Министерски съвет
брой: 19, от дата 9.3.2004 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.25


Постановление № 44 от 27 февруари 2004 г. за преобразуване на държавен културен институт

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 44
ОТ 27 ФЕВРУАРИ 2004 Г.
за преобразуване на държавен културен институт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Преобразува Националния архитектурен музей - Велико Търново, чрез вливане в Националния политехнически музей - София.
Чл. 2. Трудовите правоотношения със служителите в преобразувания културен институт по чл. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 от Постановление № 204 на Министерския съвет от 1999 г. за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата и за преобразуване и закриване на държавни културни институти (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 24, 49, 64 и 94 от 2000 г., бр. 24, 28 и 88 от 2001 г., бр. 9, 26 и 65 от 2002 г. и бр. 1, 46, 54 и 63 от 2003 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 1.3 думите “Средно училище по изкуст­вата “Добри Христов” - Варна” се заменят с “Национално училище по изкуствата “Добри Христов” - Варна”.
2. В т. 1.10 думите “Средно художествено училище за изящни изкуства “Илия Петров” - София” се заменят с “Национално училище за изящни изкуства “Илия Петров” - София”.
3. В т. 1.11 думите “Средно художествено училище за приложни изкуства - София” се заменят със “Средно художествено училище за приложни изкуства “Свети Лука” - София”.
4. В т. 2.7 думите “Театър на Българската армия - София” се заменят с “Театър “Българска армия” - София”.
5. В т. 2.23 думите “Драматичен театър - Разград” се заменят с “Драматичен театър “Антон Страшимиров” - Разград”.
6. В т. 2.31 думите “Драматично-куклен театър - Шумен” се заменят с “Драматично-куклен театър “Васил Друмев” - Шумен”.
7. Точка 4.5 се отменя.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.
§ 3. Постановлението влиза в сила от 1 март 2004 г. с изключение на § 1, т. 1 - 5, които влизат в сила от деня на обнародването му в “Държавен вестник”.
§ 4. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
За министър-председател:
Пламен Панайотов
Главен секретар на Министерския съвет:
Севдалин Мавров