Министерски съвет
брой: 31, от дата 9.4.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.29


Постановление № 97 от 4 април 2024 г. за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Специализирана болница за рехабилитация – Котел“ – ЕООД – гр. Котел

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 97 ОТ 4 АПРИЛ 2024 Г.
за одобряване на допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. за предоставяне на безлихвена възмездна финансова помощ на „Специализирана болница за рехабилитация – Котел“ – ЕООД – гр. Котел
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни плащания по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. в частта на финансирането на бюджетното салдо за сметка на централния бюджет в размер 750 000 лв.
(2) Средствата по ал. 1 се предоставят за безлихвена възмездна финансова помощ на „Специализирана болница за рехабилитация – Котел“ – ЕООД – гр. Котел, за финансиране на просрочени задължения, в т.ч. неразплатени разходи за персонал.
Чл. 2. (1) Средствата по чл. 1 се възстановяват от „Специализирана болница за рехабилитация – Котел“ – ЕООД – гр. Котел, по бюджета на Министерството на здравеопазването в срок до 31 юли 2027 г.
(2) За невъзстановени в пълен размер суми в срока по ал. 1 върху непогасената част се дължат лихви съгласно Закона за лихвите върху данъци, такси и други подобни държавни вземания.
Чл. 3. Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.
Чл. 4. Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 4, т. 2 от Закона за публичните финанси.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
За главен секретар на Министерския съвет: Росен Кожухаров
2607