Министерски съвет
брой: 40, от дата 7.5.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.3


Постановление № 154 от 30 април 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 154 ОТ 30 АПРИЛ 2024 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. в размер 2 000 000 лв. за увеличаване на издръжката за стационарни пациенти в държавните психиатрични болници.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на преструктуриране на разходите и/или трансферите по централния бюджет за 2024 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат разходите по „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Психиатрична помощ“, по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024г.
(2) Със сумата по чл. 1, ал. 1 да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3151