Народно събрание
брой: 42, от дата 14.5.2024 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.1


Закон за изменение и допълнение на Закона за хазарта

 

УКАЗ № 143
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за хазарта, приет от 49-ото Народно събрание на 30 април 2024 г.
Издаден в София на 9 май 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Мария Павлова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за хазарта
(обн., ДВ, бр. 26 от 2012 г.; изм., бр. 54, 82 и 94 от 2012 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 1 и 105 от 2014 г., бр. 61 и 79 от 2015 г., бр. 74 и 98 от 2016 г., бр. 103 от 2017 г., бр. 42 от 2019 г., бр. 14, 69 и 104 от 2020 г., бр. 11 и 14 от 2021 г., бр. 61 от 2022 г. и бр. 84, 106 и 108 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 2, ал. 3 изречение второ се заличава.
§ 2. В чл. 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 4 думите „500 000 лв.“ се заменят със „750 000 лв.“.
2. Създава се ал. 6:
„(6) Хазартни игри с игрални автомати и в игрално казино се организират само в границите на урбанизираната територия на населени места с над 10 000 жители по официални данни на Националния статистически институт, с изключение на:
1. национални курорти по смисъла на Закона за туризма;
2. населени места, отстоящи на не повече от 30 км от шосейните, железопътните и речните гранични контролно-пропускателни пунктове на Република България.“
§ 3. В чл. 5 се създава ал. 7:
„(7) Инвестициите трябва да бъдат поддържани в размер не по-малък от установения минимален размер през целия период на издадения лиценз.“
§ 4. В чл. 9 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Забранява се на физически и/или юридически лица без лиценз по този закон да инсталират и/или да използват игрално оборудване или комуникационно оборудване, и/или да приемат залози, и/или да предоставят достъп до оборудване, различно от предвиденото в закона за осъществяване/организиране на съответната хазартна игра, и/или изплащат печалби или по друг начин да подпомагат или да посредничат при фактическото осъществяване на дейност по организиране на хазартна игра в обекти, за които нямат издаден лиценз.“
2. В ал. 11 накрая се добавя „и на лица, поставени под пълно или частично запрещение“.
3. Създават се ал. 12 – 18:
„(12) Забранява се на предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, да предоставя достъп до интернет страници, чрез които се организират хазартни игри от лица, които нямат действащ лиценз по този закон и които са включени в списъка с влезлите в сила съдебни решения по чл. 17, ал. 6.
(13) Забранява се на платежна институция да извършва плащане, предназначено за участие в хазартна игра, организирана онлайн, към и от лица, които нямат действащ лиценз по този закон.
(14) Забранява се на физически лица да вземат участие в хазартни игри, организирани от лица без издаден лиценз по този закон.
(15) Забранява се в пунктовете за залози, игралните зали и игралните казина предоставяне на оборудване или устройства за достъп до хазартни игри, организирани онлайн, на участници в хазартни игри.
(16) Забранява се на пощенските оператори, извършващи услугата „пощенски парични преводи“, да извършват превод:
1. от лица, ненавършили 18 години, към организатори на хазартни игри, притежаващи лиценз по този закон;
2. към и от лица, които нямат действащ лиценз по този закон.
(17) Забранява се продажбата на предплатени ваучери, предназначени за извършване на онлайн залагания.
(18) За целите на ал. 12, 13 и 16 Националната агенция за приходите публикува в отворен, машинночетим формат данни за:
1. действащите лицензи на организаторите на хазартни игри и интернет страници за онлайн залагания;
2. влезлите в сила съдебни решения по чл. 17, ал. 6.“
§ 5. Член 10 се изменя така:
„Реклама
Чл. 10. (1) Забранява се рекламата на хазартни игри:
1. в радио- и телевизионни програми, с изключение на излъчването на тиражите на Държавно предприятие „Български спортен тотализатор“ и тяхното анонсиране;
2. на обществени места, включително фасади на сгради;
3. в печатни произведения и електронни медии, включително и интернет страници;
4. върху имущество – държавна собственост и общинска собственост, с изключение на обекти, които имат издаден лиценз по реда на този закон;
5. върху външни рекламни съоръжения в повече от 5 на сто от общата рекламна площ на всеки доставчик на рекламни услуги чрез външни рекламни съоръжения.
(2) Допуска се реклама на хазартни игри:
1. върху външни изградени съоръжения тип билборд, находящи се на разстояние не по-малко от 300 метра от образователни институции по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, висши училища по смисъла на Закона за висшето образование, читалища по смисъла на Закона за народните читалища, детски площадки, ученически и студентски общежития, както и от обекти, в които се предоставят социални услуги на деца и младежи; за измерване на отстоянието се прилагат съответно чл. 44, ал. 2 и 3 или наредбата по чл. 44, ал. 2;
2. върху фасада на обект за организиране на хазартни игри по този закон, за дейността на организатора на хазартни игри в този обект, като общата площ на рекламите и обозначенията не може да надвишава двадесет на сто от фасадата и е не повече от 50 квадратни метра;
3. върху спортна екипировка, спортни съоръжения, спортни зали, стадиони и басейни, материали или продукти на спортни федерации, клубове, сдружения и организации, освен върху спортна екипировка, материали или продукти, които са предназначени за ползване от малолетни и непълнолетни лица.
(3) В рекламата по ал. 2 се допуска обявяване на:
1. наименованията, вида и разновидността на хазартните игри;
2. регистрираната търговска марка на организатора, а при провеждане на мероприятие по ал. 5 и/или фирмата (наименованието) на организатора;
3. тегленията на тиражите и обявяване на печалбите в тях.
(4) На всички реклами по ал. 2, т. 1 и 2, както и по т. 3 с изключение на спортна екипировка, задължително минимум 10 на сто от площта е заета с текст: „Хазартът носи риск от развиване на зависимост“.
(5) Организаторите на хазартни игри, получили лиценз по реда на този закон, имат право да спонсорират мероприятия, подпомагащи спорта, културата, здравеопазването, образованието, социалното дело, както и дейности, свързани с превенция и лечение на хазартно зависими лица при спазване на ограниченията по ал. 1 – 4.
(6) Забранява се в рекламата по ал. 2 да се съдържат цифри. Забранява се публикуването, излъчването или разпространението на информация по отношение на хазартни игри извън посочената в ал. 3 и 5.
(7) Лицата, които публикуват, излъчват или разпространяват информацията по ал. 3 и 5, са длъжни при подписване на договорите да извършват справка в регистъра по чл. 20, ал. 1, т. 3, за да установят, че организаторът на съответната хазартна игра има издаден лиценз за нея по този закон.
(8) При осъществяване на своите правомощия по чл. 32, ал. 1, т. 1 и т. 10 от Закона за радиото и телевизията Съветът за електронни медии осъществява надзор на рекламното съдържание в медийното пространство. В случай че Съветът за електронни медии установи факти и обстоятелства, имащи характер на нарушения на нормативните актове при осъществяване на реклама, следва да сезира Националната агенция за приходите за провеждане на административнонаказателно производство. Съветът за електронни медии сезира Националната агенция за приходите, изпращайки информация относно установените факти и обстоятелства, евентуално нарушената правна норма, нарушителя, т.е. конкретният доставчик на медийната услуга, както и всякаква друга релевантна информация.“
§ 6. В чл. 10а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) в т. 1 думите „50 000 лв.“ се заменят с „60 000 лв.“;
б) в т. 2 думите „10 000 лв.“ се заменят с „20 000 лв.“;
в) в т. 3 думите „5000 лв.“ се заменят с „10 000 лв.“.
2. В ал. 2 след думите „Министерството на младежта и спорта“ се добавя „и Министерството на здравеопазването в съотношение 50 на 50“.
3. В ал. 4 накрая се добавя „съгласно приетата Национална стратегия за младежта за текущия период“.
4. Създава се нова ал. 5:
„(5) По бюджета на Министерството на здравеопазването се предвиждат и разходват средства за финансиране на:
1. лечение и терапия на хазартна зависимост на лица, вписани в регистъра по чл. 10г;
2. предпазване на младите хора от хазарт;
3. превенция на хазартна зависимост.“
5. Досегашната ал. 5 става ал. 6 и в нея след думите „ал. 4“ се добавя „и ал. 5“.
6. Досегашната ал. 6 става ал. 7.
7. Създава се ал. 8:
„(8) Министърът на здравеопазването, съгласувано с министъра на финансите, приема наредба, с която определя:
1. условията, реда и начина за разходване на средствата по ал. 5;
2. условията, реда и начина за набиране, оценка и подбор на проектни предложения за дейности по ал. 5;
3. изискванията към дейността и отчетността на лицата с одобрени за финансиране проекти за дейности по ал. 5;
4. условията и реда за контрол върху изпълнението на проектите, финансирани със средствата по ал. 5.“
§ 7. В чл. 10г се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 се създава т. 5:
„5. основание за вписване в регистъра.“
2. В ал. 3 накрая се добавя „или до оправомощено от него длъжностно лице, или служебно по реда на чл. 10е, ал. 2“.
3. Алинея 4 се отменя.
4. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Заличаването от регистъра се извършва по искане на лицето, подадено не по-рано от 30 дни след подаване на искането за вписване, както и служебно по реда на чл. 10е, ал. 3.“
§ 8. Създава се чл. 10е:
„Недопускане до хазартни игри на лица в рискови групи
Чл. 10е. (1) Не се допускат до хазартни игри:
1. лица, които получават месечна социална помощ по чл. 12, ал. 1, т. 1 от Закона за социалното подпомагане;
2. лица с психични разстройства, вписани в регистъра по чл. 147а от Закона за здравето;
3. лица, поставени под запрещение.
(2) Най-малко веднъж месечно изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или оправомощено от него длъжностно лице вписва служебно в регистъра по чл. 10г лицата по ал. 1.
(3) Най-малко веднъж месечно изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или оправомощено от него длъжностно лице заличава служебно от регистъра по чл. 10г лицата по ал. 1, за които:
1. месечните социални помощи са спрени или прекратени;
2. вписването в регистъра по чл. 147а от Закона за здравето е заличено;
3. запрещението е отменено.
(4) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите или оправомощено от него длъжностно лице има право на служебен достъп до данни от регистрите и системите, в които са вписани обстоятелствата по ал. 1, т. 1 – 3.
(5) Редът за осъществяване на достъп по ал. 4, както и редът за вписване и заличаване по ал. 2 и 3 се определят с наредба на Министерския съвет.
(6) От регистъра по чл. 10г:
1. не се заличават служебно лица, които са заявили вписване в регистъра по реда на чл. 10г, ал. 3;
2. не се заличават лица по тяхно заявление, ако са били вписани по реда на ал. 2.
(7) При осъществяване на достъп по реда на чл. 10д, ал. 2 от служители на организаторите на хазартни игри от регистъра по чл. 10г не се предоставя информация за основанието за вписването в регистъра.
(8) При отпускане на социални помощи изпълнителният директор на Агенцията за социално подпомагане осигурява на лицата информация за ограничението по ал. 1, т. 1.
(9) Изпълнителният директор на Националната агенция за приходите чрез оправомощено от него лице може да вписва и заличава от регистъра по чл. 10г и лица, чрез които се извършва контролната дейност по спазването на ограниченията по ал. 1.“
§ 9. Създава се чл. 10ж:
„Ограничаване на рисково поведение при онлайн залагания
Чл. 10ж. (1) Организаторите на онлайн залагания предприемат мерки за ограничаване на поведение, което поставя под риск здравето и финансовото благосъстояние на потребителите.
(2) С наредба на министъра на финансите и министъра на здравеопазването се определят минималните мерки по ал. 1, в т.ч.:
1. максимален престой на интернет страници за онлайн залагания;
2. максимална загуба за определени периоди, след която потребителят се вписва временно в регистъра по чл. 10г;
3. максимален размер на залозите за определени видове хазартни игри и определени часови диапазони.
(3) С наредбата по ал. 2 се определят намалени максимални стойности за лица под 24-годишна възраст.“
§ 10. В чл. 44, ал. 1 думите „училища по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование“ се заменят с „образователни институции по смисъла на Закона за предучилищното и училищното образование, висши училища по смисъла на Закона за висшето образование, читалища по смисъла на Закона за народните читалища, детски площадки, ученически и студентски общежития, обекти, в които се предоставят социални услуги на деца и младежи“.
§ 11. В чл. 47 се създава ал. 4:
„(4) Организатор на хазартни игри с игрални автомати и игри в игрално казино незабавно изплаща печалба в размер до 10 000 лв. и/или дава предметната печалба на физическото лице, представило му жетони, отрязъци от фишове, талони или други удостоверителни знаци за потвърждаване на печалбата, които те материализират. Когато размерът на паричната печалба е равен или по-голям от 10 000 лв., изплащането се извършва по банков път до края на следващия работен ден.“
§ 12. В чл. 85, ал. 1 се създава т. 15:
„15. когато организаторът на хазартни игри наруши за трети пореден път чл. 45, ал. 2, т. 7.“
§ 13. В чл. 86, ал. 1 се създава т. 12:
„12. когато организаторът на хазартни игри системно извърши или допусне да се извърши нарушение на чл. 10 – 12, чл. 16, 17, чл. 33 – 35, чл. 40, 45 и 46 от Закона за мерките срещу изпирането на пари.“
§ 14. Създава се чл. 86а:
„Доброволно преустановяване на нарушението
Чл. 86а. (1) Преди издаване на решението за отнемане по чл. 85, ал. 1 или чл. 86, ал. 1 изпълнителният директор на Националната агенция за приходите изпраща уведомление до организатора за установеното нарушение и му дава едномесечен срок да преустанови нарушението и да отстрани последиците.
(2) В уведомлението по ал. 1 се посочват фактите и обстоятелствата по установеното нарушение и се указват необходимите действия, които организаторът трябва да предприеме за преустановяване на нарушението и отстраняване на последиците, както и какви доказателства за тези си действия организаторът следва да представи на Националната агенция за приходите.
(3) Ако организаторът в срока по ал. 1 представи необходимите доказателства, че е преустановил нарушението и отстранил последиците, Националната агенция за приходите в 14-дневен срок от получаването на доказателствата извършва проверка за тяхната валидност и ако същите са валидни, принудителната административна мярка не се прилага, като решенията за това се съобщават на организатора.
(4) Ако за организатора е невъзможно да преустанови нарушението и/или да отстрани последиците, той може да подаде искане по чл. 35, ал. 1, т. 4 за предсрочно прекратяване на лиценза. В този случай принудителната административна мярка не се прилага.“
§ 15. Създава се чл. 88а:
„Преустановяване на публикуването на незаконно съдържание
Чл. 88а. За преустановяване на публикуването на незаконно съдържание, отнасящо се до предоставяне на онлайн хазартни игри без лиценз чрез мобилни приложения или до реклама, която не е допустима по този закон, се разпорежда премахване на съдържание със заповед по чл. 9, параграф 1 от Регламент (ЕС) 2022/2065 на Европейския парламент и на Съвета от 19 октомври 2022 г. относно единния пазар на цифрови услуги и за изменение на Директива 2000/31/ЕО (Акт за цифровите услуги) (ОВ, L 277/ 1 от 27 октомври 2022 г.), издадена от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите или от директора на Главна дирекция „Борба с организираната престъпност“ на Министерството на вътрешните работи.“
§ 16. Създава се чл. 97а:
„Чл. 97а. (1) На лице, което наруши забрана по чл. 9, ал. 13 или 16, се налага имуществена санкция в размер от 50 000 до 200 000 лв. Когато нарушението е повторно, санкцията е в двоен размер.
(2) Лице, което наруши забраната по чл. 9, ал. 14, се наказва с глоба в размер от 500 до 2000 лв.
(3) На организатор на хазартни игри, който наруши забраната по чл. 9, ал. 15, се налага имуществена санкция в размер от 3000 до 7000 лв.
(4) На предприятие, предоставящо обществени електронни съобщителни мрежи и/или услуги, което не изпълни задължението си по чл. 17, ал. 6, се налага имуществена санкция в размер от 50 000 до 200 000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.
(5) На търговец, който наруши забраната по чл. 9, ал. 17, се налага имуществена санкция от 1000 до 10 000 лв. Когато нарушението е извършено повторно, санкцията е в двоен размер.“
§ 17. Член 105 се изменя така:
„Чл. 105. (1) Организатор на хазартни игри, който рекламира хазартни игри в нарушение на чл. 10, се наказва с имуществена санкция в размер от 30 000 до 50 000 лв.
(2) Лицата, които публикуват, излъчват или разпространяват реклама на хазартни игри в нарушение на чл. 10, се наказват с имуществена санкция в размер от 10 000 до 30 000 лв. или глоба в размер от 5000 до 10 000 лв.“
§ 18. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 23 се изменя така:
„23. „Реклама на хазартни игри“ е разпространявана във всякаква форма, с всякакви средства информация, която директно приканва потребителите да участват в хазартни игри, включително като създава впечатление, че с участието в играта потребителите ще могат да разрешат лични или финансови проблеми или ще постигнат финансово благополучие, или приканва гражданите да участват в играта с обещания за големи печалби. Реклама на хазартни игри е и всяка форма на търговско послание, съобщение, препоръка или действие, която използва наименование на хазартни игри или търговска марка на организатор на хазартни игри, както и фирма или търговска марка на организатор на хазартни игри върху продукти и стоки.“
2. Създава се т. 27:
„27. „Бонус“ е всяка форма на промоционална оферта, която се предлага, за да се привлекат нови участници или да се задържат съществуващи такива чрез предоставяне от организатора на хазартни игри на вид стимул за участие в игрите, включително и предоставяне на виртуални бонус средства и безплатни залози.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 19. Образуваните и неприключени до влизането в сила на този закон пред изпълнителния директор на Националната агенция за приходите административни и административнонаказателни производства се довършват по правилата на Закона за хазарта, действащи до влизането в сила на този закон.
§ 20. Организаторите на хазартни игри с игрални автомати и с игри в игрално казино привеждат дейността си в съответствие с чл. 4, ал. 6 и чл. 44, ал. 1 в тригодишен срок от влизането в сила на този закон.
§ 21. В 4-месечен срок от влизането в сила на този закон министърът на здравеопазването приема наредбата по чл. 10а, ал. 8.
§ 22. В Наказателния кодекс (oбн., ДВ, бр. 26 от 1968 г.; попр., бр. 29 от 1968 г.; изм., бр. 92 от 1969 г., бр. 26 и 27 от 1973 г., бр. 89 от 1974 г., бр. 95 от 1975 г., бр. 3 от 1977 г., бр. 54 от 1978 г., бр. 89 от 1979 г., бр. 28 от 1982 г.; попр., бр. 31 от 1982 г.; изм., бр. 44 от 1984 г., бр. 41 и 79 от 1985 г.; попр., бр. 80 от 1985 г.; изм., бр. 89 от 1986 г.; попр., бр. 90 от 1986 г.; изм., бр. 37, 91 и 99 от 1989 г., бр. 10, 31 и 81 от 1990 г., бр. 1 и 86 от 1991 г.; попр., бр. 90 от 1991 г.; изм., бр. 105 от 1991 г., бр. 54 от 1992 г., бр. 10 от 1993 г., бр. 50 от 1995 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 97 от 1995 г.; изм., бр. 102 от 1995 г., бр. 107 от 1996 г., бр. 62 и 85 от 1997 г.; Решение № 19 на Конституционния съд от 1997 г. – бр. 120 от 1997 г.; изм., бр. 83, 85, 132, 133 и 153 от 1998 г., бр. 7, 51 и 81 от 1999 г., бр. 21 и 51 от 2000 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2000 г. – бр. 98 от 2000 г.; изм., бр. 41 и 101 от 2001 г., бр. 45 и 92 от 2002 г., бр. 26 и 103 от 2004 г., бр. 24, 43, 76, 86 и 88 от 2005 г., бр. 59, 75 и 102 от 2006 г., бр. 38, 57, 64, 85, 89 и 94 от 2007 г., бр. 19, 67 и 102 от 2008 г., бр. 12, 23, 27, 32, 47, 80, 93 и 102 от 2009 г., бр. 26 и 32 от 2010 г., бр. 33 и 60 от 2011 г., бр. 19, 20 и 60 от 2012 г., бр. 17, 61 и 84 от 2013 г., бр. 19, 53 и 107 от 2014 г., бр. 14, 24, 41, 74, 79 и 102 от 2015 г., бр. 32 и 47 от 2016 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 83 от 2016 г.; изм., бр. 95 от 2016 г., бр. 13, 54, 85 и 101 от 2017 г., бр. 55 от 2018 г., бр. 1, 7, 16 и 83 от 2019 г., бр. 13, 23, 28, 88, 103 и 108 от 2020 г., бр. 9 от 2021 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2021 г. – бр. 84 от 2021 г.; изм., бр. 53 от 2022 г.; Решение № 13 на Конституционния съд от 2022 г. – бр. 79 от 2022 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2023 г. – бр. 10 от 2023 г.; изм., бр. 67, 82 и 84 от 2023 г. и бр. 23 от 2024 г.) в чл. 327 се правят следните изменения:
1. В ал. 1 думите „от хиляда до десет“ се заменят с „от двадесет хиляди до сто“.
2. В ал. 2 думите „от две хиляди до петдесет“ се заменят с „от четиридесет хиляди до двеста“.
§ 23. В Закона за радиото и телевизията (обн., ДВ, бр. 138 от 1998 г.; Решение № 10 на Конституционния съд от 1999 г. – бр. 60 от 1999 г.; изм., бр. 81 от 1999 г., бр. 79 от 2000 г., бр. 96 и 112 от 2001 г., бр. 77 и 120 от 2002 г., бр. 99 и 114 от 2003 г., бр. 99 и 115 от 2004 г., бр. 88, 93 и 105 от 2005 г., бр. 21, 34, 70, 80, 105 и 108 от 2006 г., бр. 10, 41, 53 и 113 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 14, 37, 42 и 99 от 2009 г., бр. 12, 47, 97, 99 и 101 от 2010 г., бр. 28, 99 и 105 от 2011 г., бр. 38 и 102 от 2012 г., бр. 15, 17 и 27 от 2013 г.; Решение № 8 на Конституционния съд от 2013 г. – бр. 91 от 2013 г.; изм., бр. 109 от 2013 г., бр. 19 и 107 от 2014 г., бр. 96 от 2015 г., бр. 46, 61, 98 и 103 от 2016 г., бр. 8, 63, 75, 92 и 99 от 2017 г., бр. 7, 27, 44, 77, 103 и 106 от 2018 г., бр. 100 от 2019 г., бр. 68, 104 и 109 от 2020 г., бр. 20 от 2021 г., бр. 8 и 104 от 2022 г. и бр. 84, 100 и 108 от 2023 г.) в чл. 2, ал. 5 т. 5 се отменя.
§ 24. В Закона за корпоративното подоходно облагане (обн., ДВ, бр. 105 от 2006 г.; изм., бр. 52, 108 и 110 от 2007 г., бр. 69 и 106 от 2008 г., бр. 32, 35 и 95 от 2009 г., бр. 94 от 2010 г., бр. 19, 31, 35, 51, 77 и 99 от 2011 г., бр. 40 и 94 от 2012 г., бр. 15, 16, 23, 68, 91, 100 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 12, 22, 35, 79 и 95 от 2015 г., бр. 32, 74, 75 и 97 от 2016 г., бр. 58, 85, 92, 97 и 103 от 2017 г., бр. 15, 91, 98, 102, 103 и 105 от 2018 г., бр. 24, 64, 96, 101 и 102 от 2019 г., бр. 18, 28, 38, 69, 104, 107 и 110 от 2020 г., бр. 14 и 21 от 2021 г., бр. 8, 14, 17, 25, 51, 99, 100, 102 и 104 от 2022 г. и бр. 66, 86, 102, 106 и 108 от 2023 г.) в чл. 26 се създава т. 13:
„13. разходи за бонуси по Закона за хазарта.“
§ 25. В Закона за данък върху добавената стойност (обн., ДВ, бр. 63 от 2006 г.; изм., бр. 86, 105 и 108 от 2006 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 37 от 2007 г.; изм., бр. 41, 52, 59, 108 и 113 от 2007 г., бр. 106 от 2008 г., бр. 12, 23, 74 и 95 от 2009 г., бр. 94 и 100 от 2010 г., бр. 19, 77 и 99 от 2011 г., бр. 54, 94 и 103 от 2012 г., бр. 23, 30, 68, 98, 101, 104 и 109 от 2013 г., бр. 1, 105 и 107 от 2014 г., бр. 41, 79, 94 и 95 от 2015 г., бр. 58, 60, 74, 88, 95 и 97 от 2016 г., бр. 85, 92, 96 и 97 от 2017 г., бр. 24, 65 и 98 от 2018 г., бр. 24, 33, 96, 100, 101 и 102 от 2019 г., бр. 14, 18, 52, 55, 71, 104 и 107 от 2020 г., бр. 17 и 111 от 2021 г., бр. 14, 18, 52, 58, 99 и 102 от 2022 г. и бр. 66, 106 и 108 от 2023 г.) в § 15д от преходните и заключителните разпоредби се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „30 юни“ се заменят с „31 декември“.
2. Създава се ал. 9:
„(9) До 31 декември 2024 г. включително, данъчната основа, посочена в данъчния документ, издаден от производителя или вносителя за доставка на бял хляб, хляб „Добруджа“ и типов хляб, може да бъде увеличена с максимална надценка в размер до 15 на сто без данъка по този закон по веригата доставки до краен потребител.“
§ 26. (1) Параграф 6 влиза в сила в 4-месечен срок след влизането в сила на този закон.
(2) Параграф 7, т. 2 относно думите „или служебно по реда на чл. 10е, ал. 2“ и т. 4 относно думите „както и служебно по реда на чл. 10е, ал. 3“, § 8 и 9 влизат в сила от 1 януари 2025 г.
(3) Параграф 25 влиза в сила от 1 юли 2024 г.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 30 април 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Росица Кирова
3154