Национална здравноосигурителна каса
брой: 40, от дата 7.5.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.11


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса

 

НАЦИОНАЛНА ЗДРАВНООСИГУРИТЕЛНА КАСА
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността
на Националната здравноосигурителна каса

(обн., ДВ, бр. 19 от 2019 г.; изм. и доп., бр. 40, 61 и 78 от 2019 г., бр. 60 и 86 от 2021 г., бр. 56 и 101 от 2022 г., бр. 71 и 96 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 5, т. 2 числото „100 000“ се заменя със „150 000“.
§ 2. В чл. 7 се създава ал. 5:
„(5) Член на надзорния съвет може по собствена преценка или по преценка на членове на съвета да бъде освободен от гласуване, когато по отношение на него е налице заинтересованост от изхода на гласуването или има с някои от заинтересованите лица отношения, в това число и такива, свързани с неговата длъжност, пораждащи основателни съмнения в неговата безпристрастност.“
§ 3. В чл. 17, ал. 1, т. 2 числото „100 000“ се заменя със „150 000“.
§ 4. В чл. 31, ал. 2 се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 3 се изменя така:
„3. дирекция „Лекарствени продукти и диетични храни“;“.
2. Създава се т. 3а:
„3а. дирекция „Медицински изделия и помощни средства“;“.
§ 5. Член 34 се изменя така:
„Чл. 34. Дирекция „Лекарствени продукти и диетични храни“:
1. участва в подготовката по изготвянето на НРД, анексите по чл. 53, ал. 3 от ЗЗО и решенията по чл. 54, ал. 9 и 10 от ЗЗО в частта за лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК, и приложенията към тях;
2. съставя и актуализира списъци на лекарствените продукти, включени в Позитивния лекарствен списък по чл. 262, ал. 6, т. 1 и 2 от ЗЛПХМ, заплащани напълно или частично от НЗОК, и на диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветерани, военноинвалиди и военнопострадали на основание Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите;
3. изготвя проект на механизъм по чл. 45, ал. 31 от ЗЗО за съответната година и предприема съответни действия по прилагането на приетия от Надзорния съвет на НЗОК механизъм;
4. разработва и прилага критерии, индикатори и механизми за определяне на разходната ефективност на лекарствен продукт/терапевтичен курс;
5. организира изготвянето на изисквания при издаване на протоколи за провеждане на лечение по конкретни заболявания и групи лекарствени продукти при условията и по реда на този правилник и Националния рамков договор/анексите към него и/или решенията на Надзорния съвет на НЗОК;
6. провежда задължително централизирано договаряне на отстъпки за лекарствените продукти, посочени в ЗЗО и в наредбата по чл. 45, ал. 9 от ЗЗО;
7. изготвя проекти на договори за предоставяне на отстъпки и/или за прилагане на механизъм, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК по чл. 45, ал. 22 и 33 от ЗЗО за съответната година с притежателите на разрешенията за употреба или техните упълномощени представители на лекарствените продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК;
8. изготвя мотивирани предложения до Надзорния съвет на НЗОК за включване на нови заболявания в списъка по чл. 45, ал. 4 от ЗЗО;
9. извършва експертизи по чл. 78, т. 2 от ЗЗО за скъпоструващи лекарствени продукти в случаите, предвидени в НРД, при условията и по реда, предвидени в този правилник;
10. изготвя становища до управителя на НЗОК по протоколи за отпускане на лекарствени продукти, издадени от комисии в РЗОК, в предвидените от НРД и този правилник случаи;
11. участва в изготвянето на акта по чл. 45, ал. 17 от ЗЗО;
12. извършва съответни промени в електронните формати за изпълнителите на извънболнична медицинска помощ, притежателите на разрешения за търговия на дребно с лекарствени продукти, лечебни заведения за болнична медицинска помощ при актуализация на съответните списъци;
13. участва в поддържане и актуализиране на съответни регистри от интегрираната информационна система на НЗОК, относими към дейността на дирекцията, както и при необходимост от развиване на съответните информационни системи за обезпечаване нуждите на задължителното здравно осигуряване по отношение на лекарствената информация;
14. изготвя и публикува на официалната интернет страница на НЗОК информация относно лекарствените продукти и диетичните храни за специални медицински цели, заплащани със средства от бюджета на НЗОК, респ. със средства от трансфери;
15. изготвя аналитични справки, в т.ч. проследяване на ефекта от терапията по чл. 259, ал. 1, т. 10 от ЗЛПХМ, при условията и по реда, определени в наредбата по чл. 261а, ал. 5 от ЗЛПХМ, осъществява мониторинг на информацията и разходите по конкретни параметри от компетентността на дирекцията;
16. предлага краткосрочни и дългосрочни мерки за оптимизиране разходите на НЗОК за лекарствени продукти, заплащани напълно или частично от НЗОК;
17. изготвя становища и предоставя информация на Националния съвет по цени и реимбурсиране на лекарствените продукти, както и във връзка с оценка на здравните технологии, съгласно съответните действащи нормативни актове;
18. изготвя становища и проекти на отговори по постъпили в НЗОК предложения, въпроси, възражения, жалби в рамките на компетентността на дирекцията;
19. оказва методична помощ на съответните структури в РЗОК в рамките на компетентността на дирекцията, изготвя указания от компетентността на дирекцията;
20. участва в комисии и работни групи, назначени със заповед на управителя на НЗОК, както и в междуведомствени комисии и работни групи в рамките на компетентността на дирекцията;
21. дава становища по въпроси, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията;
22. изготвя за съответната календарна година тримесечни анализи, прогнози и предложения за органите на управление на НЗОК по аспекти на потреблението на лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели;
23. разработва и извършва оценка на механизми и модели за управление на разходите за лекарствени продукти, диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК;
24. осъществява дейностите по своевременно изготвяне, договаряне и администриране на договорите за отстъпки на лекарствени продукти по реда на наредбата по чл. 45, ал. 9 от ЗЗО;
25. осъществява дейности по изготвянето и администрирането на актове, свързани с лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели, както и на лекарствени продукти, предназначени за лечение на ветерани, военноинвалиди и военнопострадали на основание Закона за ветераните от войните и Закона за военноинвалидите и военнопострадалите;
26. осъществява процесуално представителство по дела от функционалната компетентност на дирекцията.“
§ 6. Създава се чл. 34а:
„Чл. 34а. Дирекция „Медицински изделия и помощни средства“:
1. участва в подготовката по изготвянето на НРД, анексите по чл. 53, ал. 3 от ЗЗО и решенията по чл. 54, ал. 9 и 10 от ЗЗО в частта за медицински изделия, заплащани от НЗОК, и приложенията към тях;
2. съставя и актуализира списъци на медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания;
3. предприема съответни действия по прилагане на механизма, гарантиращ предвидимост и устойчивост на бюджета на НЗОК, определен в наредбата по чл. 45, ал. 9 от ЗЗО;
4. осъществява дейностите по изпълнение на задълженията на НЗОК по наредбата по чл. 30а, ал. 4 от Закона за медицинските изделия и договаряне на отстъпки съгласно чл. 45, ал. 14 от ЗЗО;
5. участва в изготвянето на акта по чл. 45, ал. 17 от ЗЗО;
6. участва в поддържане и актуализиране на съответни регистри от интегрираната информационна система на НЗОК, относими към дейността на дирекцията, както и при необходимост от развиване на съответните информационни системи за обезпечаване нуждите на задължителното здравно осигуряване по отношение на медицински изделия и помощни средства;
7. изготвя и публикува на официалната интернет страница на НЗОК информация относно медицинските изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания, заплащани със средства от бюджета на НЗОК, респ. със средства от трансфери;
8. осъществява мониторинг на информацията и разходите по конкретни параметри от компетентността на дирекцията;
9. изготвя становища и проекти на отговори по постъпили в НЗОК предложения, въпроси, възражения, жалби в рамките на компетентността на дирекцията;
10. оказва методична помощ на съответните структури в РЗОК в рамките на компетентността на дирекцията, изготвя указания от компетентността на дирекцията;
11. участва в комисии и работни групи, назначени със заповед на управителя на НЗОК, както и в междуведомствени комисии и работни групи в рамките на компетентността на дирекцията;
12. дава становища по въпроси, свързани с дейността и функционалната компетентност на дирекцията;
13. изготвя за съответната календарна година тримесечни анализи, прогнози и предложения за органите на управление на НЗОК по аспекти на потреблението на медицински изделия;
14. разработва и извършва оценка на механизми и модели за управление на разходите за медицински изделия, заплащани от НЗОК;
15. осъществява дейности по изготвянето и администрирането на актове, свързани с медицински изделия, високоспециализирани апарати/уреди за индивидуална употреба и помощни средства, приспособления и съоръжения за хората с увреждания;
16. осъществява дейността по разглеждане на заявления за предоставяне на ПСПСМИ, съответно ремонти, на обща стойност, равна или по-висока от 1000 лв., и по подготовка на одобренията/отказите/прекратяване на производството;
17. осъществява процесуално представителство по дела от функционалната компетентност на дирекцията.“
§ 7. В чл. 35 се създава т. 13:
„13. анализира дейността и резултатите от провежданите лечебни процедури извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и извън медицинските услуги по чл. 82, ал. 1 от Закона за здравето и подпомага управителя на НЗОК за отправяне на предложение до министъра на здравеопазването, съсловните организации на медицински специалисти, научните медицински дружества и лечебни заведения в страната за осигуряване на медицинска апаратура и въвеждане на конкретни методи на диагностика и лечение и на отделни дейности.“
§ 8. В чл. 36 се създават нови т. 16 – 18:
„16. участва в извършването на анализи на статистически данни за икономическото, социалното и демографското състояние в страната и изготвя становища за прогнозите и тяхното отражение върху здравноосигурителната система, както и в разработването на принципи, показатели и индикатори за анализ и оценка на състоянието на здравноосигурителната система;
17. осъществява мониторинг на отчетените разходи за здравноосигурителни плащания за медицинска и/или дентална помощ, за лекарствени продукти, медицински изделия и диетични храни за специални медицински цели, заплащани от НЗОК, както и за дейностите по закона за бюджета на НЗОК за съответната година, финансирани със средства от бюджета на Министерството на здравеопазването като получени трансфери по бюджета на НЗОК, с цел актюерски оценки и разчети;
18. изготвя доклади и становища относно състоянието на здравноосигурителната система и очакваното й развитие в краткосрочен и средносрочен план въз основа на събрани и обобщени данни за изпълнението на здравноосигурителните плащания по закона за бюджета на НЗОК за съответната година.“
§ 9. В чл. 37 се създават т. 29 – 35:
„29. разработва и координира изготвянето и актуализирането на Стратегическия план на НЗОК; усъвършенства Методологията за мониторинг, контрол и последваща оценка на изпълнението на Стратегическия план на НЗОК, като разработва надеждни индикатори и устойчиви показатели;
30. организира и осъществява изготвянето на Годишен оперативен план, като консолидира информацията, генерирана от структурните единици на НЗОК;
31. обобщава отчетите на структурните единици на НЗОК и организира и осъществява изготвянето на годишен отчет за дейността на НЗОК за съответния отчетен период;
32. оказва методическа помощ, обобщава и изготвя всички приложения и документи, свързани с идентифициране, анализ, оценка и управление на риска, утвърдени в Стратегията за управление на риска в системата на НЗОК;
33. определя и анализира външни и вътрешни фактори на влияние върху здравноосигурителната система с цел улесняване вземането на оперативни решения и оценка на рисковете;
34. извършва анализи и оценка с цел идентифициране на рискови обекти за дейността, осъществявана от НЗОК, и ги предоставя при необходимост за последваща проверка;
35. участва при изготвяне на справки за извършване на анализ на дейността и резултатите от провежданите лечебни процедури извън обхвата на задължителното здравно осигуряване и извън медицинските услуги по чл. 82, ал. 1 от Закона за здравето.“
§ 10. В приложението към чл. 19, ал. 3 и 4 се правят следните изменения и допълнения:
1. На ред „Централно управление“ в колона „Численост – брой“ числото „366“ се заменя с „392“.
2. На ред „Обща администрация“ в колона „Численост – брой“ числото „99“ се заменя със „106“.
3. На ред „Дирекция „Правна“ в колона „Численост – брой“ числото „11“ се заменя с „12“.
4. На ред „Дирекция „Обществени поръчки и управление на собствеността“ в колона „Численост – брой“ числото „30“ се заменя с „32“.
5. На ред „Дирекция „Човешки ресурси и административно обслужване“ в колона „Численост – брой“ числото „27“ се заменя с „29“.
6. На ред „Дирекция „Финансово-счетоводни дейности“ в колона „Численост – брой“ числото „16“ се заменя с „18“.
7. На ред „Специализирана администрация“ в колона „Численост – брой“ числото „237“ се заменя с „256“.
8. На ред „Дирекция „Методология на медицинските дейности и на денталните дейности“ в колона „Численост – брой“ числото „25“ се заменя с „30“.
9. В колона „Административно звено“ на ред „Дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства“ думите „Лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства“ се заменят с „Лекарствени продукти и диетични храни“ и в колона „Численост – брой“ числото „47“ се заменя с „35“.
10. След ред с досегашно наименование „Дирекция „Лекарствени продукти, медицински изделия, диетични храни и помощни средства“ се създава ред „Дирекция „Медицински изделия и помощни средства“ – 18“.
11. На ред „Дирекция „Бюджет и финансови параметри“ в колона „Численост – брой“ числото „25“ се заменя с „27“.
12. На ред „Дирекция „Информационни технологии и системи за здравноосигурителни плащания“ в колона „Численост – брой“ числото „29“ се заменя с „33“.
13. На ред „Дирекция „Лечение в България и чужбина и трансгранично здравно обслужване“ в колона „Численост – брой“ числото „32“ се заменя с „34“.
14. На ред „Териториални поделения“ в колона „Численост – брой“ числото „2001“ се заменя с „1975“.
Заключителни разпоредби
§ 11. В срок до два месеца от влизането в сила на правилника управителят утвърждава длъжностно разписание на служителите в ЦУ на НЗОК и РЗОК.
§ 12. Правилникът за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Националната здравноосигурителна каса е приет с Решение № РД-НС-04-51 от 25.04.2024 г. на Надзорния съвет на НЗОК и влиза в сила от датата на обнародването му в „Държавен вестник“.
Председател на Надзорния съвет: Петко Стефановски
3134