Министерски съвет
брой: 39, от дата 1.5.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.51


Постановление № 137 от 29 април 2024 г. за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 137 ОТ 29 АПРИЛ 2024 Г.
за одобряване на допълнителен трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителен трансфер в размер 7 285 114 лв. по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации, включително за увеличаване на възнагражденията на персонала, считано от 1 януари 2024 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 8.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 3. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, § 11, ал. 3, т. 9 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 8.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2024 г. за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации, включително за увеличаване на възнагражденията на персонала.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на управителя на Националната здравноосигурителна каса.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3118