Министерски съвет
брой: 39, от дата 1.5.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.50


Постановление № 136 от 29 април 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 136 ОТ 29 АПРИЛ 2024 Г.
за одобряване на допълнителни разходи по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Одобрява допълнителни разходи в размер 29 083 010 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации, включително за увеличение на възнагражденията на персонала в системата на Министерството на здравеопазването, считано от 1 януари 2024 г.
Чл. 2. Средствата по чл. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политики по чл. 1, ал. 5, т. 8.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 3. Със сумата по чл. 1 да се увеличат утвърдените разходи за персонал по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. по политики и програми, както следва:
1. по „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“ с 5 997 217 лв. по показател „Персонал“, в т.ч. по бюджетни програми:
а) бюджетна програма „Държавен здравен контрол“ с 3 220 100 лв.;
б) бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“ с 331 631 лв.;
в) бюджетна програма „Профилактика и надзор на заразните болести“ с 2 407 293 лв.;
г) бюджетна програма „Намаляване търсенето на наркотични вещества“ с 38 193 лв.;
2. по „Политика в областта на диагностиката и лечението“ с 20 577 492 лв., по показател „Персонал“, в т.ч. по бюджетни програми:
а) бюджетна програма „Контрол на медицинските дейности, здравна информация и електронно здравеопазване“ с 1 434 060 лв.;
б) бюджетна програма „Осигуряване на медицинска помощ на специфични групи от населението“ с 306 760 лв.;
в) бюджетна програма „Спешна медицинска помощ“ с 13 520 505 лв.;
г) бюджетна програма „Психиатрична помощ“ с 2 039 128 лв.;
д) бюджетна програма „Осигуряване на кръв и кръвни продукти“ с 1 131 899 лв.;
е) бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“ с 2 145 140 лв.;
3. по „Политика в областта на лекарствените продукти и медицинските изделия“, бюджетна програма „Достъпни и качествени лекарствени продукти и медицински изделия“ със 760 054 лв. по показател „Персонал“;
4. бюджетна програма „Администрация“ с 1 748 247 лв. по показател „Персонал“.
Чл. 4. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 78, ал. 2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. във връзка с чл. 1, ал. 5, т. 8.1 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и § 4 от преходните и заключителните разпоредби на Постановление № 79 на Министерския съвет от 2024 г. за преодоляване на диспропорции във възнагражденията на персонала в бюджетните организации, включително за увеличаване на възнагражденията на персонала (ДВ, бр. 30 от 2024 г.).
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Димитър Главчев
И.д. главен секретар на Министерския съвет: Габриела Козарева
3117