Министерство на здравеопазването
брой: 36, от дата 23.4.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.15


Договор № РД-НС-01-3-3 от 10 април 2024 г. за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ДОГОВОР № РД-НС-01-3-3 от 10 април 2024 г.
за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския зъболекарски съюз за 2023 – 2025 г.
(oбн., ДВ, бр. 77 от 2023 г.; изм., бр. 96 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 17 от 2024 г.)
Днес, 10.04.2024 г., между Националната здравноосигурителна каса (НЗОК), от една страна, и Българския зъболекарски съюз (БЗС), от друга страна, на основание чл. 54, ал. 10 и чл. 55, ал. 5 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО) във връзка с Решение № РД-НС-04-43 от 28.03.2024 г. на Надзорния съвет на НЗОК се сключи този Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2023 – 2025 г. (НРД за денталните дейности за 2023 – 2025 г.) за следното:
§ 1. В § 17, т. 2 от преходните и заключителните разпоредби на Договор № РД-НС-01-3-2 от 20 февруари 2024 г. за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2023 – 2025 г. (ДВ, бр. 17 от 2024 г.) думите „в сила от 1 май 2024 г.“ се заменят с „в сила от 1 август 2024 г.“.
§ 2. В § 22 от преходните и заключителните разпоредби на Договор № РД-НС-01-3-2 от 20 февруари 2024 г. за изменение и допълнение на НРД за денталните дейности между НЗОК и БЗС за 2023 – 2025 г. (ДВ, бр. 17 от 2024 г.) думите „В срок до 1 април 2024 г.“ се заменят с „В срок до 1 юли 2024 г.“.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 3. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2023 – 2025 г. влиза в сила от 1 април 2024 г.
§ 4. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2023 – 2025 г. се подписа на хартиен носител в четири еднообразни екземпляра, по един за: НЗОК, БЗС, министъра на здравеопазването и „Държавен вестник“.
§ 5. Настоящият Договор за изменение и допълнение на Националния рамков договор за денталните дейности за 2023 – 2025 г. се сключва на основание чл. 53, ал. 3 и чл. 55, ал. 5 от ЗЗО, съгласува се и се обнародва от министъра на здравеопазването в „Държавен вестник“ на основание чл. 54, ал. 7 от ЗЗО и се публикува на официалната интернет страница на НЗОК.

За Националната здравно-
осигурителна каса:
Председател на НС на НЗОК:
Доц. Михаил Околийски
Членове на НС на НЗОК:
Проф. Илко Гетов
Георги Клисурски
Румен Спецов
Д-р Иван Кокалов
Теодор Василев
Проф. Григор Димитров
Тодор Воденичаров
Пламен Таушанов
За Българския
зъболекарски съюз:
Председател на УС на БЗС:
Д-р Николай Шарков
Членове на УС на БЗС:
Д-р Георги Сойтариев
Д-р Георги Габровски
Д-р Константин
 Даков
Д-р Трифон Антонов
Д-р Валентин Павлов
Д-р Тодор Кукуванов
Д-р Бисер Ботев
Д-р Мартин
 Найденов
Управител на НЗОК:
Станимир Михайлов
Съгласувал:
Министър на здравеопазването:
Д-р Галя Кондева

2834