Министерски съвет
брой: 41, от дата 10.5.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.13


Постановление № 161 от 7 май 2024 г. за откриване на Научноизследователски институт по иновативна медицинска наука – Inno Med Sci, в структурата на Медицинския университет – София

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 161 ОТ 7 МАЙ 2024 Г.
за откриване на Научноизследователски институт по иновативна медицинска наука – Inno Med Sci, в структурата на Медицинския университет – София
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Член единствен. Открива Научноизследователски институт по иновативна медицинска наука – Inno Med Sci, в структурата на Медицинския университет – София.
Заключителна разпоредба
Параграф единствен. Постановлението се приема на основание чл. 9, ал. 3, т. 3, буква „а“ от Закона за висшето образование.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3190