Министерство на здравеопазването
брой: 40, от дата 7.5.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.14


Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 15 от 2005 г. за имунизациите в Република България
(обн., ДВ, бр. 45 от 2005 г.; изм. и доп., бр. 82 от 2006 г.; изм., бр. 5 от 2007 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2007 г., бр. 57 от 2009 г., бр. 77 от 2012 г., бр. 47 от 2013 г., бр. 17, 54 и 92 от 2014 г., бр. 38 от 2017 г., бр. 78 от 2019 г.; доп., бр. 108 от 2020 г.; изм. и доп., бр. 18 от 2023 г. и бр. 11 и 22 от 2024 г.)
§ 1. В чл. 5а, ал. 3, т. 7 думата „ситуация“ се заменя с „разпространение“.
§ 2. В чл. 12 се създава ал. 5а:
„(5а) В Националната здравноинформационна система се вписват и поставените препоръчителни имунизации с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш с намалено антигенно съдържание.“
§ 3. Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2 „Имунизационен календар на Република България“ се изменя така:
„Приложение № 1 към чл. 2, ал. 2
Имунизационен календар на Република България

Вид
имунизация
Възраст в седмици и месеци
Възраст в години – календарната година
на навършване на възрастта
при раждането
от 1-вия месец
от 6-ата седмица
от 10-ата седмица
от 14-ата седмица
от 6-ия месец
от 7-ия месец
от 12-ия месец
от 13-ия месец
от 16-ия месец
6
7
12
17
25+
туберкулоза
(БЦЖ)
БЦЖ
(1)
 
 
 
 
 
БЦЖ
(2)
 
 
 
 
БЦЖ
(3)
 
 
 
дифтерия, тетанус, коклюш
(ДТКа)
 
 
ДТКа
ДТКа
ДТКа
 
 
 
 
ДТКа
(4)
ДТКа
 
Тдка
Тд
Тд
(5)
полиомиелит
(Пи)
 
 
Пи
Пи
Пи
 
 
 
 
Пи
(4)
Пи
 
 
 
 
хемофилус инфлуенце тип Б инфекции
(ХИБ)
 
 
ХИБ
ХИБ
ХИБ
 
 
 
 
ХИБ
(4)
 
 
 
 
 
вирусен хепатит тип Б
(Хеп. Б)
Хеп. Б
(6)
Хеп. Б
(7)
Хеп. Б
(8)
Хеп. Б
(8)
Хеп. Б
(8)
Хеп. Б
(7)
 
 
 
 
 
 
 
 
 
пневмококови инфекции
(Пневмо)
 
 
Пневмо
 
Пневмо
 
 
Пневмо
(9)
 
 
 
 
 
 
 
морбили, паротит, рубеола
(МПР)
 
 
 
 
 
 
 
 
МПР
 
 
 
МПР
 
 

Забележки:
(1) От 48-ия час след раждането.
(2) Проверка за белег след БЦЖ имунизацията. На децата без белег се прави проба Манту. Отрицателните се имунизират с БЦЖ ваксина.
(3) Реимунизация срещу туберкулоза след отрицателна проба Манту.
(4) Не по-рано от 12 месеца след прилагане на третия прием.
(5) Реимунизация през 10 години.
(6) През първите 24 часа след раждането с моновалентна хепатит Б ваксина независимо от това с какъв тип ваксина се продължава имунизационната схема.
(7) При прилагане на моновалентна хепатит Б ваксина.
(8) При прилагане на комбинирана ваксина, съдържаща хепатит Б ваксина.
(9) Не по-рано от 6 месеца след прилагане на втория прием.
§ 4. В приложение № 2 към чл. 7, ал. 2 „Условия и ред за извършване на препоръчителни имунизации“ т. II се изменя така:
„II. Имунизация срещу коклюш с комбинирана ваксина срещу дифтерия, тетанус и коклюш (ацелуларна компонента) с намалено антигенно съдържание се препоръчва за:
1. лица, родени преди 1.01.2008 г., при които не е прилагана ваксина срещу коклюш през последните 5 – 10 години;
2. пасивна защита срещу коклюш в ранна детска възраст чрез имунизация на майката през периода от 27-а до 36-а гестационна седмица на бременността;
3. възрастни лица, които са в близък контакт с кърмачета до 12-месечна възраст.“
Заключителна разпоредба
§ 5. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Галя Кондева
3136