Министерство на отбраната
брой: 35, от дата 19.4.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.10


Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия

 

МИНИСТЕРСТВО НА ОТБРАНАТА
Правилник за изменение и допълнение на Правилника за устройството и дейността на Военномедицинската академия
(oбн., ДВ, бр. 107 от 2018 г.; изм.и доп., бр. 58 от 2020 г., бр. 25 от 2022 г., бр. 22 от 2023 г. и бр. 5 от 2024 г.)
§ 1. В приложение № 1 към чл. 18, ал. 2, раздел V „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СЛИВЕН“, в т. 2 „Медицински специалности“ се правят следните изменения:
а) точка 2.5 се заличава;
б) създава се т. 2.24:
„2.24. Ортопедия и травматология.“
§ 2. В приложение № 2 към чл. 18, ал. 3, т. 4:
1. В раздел V „МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ (МБАЛ) – СЛИВЕН“, в буква А. „Клиники и/или отделения с легла“ се създава т. 8:
„8. Отделение по ортопедия и травматология, отговарящо на ІІ ниво на компетентност в изпълнение на медицински стандарт „Ортопедия и травматология“.“
Заключителни разпоредби
§ 3. Правилникът влиза в сила от деня на обнародването в „Държавен вестник“.
§ 4. Правилникът е съгласуван с министъра на здравеопазването.
Министър: Тодор Тагарев
2669