Национален съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти
брой: 48, от дата 7.6.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.30


Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания

 

Наредба за допълнение на Наредба № 3 от 5 март 2020 г. за приемане на фармако-терапевтично ръководство за лечение на инфекциозни заболявания
(обн., ДВ, бр. 30 от 2020 г.; доп., бр. 105 от 2020 г.; изм., бр. 71 от 2021 г. и бр. 47 от 2023 г.)
§ 1. В приложението към член единствен, в раздел V. „ИНФЕКЦИИ НА ЦЕНТРАЛНА НЕРВНА СИСТЕМА“, т. 4 „Лечение на бактериалните и вирусни менингити и менингоенцефалити“, подточка 4.1. „Етиологично лечение“, подточка 4.1.2. „Етиологично лечение на вирусни инфекции на ЦНС“ в частта „Противовирусна терапия при CMV инфекция“ след текста
„Valganciclovir 900 mg 2 x дневно в продължение на 90 дни, се приема за профилактика на CMV инфекция и заболяване след трансплантация на солидни органи при възрастни и юноши.“
на нов ред се добавя:
„За лечение на CMV инфекция се препоръчва и лекарственият продукт Maribavir – той е показан за лечение на възрастни и педиатрични пациенти (на 12 и повече години и с тегло най-малко 35 kg) с посттрансплантационна цитомегаловирусна инфекция, която е рефрактерна на лечение (със или без генотипна резистентност) с ganciclovir, valganciclovir, cidofovir или foscarnet.“
Заключителна разпоредба
§ 2. Наредбата е приета с Решение на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, прието съгласно протокол № 605 от 23.05.2024 г.
Председател: Силвия Терезова
3599