Народно събрание
брой: 35, от дата 19.4.2024 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Решение за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса

 

РЕШЕНИЕ
за предсрочно прекратяване на мандата на управителя на Националната здравноосигурителна каса
Народното събрание на основание чл. 84, т. 8 и чл. 86, ал. 1 от Конституцията на Република България и чл. 19, ал. 4, т. 5 от Закона за здравното осигуряване
РЕШИ:
Предсрочно прекратява мандата на Станимир Боянов Михайлов като управител на Националната здравноосигурителна каса.
Решението е прието от 49-ото Народно събрание на 17 април 2024 г. и е подпечатано с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
Подпечатано с държавния печат.
Министър на правосъдието: Мария Павлова
2817