Министерство на регионалното развитие и благоустройството, Министерство на вътрешните работи, Министерство на транспорта и съобщенията
брой: 18, от дата 5.3.2004 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.90


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци

 

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 18 от 2001 г. за сигнализация на пътищата с пътни знаци (ДВ, бр. 73 от 2001 г.)
§ 1. В чл. 7 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1, т. 1:
а) в буква “б” накрая се добавя “и за районни артерии”;
б) буква “в” се изменя така:
“в) III типоразмер - за градски магистрали и за скоростни градски магистрали клас IБ;”
в) създава се буква “г”:
“г) IV типоразмер - за скоростни градски магистрали клас IА.”
2. Алинея 3 се изменя така:
“(3) Когато местните пътища и второстепенните улици пресичат републикански пътища или улици от по-висок клас, те се сигнализират с пътни знаци от група Б и с допълнителни табели Т8 и Т13 от II типоразмер.”
§ 2. Създава се чл. 8а:
“Чл. 8а. (1) В участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия съгласно Наредба № 5 от 2003 г. за установяване и обезопасяване на участъците с концентрация на пътнотранспортни произшествия по пътищата (ДВ, бр. 90 от 2003 г.) пътните знаци:
1. А33, Б1, Б2, Б5, Г9, Г10, Г11, Д17, С4, С6.3 и С7 могат да имат допълнителен контур с жълтозелен флуоресцентен светлоотразителен фон;
2. от А1 до А17, от А20 до А22, от А24 до А32 и от А36 до А39 могат да се поставят върху правоъгълна основа с жълтозелен флуоресцентен светлоотразителен фон;
3. А18, А19, А23, А34, В24 и В26 могат да имат допълнителен контур или да се поставят върху правоъгълна основа с жълтозелен флуоресцентен светлоотразителен фон.
(2) Изображенията на пътните знаци по ал. 1 са съгласно приложение № 11.”
§ 3. В чл. 16 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 думите “приложение № 11” се заменят с “приложение № 12”.
2. Създават се ал. 8, 9 и 10:
“(8) Разстоянието от повърхността на терена до най-ниско разположената точка на табели С4 и С6.3 е от 0,3 до 0,5 m.
(9) Разстоянието от настилката на платното за движение до най-ниско разположената точка на табели С6.1, С6.2 и С7 е от 1,1 до 1,4 m.
(10) Разстоянието от настилката на платното за движение до най-ниско разположената точка на светлоотразител С14 е от 0,7 до 0,9 m.”
§ 4. В чл. 18, ал. 2 т. 2 се изменя така:
“2. А24 “Светофар” - символът му се състои от три кръга в червен, жълт и зелен цвят с черна гранична ивица, разположени един под друг;”.
§ 5. В чл. 21, ал. 1, т. 1 и в ал. 2 думите “приложение № 12” се заменят с “приложение № 13”.
§ 6. В чл. 46, ал. 1 думите “приложение № 13” се заменят с “приложение № 14”.
§ 7. В чл. 59, ал. 2, т. 6 думата “червена” се заменя с “черна”.
§ 8. В чл. 76 думите “приложение № 12” се заменят с “приложение № 13”.
§ 9. В чл. 77, ал. 1 и 2 думите “приложение № 14” се заменят с “приложение № 15”.
§ 10. В чл. 79, ал. 2 думите “приложение № 15” се заменят с “приложение № 16”.
§ 11. В чл. 98, ал. 3, т. 2 думите “черна диагонално разположена лента” се заменят с “три успоредни черни линии, разположени”.
§ 12. В чл. 102, ал. 2 т. 3 се отменя.
§ 13. В чл. 134 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3:
а) в т. 1 означенията “Ж2” и “Ж7” се заличават;
б) създава се нова т. 2:
“2. за пътни знаци Ж2 и Ж7:
а) зелен - когато до указаната цел/цели се достига по автомагистрала;
б) син - когато до указаната цел/цели се до­стига по път извън границите на населени места;
в) бял - когато пътен знак Ж2 се намира на път в населено място и когато до указаната в пътен знак Ж7 цел/цели се достига по път в населено място;”
в) досегашните т. 2, 3, 4, 5, 6 и 7 стават съответно т. 3, 4, 5, 6, 7 и 8;
г) създава се т. 9:
“9. за пътни знаци Ж1, Ж2, Ж6, Ж7 и Ж10 - кафяв, когато те указват посоки само към музеи, резервати и паметници на културата по Закона за паметниците на културата и музеите (ЗПКМ), към национални паркове, природни паркове, резервати, защитени местности и природни забележителности по Закона за защитените територии (ЗЗТ).”
2. В ал. 4 т. 1 се изменя така:
“1. бял - при зелен, син или кафяв фон;”.
3. Алинея 6 се изменя така:
“(6) Когато пътни знаци Ж1, Ж2 и Ж6 указват цели, до които се стига по път, различен от пътя, на който са поставени, наименованията на целите се поставят в правоъгълни полета (вложки) с цвят, съответстващ на пътя, по който се достига до указаните цели, съгласно ал. 3, т. 1, 2 или 5.”
4. Създава се ал. 7:
“(7) Когато с пътни знаци Ж1, Ж2, Ж6 и Ж10 се указват посоки към музеи, резервати и паметници на културата по ЗПКМ, към национални паркове, природни паркове, резервати, защитени местности и природни забележителности по ЗЗТ, наименованията им се поставят в правоъгълни полета (вложки) с кафяв цвят.”
§ 14. В чл. 137 накрая се поставя запетая и се добавя “кафяв”.
§ 15. В чл. 139 се създава ал. 3:
“(3) В случаите, когато пътни знаци Ж1, Ж2 и Ж6 указват три цели в една посока и надписите трябва да се дублират на латиница, се допуска повторно поставяне на пътния знак с надписи само на латиница на разстояние от първия пътен знак не по-малко от:
1. на автомагистрали и скоростни градски магистрали - 100 m;
2. на всички останали пътища и улици - 50 m.”
§ 16. В чл. 141 се правят следните изменения:
1. Текстът на ал. 5 се изменя така:
“(5) При върха на всяка стрелка се указват:”.
2. В ал. 9 думата “пътищата” се заменя с “автомагистрали и пътища I и II клас” и текстът след означението “Ж21” до края се заличава.
§ 17. В чл. 142, ал. 8 думата “пътищата” се заменя с “автомагистрали и пътища I и II клас” и текстът след думата “надписите” до края се заличава.
§ 18. В чл. 147 се правят следните изменения:
1. В ал. 1, изречение второ думата “пътищата” се заменя с “автомагистрали и пътища I и II клас”.
2. В ал. 8 думите “републиканските пътища” се заменят с “автомагистрали и пътища I и II клас”.
§ 19. В чл. 148 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите “републиканските пътища” се заменят с “автомагистрали и пътища I и II клас”.
2. В ал. 4 изречения първо и второ се изменят така: “Пътен знак Ж7 може да съдържа до два надписа: за целта и разстоянието до нея, и при необходимост - повторение на надписа на латиница, поставен под надписа на кирилица.”
3. В ал. 7 след думите “знаците за съответните цели” се добавя “са с еднаква дължина и”.
§ 20. В чл. 155, ал. 1 изречение второ се изменя така: “Броят на стрелките в знака и тяхното изображение трябва да съответстват на броя на пътните ленти и тяхното разположение.”
§ 21. В чл. 156, ал. 2 думите “Наредба № 13” се заменят с “Наредба № 16”.
§ 22. В чл. 180 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
“Чл. 180. (1) Ограничителни табели С4.1, С4.2, С4.3 и С4.4 имат формата на правоъгълник, чиято по-дълга страна е разположена вертикално. Табели С4.1 и С4.2 са оцветени с успоредни, еднакви по широчина червени и бели ивици, насочени под наклон 45° към платното за движение. Табели С4.3 и С4.4 са с червен фон и с две перпендикулярни, еднакви по широчина бели ивици, насочени под наклон 45° към и извън платното за движение.”
2. В ал. 3 след означението “С4.1” се добавя “и С4.3”, а след означението “С 4.2” се добавя “и С4.4”.
3. Създава се ал. 5:
“(5) Не се допуска едновременното поставяне на табели С4.1 и/или С4.2 с табели С4.3 и/или С4.4 в зоната на видимост на водача на пътното превозно средство.”
§ 23. В чл. 182, изречение трето думите “отляво по посоката на движението” се заличават и числото “10” се заменя с “5”.
§ 24. В чл. 183, изречение първо думата “триъгълна” се заменя с “трапецовидна”.
§ 25. В заключителните разпоредби се правят следните изменения:
1. В § 1 думите “чл. 14” се заменят с “чл. 14, ал. 1”.
2. В § 2 в текста в скоби думите “бр. 94” се заменят с “бр. 97”.
§ 26. В приложение № 1 към чл. 2, ал. 2, т. 1 и чл. 19 изображенията “3Д”, “2Д” и “1Д” на пътен знак А35 се заменят съответно с “3Л”, “2Л” и “1Л”, а изображенията “1Л”, “2Л” и “3Л” се заменят съответно с “1Д”, “2Д” и “3Д”.
§ 27. В приложение № 3 към чл. 2, ал. 2, т. 2, буква “б” и чл. 60 изображението на пътен знак В22 се изменя така:
Забележка на редакцията: виж фигурата в PDF-а на броя
 
”.
§ 28. В приложение № 4 към чл. 2, ал. 2, т. 2, буква “в” и чл. 85 се правят следните изменения:
1. В наименованието на пътен знак Г8 думата “надясно” се заменя с “наляво”.
2. Изображението на пътен знак Г19 се изменя така:
Забележка на редакцията: виж фигурата в PDF-а на броя
 
”.
§ 29. В приложение № 5 към чл. 2, ал. 2, т. 2, буква “г” и чл. 99 изображението на пътен знак Д14 се изменя така:
Забележка на редакцията: виж фигурата в PDF-а на броя
 
”.
§ 30. В приложение № 7 към чл. 2, ал. 2, т. 3, буква “б” и чл. 136 изображението на пътен знак Ж7 се изменя така:
Забележка на редакцията: виж фигурата в PDF-а на броя
 
”.
§ 31. Създава се ново приложение № 11 към чл. 8а, ал. 2:
“Приложение № 11
към чл. 8а, ал. 2
Поставяне на пътни знаци в участъци с концентрация на пътнотранспортни произшествия
                                                           
         Забележка на редакцията: виж фигурите в PDF-а на броя
                                                           
а) с допълнителен контур с жълтозелен    флуоресцентен светлоотразителен фон               
Забележка на редакцията: виж фигурата в PDF-а на броя
б) върху правоъгълна основа с    
    жълтозелен флуоресцентен фон
         Забележка на редакцията: виж фигурата в PDF-а на броя
 
 в) с допълнителен контур или върху правоъгълна основа с жълтозелен флуоресцентен светлоотразителен фон.”
§ 32. Досегашните приложения № 11, 12, 13, 14, 15 и 16 стават съответно приложения № 12, 13, 14, 15, 16 и 17.
§ 33. В приложение № 17 към чл. 178 се правят следните изменения и допълнения:
1. Към изображенията на ограничителни табели С4.1 и С4.2 се добавят изображенията на ограничителни табели С4.3 и С4.4:
Забележка на редакцията: виж фигурата в PDF-а на броя
 
С4.3 С4.4”.
2. Изображението на светлоотразител С14.1 се изменя така:
“С14.1
”.Забележка на редакцията: виж фигурата в PDF-а на броя
 
Министър на регионалното развитие и благоустройството: В. Церовски
Министър на вътрешните работи:
Г. Петканов
Министър на транспорта и съобщенията:
Н. Василев
9084