заменят с „ал. 1, т. 1 и/или 2“, а думите „или по т. 3“ се заличават.
3. В ал. 3 след думите „феромонови уловки“ се добавя „и/или разрешени за употреба биологични агенти“.
§ 32. В чл. 42, ал. 1, т. 1 накрая се добавя „мулчиране в междуредията на трайните насаждения и/или поддържане на междуредията с естествена растителност, върху която не се използват продукти за растителна защита и изкуствени торове и се коси извън периода на гнездене на птиците и при необходимост се извършва мулчиране и/или“.
§ 33. В чл. 44 се създава ал. 5:
„(5) Не се финансира създаването на земеделски култури в пасища, ливади, мери, голини, поляни и дивечови ливади. В защитени зони от мрежата Натура 2000 не се допуска унищожаване на храсти и дървета в екотон гора – открито местообитание до сто метра от границата на гората.“
§ 34. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в основния текст след думите „ароматни култури“ се добавя „и/или площите с трайни насаждения“;
б) в т. 1, 2 и 3 след думите „ароматни култури“ се добавя „и/или площите с трайни насаждения“, а числото „90“ се заменя с „95“.
2. В ал. 2:
а) в т. 1 думите „ботаническата класификация на културите“ се заменят с „ботаническата им класификация“;
б) в т. 2 след думата „видовете“ се добавя „при“;
в) създава се т. 5:
„5. трайни насаждения (ябълки, круши, кайсии, зарзали, череши, вишни, праскови, нектарини, сливи (Prunus domestica), десертно грозде, ягоди, малини, орехи, бадеми, лешници, кестени, шамфъстъци и други черупкови видове) – приемат се за една култура за целите на екосхемата.“
§ 35. В чл. 46 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 след думите „феромонови уловки“ се добавя „и/или разрешени за употреба биологични агенти“.
2. В ал. 2 думите „30 юни“ се заменят с „30 септември“.
3. Алинея 4 се изменя така:
„(4) В периода от 1 до 31 декември на годината на подаване на заявлението кандидатите за подпомагане представят документите по ал. 1 чрез СЕУ.“
4. Алинея 5 се отменя.
5. В ал. 6 след думите „органични торове“ се добавя „органо-минерални торове“.
6. В ал. 8 след думите „органичните торове“ се добавя „органо-минералните торове“.
§ 36. В чл. 55, ал. 3, т. 2, буква „а“ се отменя.
§ 37. В чл. 59, ал. 4 думите „Системата за електронни услуги“ и скобите се заличават.
§ 38. В чл. 59а се създава ал. 3:
„(3) Площи по чл. 55, ал. 1, т. 1 – 7 и ал. 2, т. 4, за които системата за мониторинг на площ е констатирала резултат „Несъответствие“, се маркират с „ДА“.“
§ 39. В чл. 61, ал. 1 думите „подаване на възражение“ се заменят с „изразяване на несъгласие“.
§ 40. В чл. 83, ал. 2 думите „или за животни“ се заличават.
§ 41. В чл. 85 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 навсякъде числото „90“ се заменя с „95“, след думите „ароматни култури“ се добавя „и/или площите с трайни насаждения по чл. 45, ал. 2, т. 5“, а накрая се добавя „или с трайни насаждения по чл. 45, ал. 2, т. 5“.
2. В ал. 2 и 3 след думите „ароматни култури“ и накрая се добавя „и/или трайни насаждения по чл. 45, ал. 2, т. 5“.
3. В ал. 4 навсякъде числото „90“ се заменя с „95“, след думите „ароматни култури“ и накрая се добавя „и/или трайни насаждения по чл. 45, ал. 2, т. 5“.
§ 42. В допълнителната разпоредба в § 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 17, буква „б“ думата „хербициди“ се заличава.
2. В т. 44 след думите „органо-минерални торове“ се добавя „обработен оборски тор“.
3. В т. 47 думите „кодиран в „зелен цвят“ се заменят със „Зелен“ или „НЕ“.
4. В т. 48 думите „кодиран в „червен цвят“ се заменят с „Червен“ или „ДА“.
§ 43. В наименованието на приложение № 5 към чл. 15, ал. 1 думите „застрашени от изчезване“ се заменят с „местни“.
§ 44. Приложение № 7 към чл. 21, ал. 5 и приложение № 8 към чл. 21, ал. 6 се отменят.
§ 45. В приложение № 9 към чл. 25, ал. 2 се създават т. 39 – 41:
„39. Yoanna/Йоанна
40. Nayden/Найден
41. Miro/Миро.“
§ 46. В приложение № 10 към чл. 25, ал. 3, т. 4 се правят следните изменения:
1. В таблица „Зеленчукови култури – полско производство“ ред „Картофи“ се изменя така:

Семена от картофи
10 000

2. Таблица „Оранжерийно производство – зеленчуци и плодове“ се изменя така:

Оранжерийно производство – зеленчуци и плодове:
Минимален добив, кг/ха
Среден добив, кг/ха
Домати в оранжерии
72 000
125 000
Пипер в оранжерии
45 000
65 000
Краставици в оранжерии
81 000
200 000
Ягоди в оранжерии
10 000
17 500
Малини в оранжерии
9 000
13 500

§ 47. В приложение № 11 към чл. 27, ал. 2, т. 3 и чл. 44, ал. 1, т. 3 в т. I. „Зеленчуци и плодове по интервенциите за обвързано с производството подпомагане“ се правят следните изменения и допълнения:
1. След ред „Пипер“ се създава ред „Пипер в оранжерии“:

Пипер в оранжерии
0,13
15 000

2. В ред „Ябълки“ числото „470“ се заменя с „400“.
3. В ред „Круши“ числото „470“ се заменя с „400“.
4. В ред „Кайсии и зарзали“ числото „310“ се заменя с „280“.
5. В ред „Вишни“ числото „560“ се заменя с „400“.
§ 48. В приложение № 12 към чл. 39, ал. 1, т. 1 се правят следните допълнения:
1. В т. 1 се създава изречение седмо: „В заявените площи не се допуска премахване на дървета от местни видове край влажни зони и ерозирали терени и се запазват дърветата с хралупи.“
2. В т. 4 се създава изречение шесто: „В заявените площи не се допуска премахване на дървета от местни видове край влажни зони и ерозирали терени и се запазват дърветата с хралупи.“
3. В т. 6 се създава изречение пето: „В заявените площи не се допуска премахване на дървета от местни видове край влажни зони и ерозирали терени и се запазват дърветата с хралупи.“
4. В т. 7 се създава изречение четвърто: „В заявените площи не се допуска изсичане на крайречни пояси от дървесна растителност от местообитания 91Е0, 91F0 и 92А0, които имат укрепващи и противоерозионни функции.“
5. В т. 9 се създава изречение четвърто: „В заявените площи не се допуска унищожаване на храсти и дървета в екотон гора – открито местообитание.“
§ 49. В приложение № 14 към чл. 40, ал. 1 се правят следните изменения и допълнения:
1. В буква „А“:
а) в т. 2 „Изисквания за минимални срокове на отглежданите култури“ в изречение второ думите „Междинните култури“ се заличават, след думите „на полето“ се добавя „поне“ и се създава изречение трето: „Междинните култури трябва да са налични на полето поне в периода от 1 октомври до 1 декември на годината на кандидатстване и да се използват за последващо зелено торене.“;
б) в т. 3 „Изисквания към минимално изискуемите обработки“ се създава изречение четвърто: „Покривните култури се използват за осигуряване на покривка през зимния период.“
2. В буква „Б“ в т. 6 след думите „органични торове“ се добавя „органо-минерални торове“, а след „микробиални торове“ се добавя „обработен оборски тор“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 50. За заявленията, подадени през кампания 2023 г., се прилага досегашният ред.
§ 51. За кампания 2024 г.:
1. Алинея 1 на чл. 83 не се прилага.
2. Срокът по чл. 61:
а) алинея 1:
аа) изречение първо е до 31 октомври;
бб) изречение второ е до 20 ноември;
б) алинея 2 е до 20 ноември;
в) алинея 3 е до 31 октомври.
§ 52. В Наредба № 4 от 2023 г. за условията и реда за подаване на заявления за подпомагане по интервенции за подпомагане на площ и за животни (обн., ДВ, бр. 30 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 48, 56, 80 и 92 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 1:
а) в т. 13 думите „застрашени от изчезване породи (ДПЖ-ЗП)“ се заменят с „местни породи, включени в развъдни програми (ДПЖ-МП)“;
б) в т. 20 думите „и картофи за нишесте (ИЗ-КЛЧ)“ се заменят с „(ИЗ-ЛЧ)“;
в) създава се т. 20а:
„20а. обвързано с производството подпомагане на доходите за производство на семена от картофи (ИЗ-ПСК);“
г) точка 39 се отменя.
2. В чл. 5, ал. 4 след думите „Министерство на земеделието и храните“ се добавя „на Стратегическия план“.
3. В чл. 7, ал. 1:
a) в т. 1 накрая се добавя: „както и данни за неговата банкова сметка; не се допуска заявяването на банкова сметка с титуляр, различен от кандидата;“
б) в т. 7 думите „заявени по интервенцията по чл. 1, т. 28“ се заменят с „когато е приложимо“.
4. В чл. 9:
а) в ал. 1 думите „за лук и чесън“ се заличават;
б) в ал. 2:
аа) в т. 2 думите „т. 36, 38 и 39“ се заменят с „т. 36 и 38“;
бб) в т. 3 думите „т. 36, 38 и 39“ се заменят с „т. 36 и 38“;
вв) в т. 5 думите „т. 27, 28“ се заменят с „т. 25, 27, 28“, а числото „39“ се заличава;
гг) точка 7 се изменя така:
„7. интервенцията в т. 38 и по екосхемите в т. 27 и 28 и по интервенцията в т. 36 и 43, както и по интервенцията в т. 49 – за защитените зони, в които за земеделските парцели има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове;“
дд) в т. 10 думите „за защитените зони, в които има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове“ се заличават;
ее) създава се т. 14:
„14. операция № 1 „Отглеждане на устойчиви сортове с разрешени за употреба в биологичното производство продукти за растителна защита“ на интервенцията в т. 42 и по екосхемите в т. 27 и 28 и интервенцията в т. 49 – за защитените зони, в които за земеделските парцели има наложени забрани за употреба на продукти за растителна защита и минерални торове.“;
в) в ал. 4, т. 1 числото „39“ се заличава.
5. В чл. 10 се създават ал. 5, 6 и 7:
„(5) Държавен фонд „Земеделие“ в срок до 30 юли изготвя информация за имотите от картата на възстановената собственост или от кадастралната карта, които попадат в рамките на очертаните земеделски парцели. Информацията е публична и достъпна чрез СЕУ и съдържа:
1. номер на имота от картата на възстановената собственост или кадастралната карта;
2. площта от имота, която попада в рамките на очертан земеделски парцел;
3. идентификация на кандидата за подпомагане, регистрирал съответния имот или част от имот, чрез посочване на УРН за кандидати – физически лица, и УРН, име и ЕИК за кандидати – юридически лица.
(6) Информацията по ал. 5 се съхранява на интернет страницата на ДФЗ в продължение на 5 години, считано от обновяването на данните по ал. 1.
(7) Информацията по ал. 5 се генерира като официална справка в СЕУ.“
6. В чл. 11 се създава ал. 3:
„(3) След изтичане на срока по чл. 12, ал. 1 се извършват допълнителни проверки по ал. 1 на всички заявления. При установяване на неподписани и непредставени в срок заявления същите се считат за невалидни. Държавен фонд „Земеделие“ издава уведомление на кандидатите чрез СЕУ.“
7. Член 13 се отменя.
8. В чл. 19 думите „форсмажорно събитие“ се заменят с „извънредни обстоятелства“ и се добавя „или събитие по чл. 55, ал. 3, т. 2, буква „б“ от Наредба № 3 от 2023 г.“, а думите „форсмажорното обстоятелство“ се заменят с „извънредното обстоятелство“.
9. В наименованието на раздел IV „Ред за подаване и изменение на заявленията за подпомагане през 2023 и 2024 г.“ думите „2023 и 2024 г.“ се заменят с „2023, 2024 и 2025 г.“.
10. В чл. 21, 22 и 23 думите „2023 и 2024 г.“ се заменят с „2023, 2024 и 2025 г.“.
11. В допълнителната разпоредба в § 1, т. 3 основният текст се изменя така:
„3. „Извънредни обстоятелства“ може да са“.
12. В преходните и заключителните разпоредби се създава § 3б:
„§ 3б. През 2024 г.:
1. Периодът за подаване на заявления по реда на чл. 5, ал. 1 е до 30 юни 2024 г.
2. Срокът по чл. 12, ал. 1 е до 30 юни 2024 г.
3. Заявление за подпомагане, подадено след срока по т. 1 и 2, е недопустимо и на кандидата не се предоставя подпомагане.
4. Член 12, ал. 2 не се прилага.
5. Срокът по чл. 14:
а) алинея 1 е до 31 октомври;
б) алинея 2 е до 20 ноември;
в) алинея 4 е до 31 октомври.
5. Срокът по чл. 15, ал. 1 е до 20 ноември.“
§ 53. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Георги Тахов
3678