Институт за гората - БАН, София   София
брой: 48, от дата 7.6.2024 г.   Неофициален раздел / ДЪРЖАВНИ ВЕДОМСТВА, УЧРЕЖДЕНИЯ И ОБЩИНИстр.108


конкурси за главен асистент и професор

 

506. – Институтът за гората – БАН, София, обявява следните конкурси за: академична длъжност главен асистент в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесомелиорации, защита на горите и специални ползвания в горите“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; академична длъжност главен асистент в област на висшето образование 4. Природни науки, математика и информатика, професионално направление 4.3. Биологически науки, научна специалност „Екология и опазване на екосистемите“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“; академична длъжност професор в област на висшето образование 6. Аграрни науки и ветеринарна медицина, професионално направление 6.5. Горско стопанство, научна специалност „Лесовъдство, вкл. Дендрология“ – един, със срок 2 месеца от обнародването в „Държавен вестник“. Документи – в Института за гората – БАН, София, бул. Св. Климент Охридски № 132.
3672