Народно събрание
брой: 35, от дата 19.4.2024 г.   Официален раздел / НАРОДНО СЪБРАНИЕстр.3


Закон за изменение и допълнение на Закона за здравето

 

УКАЗ № 109
На основание чл. 98, т. 4 от Конституцията на Република България
ПОСТАНОВЯВАМ:
Да се обнародва в „Държавен вестник“ Законът за изменение и допълнение на Закона за здравето, приет от 49-ото Народно събрание на 10 април 2024 г.
Издаден в София на 15 април 2024 г.
Президент на Републиката: Румен Радев
Подпечатан с държавния печат.
Министър на правосъдието: Мария Павлова
ЗАКОН
за изменение и допълнение на Закона за здравето
(обн., ДВ, бр. 70 от 2004 г.; изм., бр. 46, 76, 85, 88, 94 и 103 от 2005 г., бр. 18, 30, 34, 59, 71, 75, 80, 81, 95 и 102 от 2006 г., бр. 31, 41, 46, 53, 59, 82 и 95 от 2007 г., бр. 13, 102 и 110 от 2008 г., бр. 36, 41, 74, 82, 93, 99 и 101 от 2009 г., бр. 41, 42, 50, 59, 62, 98 и 100 от 2010 г., бр. 8, 9, 45 и 60 от 2011 г., бр. 38, 40, 54, 60, 82, 101 и 102 от 2012 г., бр. 15, 30, 66, 68, 99, 104 и 106 от 2013 г., бр. 1, 98 и 107 от 2014 г., бр. 9, 72, 80 и 102 от 2015 г., бр. 17, 27, 98 и 103 от 2016 г., бр. 58, 85 и 102 от 2017 г., бр. 18, 77, 91, 98 и 102 от 2018 г., бр. 24, 58, 99 и 101 от 2019 г., бр. 23, 28, 34, 44, 67, 103, 105 и 110 от 2020 г., бр. 21 от 2021 г., бр. 8, 17, 18, 32, 41, 58 и 62 от 2022 г.; Решение № 14 на Конституционния съд от 2022 г. – бр. 94 от 2022 г.; изм., бр. 102 и 104 от 2022 г. и бр. 8, 66, 80, 86, 96 и 102 от 2023 г.)
§ 1. В чл. 82, ал. 3, изречение второ думите „Лечението за“ се заменят с „Лечението на“ и след думата „заболявания“ се добавя „както и лечението на редки заболявания с лекарствени продукти и диетични храни за специални медицински цели“.
Заключителни разпоредби
§ 2. Министърът на здравеопазването привежда наредбата по чл. 82, ал. 5 в съответствие с изискванията на този закон в срок до два месеца от влизането му в сила.
§ 3. Законът влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Законът е приет от 49-ото Народно събрание на 10 април 2024 г. и е подпечатан с официалния печат на Народното събрание.
Председател на Народното събрание: Росен Желязков
2708