Народно събрание
брой: 39, от дата 1.5.2024 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.32


Закон за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалис­ти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите

 

УКАЗ № 132
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите, приет от 49-ото Народно събрание на 24 април 2024 г.
Издаден в София на 29 април 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Мария Павлова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите
(обн., ДВ, бр. 46 от 2005 г.; изм., бр. 85 от 2005 г., бр. 30, 59 и 75 от 2006 г., бр. 41 от 2007 г., бр. 13 от 2008 г., бр. 41 от 2009 г., бр. 98 и 101 от 2010 г., бр. 103 от 2016 г., бр. 91 и 102 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г. и бр. 85 от 2020 г.)
§ 1. Наименованието на закона се изменя така: „Закон за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските асистенти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“.
§ 2. В чл. 1 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думата „специалисти“ се добавя „на лекарските асистенти“.
2. В ал. 2 след думата „специалисти“ се добавя „на лекарските асистенти“ и накрая се добавя „при спазване на изискванията, определени в наредбата по чл. 7, ал. 1“.
§ 3. В чл. 2 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 се създава т. 1а:
„1а. Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите (БСЛАФ).
2. Създава се ал. 2а:
„(2а) Съсловната организация на лекарските асистенти по смисъла на този закон е Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите.“
§ 4. В чл. 3 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1 след думите „както и“ се добавя „лекарските асистенти“.
2. В ал. 2 след думите „както и“ се добавя „на лекарски асистенти“.
§ 5. В чл. 4 след думите „както и“ се добавя „лекарски асистент“, а думите „е вписан в регистъра на регионалната колегия на съответната съсловна организация по чл. 2, ал. 1, на територията на която упражнява дейността си“ се заличават.
§ 6. Наименованието на глава втора се изменя така: „Условия за упражняване на професията от медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, от лекарските асистенти, от зъботехниците и от помощник-фармацевтите“.
§ 7. В чл. 5 се правят следните изменения:
1. В ал. 2 думите „чл. 7“ се заменят с „чл. 7, ал. 1“.
2. В ал. 3 думите „чл. 7“ се заменят с „чл. 7, ал. 1“.
§ 8. В чл. 6 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се ал. 1а:
„(1а) Асоциираните медицински специалисти упражняват професията си след вписването им в регистъра на съсловната организация по чл. 2, ал. 1, т. 1.“
2. В ал. 2 думите „чл. 7“ се заменят с „чл. 7, ал. 1“.
3. Създават се ал. 2а, 2б и 2в:
„(2а) Професията „Лекарски асистент“ се упражнява от лица, които притежават диплома за придобито висше образование на образователно-квалификационната степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование, и са вписани в регистъра на съсловната организация по чл. 2, ал. 1, т. 1а.
(2б) Професията „Лекарски асистент“ се упражнява и от фелдшерите, които са придобили образователна квалификационна степен „специалист по…“, и които се ползват с правата на лекарски асистенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование за упражняване на професията и от фелдшерите, които са придобили квалификация за упражняване на професията, удостоверена с диплома за полувисше или висше образование или с други валидни документи за съответната придобита квалификация, които се ползват с правата на лекарски асистенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование за упражняване на професията, и са вписани в регистъра на съсловната организация по чл. 2, ал. 1, т. 1а.
(2в) Лекарските асистенти по ал. 2а и 2б упражняват професията си в съответствие с професионалните им компетенции, определени с наредбата по чл. 7, ал. 1.“
4. В ал. 3 накрая се добавя „и са вписани в регистъра на съсловната организация по чл. 2, ал. 1, т. 2, съответно по чл. 2, ал. 1, т. 3“.
5. Създава се ал. 4:
„(4) Зъботехниците и помощник-фармацевтите упражняват професията си в съответствие с професионалните им компетенции, определени с наредбата по чл. 7, ал. 1.“
§ 9. В чл. 7 се правят следните изменения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) Професионалните дейности, които медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, лекарските асистенти и помощник-фармацевтите може да извършват по назначение или самостоятелно, както и професионалните дейности, които зъботехниците може да извършват по назначение, се определят с наредба, издадена от министъра на здравеопазването след съгласуване със съответната съсловна организация.“
2. В ал. 2 думите „и лекарските асистенти“ се заличават.
§ 10. В чл. 8 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1:
а) в текста преди т. 1 след думата „специалисти“ се добавя „на лекарските асистенти“;
б) в т. 3 след думата „специалисти“ се добавя „на лекарските асистенти“;
в) в т. 7 след думата „специалисти“ се добавя „на лекарските асистенти“;
г) в т. 8 след думата „специалисти“ се добавя „на лекарските асистенти“.
2. В ал. 2 след думата „специалисти“ се добавя „лекарските асистенти“.
§ 11. В чл. 10, ал. 2 след абревиатурата „БАПФ“ се добавя „един делегат на 60 членове – за БСЛАФ“.
§ 12. В чл. 20 се правят следните изменения и допълнения:
1. В т. 1 думите „чл. 7“ се заменят с „чл. 7, ал. 1“.
2. В т. 3 думата „правила“ се заменя с „правилата“, след думата „грижи“ се добавя „по чл. 8, ал. 1, т. 5“ и накрая се добавя „в съответствие с изискванията, определени в наредбата по чл. 7, ал. 1“.
§ 13. В чл. 21а се правят следните изменения:
1. В ал. 1 изречение първо думите „Националният съвет по качество“ се заменят с „Националните съвети по качество на БСЛАФ“ и думата „състои“ се заменя със „състоят“.
2. В ал. 2 думите „Националния съвет по качество“ се заменят с „Националните съвети по качество на БСЛАФ“.
3. В ал. 3 думите „Националния съвет по качество“ се заменят с „Националните съвети по качество на БСЛАФ“.
4. В ал. 4, изречение първо думите „Националният съвет по качество“ се заменят с „Националните съвети по качество на БСЛАФ“ и думата „привлича“ се заменя с „привличат“.
5. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Националните съвети по качество на БСЛАФ, на БАЗ и на БАПФ изготвят правилата за добра медицинска практика по здравни грижи в съответната професионална област по чл. 8, ал. 1, т. 5 при упражняване на професията от лекарските асистенти, от зъботехниците и от помощник-фармацевтите в съответствие с изискванията, определени в наредбата по чл. 7, ал. 1.“
§ 14. В чл. 25, ал. 1 изречение първо абревиатурата „БАЗ“ се заменя с „БСЛАФ и на БАЗ“.
§ 15. В чл. 39, т. 2 накрая се добавя „по чл. 8, ал. 1, т. 5“.
§ 16. В чл. 40 се правят следните допълнения:
1. В ал. 1, т. 2 накрая се добавя „по чл. 8, ал. 1, т. 5“.
2. В ал. 2 след думата „област“ се добавя „по чл. 8, ал. 1, т. 5“ и след абревиатурата „БАПЗГ“ се добавя „БСЛАФ“.
§ 17. В § 1 от допълнителната разпоредба се правят следните изменения и допълнения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. „Асоциирани медицински специалисти“ са медицинските лаборанти, рентгеновите лаборанти, рехабилитаторите, ортопедичните техници и масажистите (с увредено зрение).“
2. В т. 2 след думите „както и“ се добавя „лекарските асистенти“.
3. В т. 4 след думата „специалисти“ се добавя „на лекарските асистенти“.
4. Създава се т. 5:
„5. „Лекарски асистенти“ са и фелдшерите по чл. 6, ал. 2б.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 18. (1) Фелдшерите, които до влизането в сила на този закон имат права по § 32, ал. 2 и 3 от преходните и заключителните разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Закона за висшето образование (ДВ, бр. 41 от 2007 г.), се ползват с правата на лекарски асистенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование за упражняване на професията, при условие че са упражнявали медицинска професия не по-малко от две години през последните 30 години.
(2) Фелдшерите, които до влизането в сила на този закон имат права по § 3 се ползват с правата на лекарски асистенти с образователно-квалификационна степен „бакалавър“ по чл. 42, ал. 1, т. 1, буква „б“ от Закона за висшето образование за упражняване на професията, при условие че са упражнявали медицинска професия не по-малко от три години през последните 30 години.
(3) Фелдшерите по ал. 1 и 2 се ползват с правата по чл. 6, ал. 2б.
§ 19. (1) Регионалните здравни инспекции изготвят списъци с трите имена, единния граждански номер, адресите по местоживеене и месторабота на лекарските асистенти, които упражняват професията си на територията на съответната област в тримесечен срок от влизането в сила на този закон.
(2) В двумесечен срок от изтичането на срока по ал. 1 регионалните здравни инспекции свикват първите общи събрания на регионалните колегии на съсловната организация на лекарските асистенти по списъците по ал. 1 за избор на органи на колегиите и на делегати за първия конгрес на съсловната организация. Първите общи събрания на регионалните колегии се председателстват без право на глас от директорите на съответните регионални здравни инспекции.
(3) В едномесечен срок от провеждане на изборите по ал. 2 лекарските асистенти, които упражняват професията си, подават заявления за вписване в регистъра на съответната регионална колегия.
(4) В едномесечен срок от изтичането на срока по ал. 3 министърът на здравеопазването свиква първия конгрес на съсловната организация на лекарските асистенти за избор на органи на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите. Първият конгрес на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите се председателства без право на глас от министъра на здравеопазването или от оправомощено от него лице.
§ 20. Министърът на здравеопазването привежда наредбата по чл. 7, ал. 1 в съответствие с изискванията на този закон в срок до три месеца от влизането в сила на този закон.
§ 21. (1) Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите приема правилата за добра медицинска практика по здравни грижи по чл. 8, ал. 1, т. 5 при упражняване на професията лекарски асистент и ги предлага за утвърждаване от министъра на здравеопазването в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
(2) Когато в срока по ал. 1 Българският съюз на лекарските асистенти и фелдшерите не предложи за утвърждаване от министъра на здравеопазването приети от него правила за добра медицинска практика по ал. 1, същите се изготвят от Изпълнителната агенция „Медицински надзор“ и се предлагат за утвърждаване от министъра на здравеопазването в срок до три месеца от изтичането на срока по ал. 1.
§ 22. Подзаконовите нормативни актове по прилагането на този закон се привеждат в съответствие с изискванията му в срок до 6 месеца от влизането в сила на този закон.
§ 23. В Закона за здравето (обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г., бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 8, 17, 18, 32, 41, 58 и 62 от 2022 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2022 г. – бр. 94 от 2022 г.; изм., бр. 102 и 104 от 2022 г., бр. 8, 66, 80, 86, 96 и 102 от 2023 г. и бр. 35 от 2024 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 6, ал. 2, изречение първо след думата „грижи“ се добавя „един представител на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите“.
2. В чл. 86а, ал. 2 думите „и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи“ се заменят с „на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи, на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите, на Българската асоциация на зъботехниците и на Българската асоциация на помощник-фармацевтите“.
3. В чл. 152, ал. 1 думата „фелдшер“ се заменя с „лекарски асистент“.
4. В чл. 182 ал. 1 се изменя така:
„(1) Съсловните организации на лекарите, на лекарите по дентална медицина, на магистър-фармацевтите, на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските асистенти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите организират, координират, провеждат, регистрират и контролират продължаващото медицинско обучение на лекарите, на лекарите по дентална медицина, на магистър-фармацевтите, на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските асистенти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите при условия и по ред, определени в договори с висшите училища, Българския Червен кръст и Военномедицинска академия.“
5. В чл. 183 ал. 4 се изменя така:
„(4) Медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, лекарските асистенти, зъботехниците и помощник-фармацевтите упражняват медицинската професия при условията на глава втора от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските асистенти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите.“
6. В чл. 185, ал. 3 в текста преди т. 1 думите „Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“ се заменят със „Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските асистенти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“.
7. В чл. 222, ал. 3 думата „фелдшер“ се заменя с „лекарски асистент“.
§ 24. В Закона за здравното осигуряване (обн., ДВ, бр. 70 от 1998 г.; изм., бр. 93 и 153 от 1998 г., бр. 62, 65, 67, 69, 110 и 113 от 1999 г., бр. 1 и 64 от 2000 г., бр. 41 от 2001 г., бр. 1, 54, 74, 107, 112, 119 и 120 от 2002 г., бр. 8, 50, 107 и 114 от 2003 г., бр. 28, 38, 49, 70, 85 и 111 от 2004 г., бр. 39, 45, 76, 99, 102, 103 и 105 от 2005 г., бр. 17, 18, 30, 33, 34, 59, 80, 95 и 105 от 2006 г., бр. 11 от 2007 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 26 от 2007 г.; изм., бр. 31, 46, 53, 59, 97, 100 и 113 от 2007 г., бр. 37, 71 и 110 от 2008 г., бр. 35, 41, 42, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 19, 26, 43, 49, 58, 59, 62, 96, 97, 98 и 100 от 2010 г., бр. 9, 60, 99 и 100 от 2011 г., бр. 38, 60, 94, 101 и 102 от 2012 г., бр. 4, 15, 20, 23 и 106 от 2013 г., бр. 1, 18, 35, 53, 54 и 107 от 2014 г., бр. 12, 48, 54, 61, 72, 79, 98 и 102 от 2015 г.; Решение № 3 на Конституционния съд от 2016 г. – бр. 20 от 2016 г.; изм., бр. 98 от 2016 г.; бр. 85, 101 и 103 от 2017 г., бр. 7, 17, 30, 40, 77, 92, 102 и 105 от 2018 г., бр. 24, 99 и 101 от 2019 г., бр. 54, 67 и 103 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 18, 32 и 62 от 2022 г., бр. 8, 13, 64, 66, 82, 84 и 106 от 2023 г., бр. 13 и 16 от 2024 г.; Решение № 6 на Конституционния съд от 2007 г. – бр. 36 от 2024 г.) се правят следните изменения:
1. В чл. 75, ал. 2 думите „и на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти“ се заменят с „на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти и на лекарските асистенти“.
2. В чл. 76, ал. 4 „или на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти“ се заменят с „на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти или на лекарските асистенти“.
§ 25. В Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина (обн., ДВ, бр. 31 от 2007 г.; изм., бр. 19 от 2008 г.; Решение № 5 на Конституционния съд от 2008 г. – бр. 65 от 2008 г.; изм., бр. 71 от 2008 г., бр. 10, 23, 41, 88 и 102 от 2009 г., бр. 59 и 98 от 2010 г., бр. 9, 12, 60 и 61 от 2011 г., бр. 38, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 от 2013 г., бр. 1 и 18 от 2014 г.; Решение № 1 на Конституционния съд от 2015 г. – бр. 12 от 2015 г.; изм., бр. 48 от 2015 г., бр. 43 от 2016 г., бр. 85 и 103 от 2017 г., бр. 84, 91 и 102 от 2018 г., бр. 17 и 64 от 2019 г., бр. 17, 52, 67, 103 и 105 от 2020 г., бр. 62 от 2022 г., бр. 84 и 88 от 2023 г. и бр. 16 от 2024 г.) в § 1, т. 34 от допълнителните разпоредби думата „фелдшери“ се заменя с „лекарски асистенти“.
§ 26. В Закона за лечебните заведения (обн., ДВ, бр. 62 от 1999 г.; изм., бр. 88 и 113 от 1999 г.; попр., бр. 114 от 1999 г.; изм., бр. 36, 65 и 108 от 2000 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 2001 г. – бр. 51 от 2001 г.; изм., бр. 28 и 62 от 2002 г., бр. 83, 102 и 114 от 2003 г., бр. 70 от 2004 г., бр. 46, 76, 85, 88 и 105 от 2005 г., бр. 30, 34, 59, 80 и 105 от 2006 г., бр. 31, 53 и 59 от 2007 г., бр. 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 99 и 101 от 2009 г., бр. 38, 59, 98 и 100 от 2010 г., бр. 45 и 60 от 2011 г., бр. 54, 60 и 102 от 2012 г., бр. 15 и 20 от 2013 г., бр. 47 от 2014 г., бр. 72 и 95 от 2015 г., бр. 81 и 98 от 2016 г., бр. 85, 99, 101 и 103 от 2017 г., бр. 18, 77, 84, 91 и 102 от 2018 г., бр. 13, 24, 42 и 101 от 2019 г., бр. 28, 54, 71, 85, 103 и 110 от 2020 г., бр. 11 от 2021 г., бр. 8, 32 и 104 от 2022 г. и бр. 8 от 2023 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 15 думата „фелдшери“ се заменя с „лекарски асистенти“.
2. В чл. 17а, ал. 2 думите „Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“ се заменят със „Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските асистенти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“.
3. В чл. 18а, ал. 3 думите „Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“ се заменят със „Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските асистенти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“.
4. В чл. 19, ал. 2, т. 1 накрая се добавя „съответно на лекарските асистенти“.
5. В чл. 40, ал. 5 изречение първо след думите „зъболекарски съюз“ се добавя „до Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите“.
6. В чл. 44, ал. 1, т. 5 след думите „зъболекарски съюз“ се добавя „на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите“.
§ 27. В Закона за отбраната и въоръжените сили (oбн., ДВ, бр. 35 от 2009 г.; изм., бр. 74, 82, 93 и 99 от 2009 г., бр. 16, 88, 98 и 101 от 2010 г., бр. 23, 48, 99 и 100 от 2011 г., бр. 20, 33 и 38 от 2012 г., бр. 15, 66 и 68 от 2013 г., бр. 1 и 98 от 2014 г., бр. 14, 24, 61, 79 и 88 от 2015 г., бр. 13, 17, 50, 81, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 103 от 2017 г., бр. 7, 77 и 98 от 2018 г., бр. 17, 42 и 94 от 2019 г., бр. 38, 69 и 109 от 2020 г., бр. 16, 23 и 25 от 2021 г., бр. 15 и 62 от 2022 г., бр. 14 и 84 от 2023 г. и бр. 2 от 2024 г.) в чл. 185 след думата „специалисти“ се добавя „и лекарски асистенти“.
§ 28. В Закона за признаване на професионални квалификации (обн., ДВ, бр. 13 от 2008 г., бр. 41 и 74 от 2009 г., бр. 98 от 2010 г., бр. 8, 9, 43 и 61 от 2011 г., бр. 68 от 2013 г., бр. 21 от 2014 г., бр. 80 от 2015 г., бр. 27 и 59 от 2016 г., бр. 85 от 2017 г., бр. 91 от 2018 г., бр. 17 от 2019 г., бр. 17 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г. и бр. 28 от 2024 г.) се правят следните изменения и допълнения:
1. В чл. 17, ал. 1 след думите „фармацевтичен съюз“ се добавя „на Българския съюз на лекарските асистенти и фелдшерите“.
2. В чл. 60, ал. 2 думите „чл. 7 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“ се заменят с „чл. 7, ал. 1 от Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските асистенти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“.
§ 29. В Закона за убежището и бежанците (обн., ДВ, бр. 54 от 2002 г.; изм., бр. 31 от 2005 г., бр. 30 от 2006 г., бр. 52 и 109 от 2007 г., бр. 82 от 2009 г., бр. 39 от 2011 г., бр. 15 и 66 от 2013 г., бр. 98 от 2014 г., бр. 80 и 101 от 2015 г., бр. 33, 97, 101 и 103 от 2016 г., бр. 17, 24, 34 и 101 от 2019 г., бр. 89 от 2020 г. и бр. 32 от 2022 г.) в чл. 29, ал. 5 думата „фелдшер“ се заменя с „лекарски асистент“.
§ 30. В Закона за физическото възпитание и спорта (обн., ДВ, бр. 86 от 2018 г.; изм., бр. 17, 35 и 64 от 2019 г. и бр. 69, 85 и 96 от 2020 г.) в чл. 96, ал. 1, т. 1 думата „фелдшери“ се заличава.
§ 31. В Кодекса на труда (обн., ДВ, бр. 26 и 27 от 1986 г.; изм., бр. 6 от 1988 г., бр. 21, 30 и 94 от 1990 г., бр. 27, 32 и 104 от 1991 г., бр. 23, 26, 88 и 100 от 1992 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 1995 г. – бр. 69 от 1995 г.; изм., бр. 87 от 1995 г., бр. 2, 12 и 28 от 1996 г., бр. 124 от 1997 г., бр. 22 от 1998 г.; Решение № 11 на Конституционния съд от 1998 г. – бр. 52 от 1998 г.; изм., бр. 56, 83, 108 и 133 от 1998 г., бр. 51, 67 и 110 от 1999 г., бр. 25 от 2001 г., бр. 1, 105 и 120 от 2002 г., бр. 18, 86 и 95 от 2003 г., бр. 52 от 2004 г., бр. 19, 27, 46, 76, 83 и 105 от 2005 г., бр. 24, 30, 48, 57, 68, 75, 102 и 105 от 2006 г., бр. 40, 46, 59, 64 и 104 от 2007 г., бр. 43, 94, 108 и 109 от 2008 г., бр. 35, 41 и 103 от 2009 г., бр. 15, 46, 58 и 77 от 2010 г.; Решение № 12 на Конституционния съд от 2010 г. – бр. 91 от 2010 г.; изм., бр. 100 и 101 от 2010 г., бр. 18, 33, 61 и 82 от 2011 г., бр. 7, 15, 20 и 38 от 2012 г.; Решение № 7 на Конституционния съд от 2012 г. – бр. 49 от 2012 г.; изм., бр. 77 и 82 от 2012 г., бр. 15 и 104 от 2013 г., бр. 1, 27 и 61 от 2014 г., бр. 54, 61, 79 и 98 от 2015 г., бр. 8, 57, 59, 98 и 105 от 2016 г., бр. 85, 86, 96 и 102 от 2017 г., бр. 7, 15, 30, 42, 59, 77, 91 и 92 от 2018 г., бр. 79 от 2019 г., бр. 13, 28, 44, 64, 104, 107 и 109 от 2020 г., бр. 25, 51, 58, 62 и 104 от 2022 г., бр. 11, 14, 66, 84, 85 и 106 от 2023 г. и бр. 27 от 2024 г.) в чл. 330, ал. 2, т. 3 думите „Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“ се заменят със „Закона за съсловните организации на медицинските сестри, акушерките и асоциираните медицински специалисти, на лекарските асистенти, на зъботехниците и на помощник-фармацевтите“.
§ 32. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 24 април 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
За председател на Народното събрание: Росица Кирова
3025