Министерство на вътрешните работи
брой: 31, от дата 9.4.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.31


Наредба № 8121з-413 от 29 март 2024 г. за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението

 

МИНИСТЕРСТВО НА ВЪТРЕШНИТЕ РАБОТИ
НАРЕДБА № 8121з-413 от 29 март 2024 г.
за реда за изграждане, поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С наредбата се определят:
1. техническите стандарти, протоколи и други приложими технически изисквания за изграждане на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението;
2. изискванията и задълженията на доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà за осигуряване на условия за разпространение на съобщения за предупреждение на населението чрез технологията Cell Broadcast;
3. редът и условията за поддържане, развитие и използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.
Чл. 2. Системата BG-ALERT осигурява възможност на компетентните органи да предоставят информация на населението, при условие че се случва, случило се е или има опасност да се случи бедствие или извънредна ситуация.
Чл. 3. (1) Системата BG-ALERT използва комуникационната среда на Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) на държавната администрация и за нуждите на националната сигурност.
(2) Достъпът до ЕЕСМ се осъществява съгласно Закона за електронното управление.
Раздел II
Изграждане, поддържане и развитие на системата BG-ALERT
Чл. 4. (1) Системата BG-ALERT включва софтуерни и хардуерни компоненти, осигуряващи възможност за създаване и разпространение на съобщения към доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà.
(2) Компонентите на системата BG-ALERT по ал. 1 се разполагат в помещения на Министерството на вътрешните работи в две географски локации.
(3) Софтуерните компоненти за разпространение на Cell Broadcast съобщения за предупреждение на населението чрез системата BG-ALERT се създават и развиват в съответствие със стандартизационните документи по т. 1 и 2 на приложение № 1, както и при спазване на съответните стандартизационни документи за различните поколения мобилни мрежи по т. 4 – 7 на приложение № 1.
(4) Системата BG-ALERT се изгражда и поддържа по начин, който да осигури резервираност, достъпност, надеждност и непрекъснатост на нейното функциониране.
(5) Системата BG-ALERT се изгражда, поддържа и развива в техническо и функционално отношение от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ и се подпомага от дирекция „Комуникационни и информационни системи“ на Министерството на вътрешните работи.
Чл. 5. Системата BG-ALERT използва типове съобщения за предупреждение на населението, посочени в таблица № 1, както и посочените в стандартизационния документ по т. 1 на приложение № 1.
Таблица № 1

Тип
Описание
EU-Alert level 1
Съобщения за предупреждение с най-висок приоритет
EU-Alert level 2
Съобщения за предупреждение
EU-Alert level 3
Информационни съобщения
EU-Amber
Съобщения за човек в неизвестност
EU-Monthly Test
Специфично съобщение за тест
EU-Geo-fencing trigger message
Специфично съобщение, предназначено за прецизиране доставянето на Cell Broadcast съобщения

Чл. 6.Системата BG-ALERT използва параметри на съобщения с Message Identifier, посочени в таблица № 2, както и посочените в стандартизационния документ по т. 2 на приложение № 1.
Таблица № 2

Тип
Message Identifier
основен език
допълнителен език
EU-Alert level 1
4370
4383
EU-Alert level 2
4371 и 4372
4384 и 4385
EU-Alert level 3
4373, 4374, 4375, 4376, 4377 и 4378
4386, 4387, 4388, 4389, 4390 и 4391
EU-Amber
4379
4392
EU-Monthly Test
4380
4393
EU-Geo-fencing trigger message
4400

Чл. 7.(1) Съобщенията за предупреждение на населението от системата BG-ALERT се разпространяват на български и английски език.
(2) Съобщенията за предупреждение на населението, разпространявани от системата BG-ALERT, са безплатни за получателите и може да съдържат препоръки за действие.
(3)Получаването на съобщения за предупреждение до населението от тип EU-Alert level1от мобилни крайни устройства, поддържащи технологията Cell Broadcast, няма възможност да бъде отказано от крайните ползватели, а получаването на съобщения от тип EU-Alert level 2, EU-Alert level 3, EU-Amber и EU-Monthly Test може да бъде управлявано от крайните ползватели чрез персонални настройки в мобилните крайни устройства.
Чл. 8. За създаване на съдържание на съобщения за предупреждение до населението, разпространявани чрез технологията Cell Broadcast, се използват символи и езици в съответствие с изискванията на стандартизационния документ по т. 3 на приложение № 1.
Чл. 9. Съобщенията за предупреждение до населението от системата BG-ALERT се доставят чрез интерфейс на програмно ниво под формата на Extended Markup Language (XML) в съответствие с Common Alerting Protocol Version 1.2 OASIS Standard по отношение на структура, формат, синтаксис и семантика.
Чл. 10. (1) Системата BG-ALERT се тества периодично с разпространение на съобщения за предупреждение до населението от тип EU-Monthly Test по план-график, утвърден от главния секретар на Министерството на вътрешните работи.
(2) Утвърденият график по ал. 1 се обявява публично.
Раздел III
Осигуряване на условия за разпространение на съобщения за предупреждение на населението
Чл. 11. Доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерàосигуряват условия за предаване на съобщения за предупреждение на населението чрез технологията Cell Broadcast от системата BG-ALERT до мобилни крайни устройстваза всички поколения мобилни мрежи в съответствие със стандартизационните документи, посочени по т. 4 – 7 на приложение № 1. Начинът на взаимодействие между Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, и доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà, във връзка с изпълнението на настоящата наредба, се урежда в съвместна процедура.
Чл. 12. Доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà изграждат и поддържат комуникационна свързаност с капацитет от минимум 1000 Mbps от две различни физически комутационни точки на собствената си мрежа до двете географски локации по чл. 4, ал. 2 на системата BG-ALERT с цел осигуряване на резервираност.
Чл. 13. Доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà осигуряват канал за автоматизирано изпращане на кратки текстови съобщения (SMS). Съобщенията се изпращат чрез приложение (А2PSMS) към крайни ползватели, определени от органите, които имат отношение към събития, свързани с използване на системата BG-ALERT.
Чл. 14. (1) Доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà предоставят на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, техническата информация за всички клетки, свързана с предаване на съобщения за предупреждение на населението чрез технологията Cell Broadcast, съгласно формата, предоставена от производителя на системата BG-ALERT.
(2) Данните по ал. 1 се предоставят два пъти месечно (последния работен ден преди 15-о число и последния работен ден от месеца) или при промяна в мрежите, водеща до засягане на условията за разпространение на съобщения за предупреждение на населението.
(3) Предоставените данни по ал. 1 се предават по сигурен начин, защитени чрез криптографски метод.
Чл. 15. (1) Доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà осигуряват използването на мрежови клетки и устройства за тестове в лабораториите си, необходими за тестване на системата BG-ALERT и нейното развитие.
(2) Провеждането на тестове по ал. 1 се осъществява след съгласуване между Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, и съответния доставчик на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà.
Чл. 16. Доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà осигуряват условията за предаване на съобщения за предупреждение на населението, като участват и в процесите по изграждане, внедряване и тестване на системата BG-ALERT.
Чл. 17. (1) Доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà поддържат създадените условия за предаване на съобщения за предупреждение на населението 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата.
(2) Всеки доставчик на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà осигурява точка за контакт чрез телефон и електронна поща за денонощна техническа поддръжка.
Чл. 18. (1) Доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà уведомяват своевременно Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, за наличие на проблем, водещ до невъзможност за разпространение на съобщения за предупреждение на населението в собствената им мрежа, и за предприетите действия и сроковете за отстраняване на проблема.
(2) При установяване на невъзможност за предаване на съобщения за предупреждение на населението Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, уведомява доставчика на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà за предприемане на своевременни действия за установяване на причината и отстраняване на проблема.
(3)Редът и условията за осъществяване на обмена на информацията по ал. 1 и 2 се определят в процедурата по чл. 11.
Чл. 19. Не се допуска разпространение на съобщения с параметър Message Identifier в интервала 4352 – 6400 чрез технологията Cell Broadcast за цели и нужди, несвързани с използването на системата BG-ALERT.
Раздел IV
Ред и условия за използване на системата BG-ALERT
Чл. 20. Системата BG-ALERT се използва за създаване и разпространение на съобщения за предупреждение на населението.
Чл. 21. (1) Съобщения за предупреждение на населението се създават чрез системата BG-ALERT от компетентни органи, оправомощени със законда разпространяват предупредителна информация до населението.
(2) Органите по ал. 1 могат да оправомощават длъжностни лица, които да създават съобщения за предупреждение на населението чрез системата BG-ALERT.
Чл. 22.(1) Системата BG-ALERT се администрира отГлавна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“.
(2) Администрирането по ал. 1 включва:
1. изготвяне и поддържане на списък на заявилите да използват системата;
2. управление на потребителски профили.
Чл. 23. (1) За използване на системата BG-ALERT органите по чл. 21, ал. 1 подават заявление до директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, съгласно приложение № 2.
(2) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, води публичен списък на компетентните органи с права за използване на системата BG-ALERT.
(3) При промяна в обстоятелства, заявени по реда на ал. 1, компетентният орган незабавно уведомява писмено Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, за настъпилите промени.
(4) Списъкът по ал. 2 се актуализира при настъпила промяна.
Чл. 24. (1) За използване на системата BG-ALERT чрез ЕЕСМ Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, осигурява на всеки от органите, включени в списъка по чл. 23, ал. 2, до два индивидуални потребителски профила за достъп.
(2) Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, може да осигури по изключение повече от два индивидуални потребителски профила след мотивирано искане.
Чл. 25. При липса на условия за използване на системата BG-ALERT чрез ЕЕСМ за всеки конкретен случай органите, включени в списъка по чл. 23, ал. 2, подават писмено искане до Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, за разпространение на съобщение за предупреждение на населението съгласно приложение № 3.
Чл. 26.(1) Разпространение на съобщения за предупреждение на населението чрез системата BG-ALERT при условието на чл. 2 включва, но не се ограничава до събития като:
1. природни бедствия – наводнение, пожар, свлачище, лавина, вулканична дейност, екстремни метеорологични явления (гръмотевична буря, градушка, обилен/интензивен валеж/снеговалеж, силен вятър, гъста мъгла, поледица);
2. причинено от човека бедствие или извънредна ситуация вследствие на авария, инцидент, тежко транспортно произшествие или терористичен акт, свързани с пожар, взрив и/или разпространение и замърсяване на околната среда с опасни токсични химически, биологически или радиоактивни вещества и субстанции;
3. обявени за общодържавно издирване малолетни и непълнолетни лица, за които може да се предположи, че животът и/или здравето им са в опасност;
4. обявени за общодържавно издирване лица, за които се предполага, че са изпаднали или могат да изпаднат в положение, поставящо в риск живота и/или здравето им.
(2) При отпадане на основанията за издирване на лицата разпространението на съобщенията по ал. 1, т. 3 и 4 се преустановява и съдържащите се лични данни на засегнатите субекти се заличават в системата BG-ALERT.
Чл. 27. (1) Съдържанието на съобщението по чл. 26 задължително включва информация за:
1. компетентния орган, разпространяващ съобщението;
2. опасност или събитие;
3. местоположение;
4. заплаха или очаквано последствие.
(2) Съдържанието на съобщението по ал. 1 може да включва и информация за:
1.препоръка за действие, при необходимост;
2.времеви период, за който е валидна опасността или събитието;
3. допълнителна информация.
(3) При създаване на съдържанието на съобщението по ал. 1 и 2 се спазват изискванията в приложение № 4 и приложение № 5.
Чл. 28. (1) Длъжностните лица по чл. 21 получават права да създават съобщения за предупреждение на населението чрез системата BG-ALERT след получаване на документ за преминато първоначално обучение.
(2) Длъжностните лица, преминали първоначално обучение, подлежат на периодични обучения.
(3) Длъжностните лица, непреминали първоначално или периодично обучение, нямат права да създават съобщения за предупреждение на населението чрез системата BG-ALERT.
(4) Планирането и провеждането на обучения се организира от Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.
Чл. 29. (1) Преди разпространение на съобщения за предупреждение на населението чрез системата BG-ALERT същите се преглеждат за:
1. автентичност на източника;
2. изпълнение на изискванията в приложение № 4 и приложение № 5.
(2) При установяване на несъответствие съобщенията не се разпространяват до населението, за което незабавно се информира иницииращият разпространението на съобщението.
(3) Прегледът по ал. 1 и разпространението на съобщенията се извършва от служители, определени със заповед на директора на Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР.
Чл. 30. Не се допуска използването на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения до населението освен в случаите по чл. 26 или при разрешен тест на системата.
Допълнителна разпоредба
§ 1. По смисъла на тази наредба:
1. „Cell Broadcastе технология за предаване на съобщения с данни едновременно до всички потребителски устройства, свързани към една или повече клетки за безжична комуникация на доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà.
2. „Message Identifier“ е параметър, използван в Cell Broadcast технологията за идентифициране типа на Cell Broadcast съобщението.
Преходни и заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата се издава на основание чл. 242б, ал. 2 от Закона за електронните съобщения.
§ 3. В срок до 3 месеца от вписване на орган по реда на чл. 23, ал. 2 длъжностните лица по чл. 21 преминават първоначално обучение за работа със системата BG-ALERT.
§ 4. В срок до 3 месеца от влизане в сила на наредбата Главна дирекция „Пожарна безопасност и защита на населението“ – МВР, и доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà изготвят процедурата по чл. 11.
Министър: Калин Стоянов
Приложение № 1 към чл. 4, ал. 3, чл. 5, 6, 8 и 11
Списък на стандартизационни документи за технологията Cell Broadcast
1. СД ETSI TS 102 900 „Разпространение на съобщения за извънредни ситуации и бедствия (EMTEL). Европейска система за предупреждение на населението (EU-ALERT), използваща услуга за клетъчно разпространение“; ETSI TS 102 900 Emergency Communications (EMTEL); European Public Warning System (EU-ALERT) using the Cell Broadcast Service;
2. СД ETSI TS 123 041 „Цифрова клетъчна система за далекосъобщения (Фаза 2+) (GSM). Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). Техническа реализация на услуга за клетъчно разпространение (CBS)“; ETSI TS 123 041 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS);LTE; 5G; Technical realization of Cell Broadcast Service (CBS);
3. СД ETSI TS 123 038 „Цифрова клетъчна система за далекосъобщения (Фаза 2+) (GSM). Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). LTE. Азбуки и езиково-специфична информация“; ETSI TS 123 038 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Alphabets and language-specific information;
4. СД ETSI TS 148 049 „Цифрова клетъчна система за далекосъобщения (Фаза 2+) (GSM). Спецификация на интерфейса между контролера на базовата станция и центъра за клетъчно разпространение (BSC-CBC). Протокол на услуга за клетъчно разпространение (CBSP)“; ETSI TS 148 049 Digital cellular telecommunications system (Phase 2+) (GSM); Base Station Controller – Cell Broadcast Centre (BSC-CBC); Interface specification; Cell Broadcast Service Protocol (CBSP);
5. СД ETSI TS 125 419 „Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). UTRAN Iu-BC интерфейс. Протокол за услуги в зона на обслужване (SABP)“; ETSI TS 125 419 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); UTRAN Iu-BC interface: Service Area Broadcast Protocol (SABP);
6. СД ETSI TS 129 168 „Универсална мобилна телекомуникационна система (UMTS). LTE. 5G. Интерфейс на център за клетъчно разпространение с усъвършенствано ядро на пакетно свързване. Етап 3“; ETSI TS 129 168 Universal Mobile Telecommunications System (UMTS); LTE; Cell Broadcast Centre interfaces with Evolved Packet Core;
7. СД ETSI TS 129 518 „5G. Система 5G. Услуги за управление на достъпа и мобилността. Етап 3“; ETSI TS 129 518 5G; 5G System; Access and Mobility Management Services.
Приложение № 2 към чл. 23, ал. 1
                                                                                                ДО
                                                                                                ДИРЕКТОРА НА
                                                                                                ГДПБЗН
ЗАЯВЛЕНИЕ
От .........................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на заявителя)
в качеството си на ............................................................................................................................................ ,
(длъжност)
представляващ ....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(наименование на институцията)
Данниза кореспонденция:
Адрес: гр. (с.) ..................................................................................................................................................... ,
бул./ул./пл. ...............................................................................................................................  № ….., ПК ……,
тел. +359 ............................................................................................................................................................ ,
мобилен тел. +359 ............................................................................................................................................ ,
ел. поща ...............................................................................................................................................................
Заявявам правото си на използване на системата BG-ALERT за разпространение на съобщения за предупреждение до населението съгласно чл. 23, ал. 1 (посочва се един от двата варианта):
    чрез Единната електронна съобщителна мрежа (ЕЕСМ) или след подаване на писмено искане за всеки конкретен случай до ГДПБЗН, при невъзможност за използване на ЕЕСМ
    след подаване на писмено искане за всеки конкретен случай до ГДПБЗН
Прилагам:...........................................................................................................................................................
(Ако е приложимо – документ за оправомощаване на длъжностни лица по чл. 21, ал. 2, съдържащ три имена, длъжност, телефон и e-mail за контакти)
Желая да получа данни за потребителски профили за достъп до системата BG-ALERT чрез ЕЕСМ:
    в деловодството на представляваната от мен институция;
    на посочената в заявлението ел. поща.
Запознат съм, че достъпът до ЕЕСМ се осъществява съгласно Закона за електронното управление.
Дата: ......... 20... г.                                                                      Подпис: .........................
......................................                                                                  (собствено и фамилно име)
Приложение № 3 към чл. 25
                                ДО
                                ДИРЕКТОРА НА ГДПБЗН
ИСКАНЕ
От .........................................................................................................................................................................
(собствено, бащино и фамилно име на заявителя)
в качеството си на ............................................................................................................................................ ,
(длъжност)
представляващ ....................................................................................................................................................
...............................................................................................................................................................................
(наименование на институцията)
Данниза кореспонденция:
Адрес: гр. (с.) ..................................................................................................................................................... ,
бул./ул./пл. ...............................................................................................................................  № ….., ПК ……,
тел. +359 ............................................................................................................................................................ ,
мобилен тел. +359 ............................................................................................................................................ ,
ел. поща ...............................................................................................................................................................
Лице за контакт във връзка с настоящото искане:
Имена ................................................................................................................................................................. ,
(три имена на оправомощено длъжностно лице по чл. 21, ал. 2)
тел. +359 ............................................................................................................................................................ ,
мобилен тел. +359 ............................................................................................................................................ ,
ел. поща ...............................................................................................................................................................
За разпространение на съобщение за предупреждение на населението чрез системата BG-ALERT от името на представляваната от мен институция, със следните елементи:

 
Тип оповестяване
(посочва се само един тип)
    Внимание опасност
    Предупреждение
    Информация
Категория събитие
(посочва се само една категория)
    Геофизично
    Метеорологично
    Обществена безопасност
    Обществена сигурност
    Спасителна операция
    Пожар
    Здравеопазване
    Екология
    Транспорт
    Инфраструктура
    Химични, биологични, радиологични, ядрени и други опасности
    Други събития
Начален час
(посочва се само една от двете възможности)
    Незабавно
    Дата и точен час: ГГГГ.ММ.ДД, ЧЧ:ММ
Продължителност
(посочва се продължителност на излъчване от 00:01 (една минута) до 23:59 (23 часа и 59 минути)
ЧЧ:ММ
СЪДЪРЖАНИЕ
{Опасност или събитие}1. {Заплаха или очаквано последствие от събитието}2 в {местоположение}3.{Препоръки за действие}4(незадължително). {Времеви период}5(незадължително). {Допълнителна информация}6(незадължително). {Източник}7
(текст на български език)
(текст на английски език)
Зона/и за разпространение на съобщението
(посочва се само една от възможностите за цялата страна, област, община или очертана зона в рамките на териториалната компетентност)
    Цялата страна
    Област ………
    Община ……..
    Очертана зона в рамките на териториалната компетентност, предоставена в електронен вид на файл с формат .json, .geojson или .kml в координатна система WGS84

Забележки:
– Дължината на СЪДЪРЖАНИЕТО, включваща текста на български, както и този на английски език, се ограничава до 600 символа.
– При предоставена в електронен вид зона, в която не попадат клетки на доставчиците на мобилни междуличностни съобщителни услуги с номерà, зоната се увеличава до размер, обхващащ налични клетки.
Запознат съм, че за разпространение на съобщението чрез системата BG-ALERT:
1. Заявлението се изпраща на електронната поща на Национален оперативен център на ГДПБЗН;
2. След изпращане на заявлението, същото се потвърждава от иницииращия разпространението на съобщението чрез обаждане на телефон на Национален оперативен център на ГДПБЗН;
3. При несъответствие на съдържанието на заявлението или част от него с изискванията на чл. 29, ал. 1 съобщението НЕ се разпространява до населението до отстраняване на всички несъответствия;
4. Съобщението се разпространява до населението в неговата цялост и без изменения от страна на ГДПБЗН.
Дата: ......... 20... г.                                                                      Подпис: ...........................
.......................................                                                                 (собствено и фамилно име)
Приложение № 4 към чл. 27, ал. 3и чл. 29, ал. 1, т. 2
Елементи от съдържанието на съобщението, което ще се разпространява до населението

Елемент
Описание
Опасност или събитие *
Конкретната опасност или събитие, за които се изпраща съобщението.
Заплаха или очаквано последствие от събитието *
Въздействието, което може да се прояви вследствие на опасността/събитието и причините, които налагат предприемане на мерки от страна на получателите.
Местоположение *
Кратко и точно определяне на местоположение или граници на територията на опасността/събитието.
Препоръки за действие
Кратко и точно формулиране на инструкциите за действие към населението.
Времеви
период
Посочване на началото и края на времевия период на действие на опасността/събитието, ако са известни.
Допълнителна информация
Препратка към интернет страница, телефонен номер или друга допълнителна информация, свързани с опасността/събитието.
Източник *
Изписване на цялото наименование (без съкращения) на компетентния орган, който разпространява съобщението.

Забележка:
* Задължителен елемент на съобщението.
Приложение № 5 към чл. 27, ал. 3 и чл. 29, ал. 1, т. 2
Изисквания за оформление на съобщението, което ще се разпространява до населението

Изискване
Описание
Яснота
Информацията се представя кратко, точно и ясно с инструктивен характер, без да се използват диалектни и жаргонни думи и/или изрази, технически термини и съкращения.
Увереност и категоричност
Предупрежденията се изпращат, когато опасността от проявление на дадено извънредно събитие е с висока степен на сигурност или неизбежност, или събитието вече се e случило. Поради тази причина съобщението трябва да излъчва максимална увереност и категоричност по отношение на характера на заплахата, въздействието на събитието, както и препоръките за действие към момента на изпращането му.
Конкретика
Съдържанието трябва да включва конкретна информация за опасността/събитието, местоположението, заплахата или очаквано последствие и за действията, които трябва да се предприемат, ако е необходимо, с цел подпомагане вземането на решения от страна на получателите.
Последователност, предвидимост и непротиворечивост
Съдържанието на съобщението следва да се съобрази и с информацията, достигаща до получателите по други канали (напр. телевизия, радио и др.). Когато са налице няколко съобщения, свързани с едно и също събитие, е необходимо те да са последователни, логически свързани и да не съдържат противоречива информация.

2521