Министерски съвет
брой: 45, от дата 28.5.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.17


Постановление № 175 от 22 май 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 175 ОТ 22 МАЙ 2024 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. в размер 1 000 000 лв. за закупуване на ваксини за безплатна имунизация срещу коклюш на бременни жени през 2736 г.с., организиране на имунизационния процес, разкриване на имунизационни кабинети и осигуряване провеждането на лабораторна диагностика на коклюш поради епидемично разпространение на заболяването в България.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2024 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси във връзка с чл. 82, ал. 2, т. 1 и 2 от Закона за здравето.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3527