Министерски съвет
брой: 30, от дата 5.4.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.22


Постановление № 75 от 1 април 2024 г. за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 75 ОТ 1 АПРИЛ 2024 Г.
за одобряване на допълнителни разходи и трансфери по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г.
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. (1) Одобрява допълнителни разходи и трансфери в размер 15 000 000 лв. по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. за организирането и провеждането на скрининг на заболявания, свързани с детското здраве и репродуктивното здраве на жените – неонатален скрининг и скрининг на злокачествени новообразувания на шийката на матката, както следва:
1. за увеличаване на разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването в размер 6 000 000 лв. за организирането и провеждането на скрининг на заболявания, свързани с детското здраве и репродуктивното здраве на жените – неонатален скрининг и скрининг на злокачествени новообразувания на шийката на матката;
2. за увеличаване на предоставения трансфер по бюджета на Националната здравноосигурителна каса за 2024 г. в размер 9 000 000 лв. за организирането и провеждането на скрининг на заболявания, свързани с репродуктивното здраве на жените – скрининг на злокачествени новообразувания на шийката на матката.
(2) Средствата по ал. 1 да се осигурят за сметка на предвидените разходи по централния бюджет за 2024 г. за изпълнение на политики в област „Здравеопазване“ за организирането и провеждането на скрининг на заболявания, свързани с детското здраве и репродуктивното здраве на жените – неонатален скрининг и скрининг на злокачествени новообразувания на шийката на матката, по чл. 1, ал. 5, т. 3.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 2. (1) Със сумата по чл. 1, ал. 1, т. 1 да се увеличат разходите по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г., разпределени, както следва:
а) „Политика в областта на промоцията, превенцията и контрола на общественото здраве“, бюджетна програма „Промоция и превенция на незаразните болести“ – с 3 000 000 лв.;
б) „Политика в областта на диагностиката и лечението“, бюджетна програма „Медико-социални грижи за деца в неравностойно положение, майчино и детско здравеопазване“ – с 3 000 000 лв.
(2) Със сумата 6 000 000 лв. да се увеличат показателите по чл. 15, ал. 3 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г.
Чл. 3. (1) Министърът на здравеопазването да извърши съответните промени по бюджета на Министерството на здравеопазването за 2024 г. и да уведоми министъра на финансите.
(2) Министърът на финансите да извърши произтичащите от чл. 1 промени по централния бюджет за 2024 г.
Заключителни разпоредби
§ 1. Постановлението се приема на основание чл. 109, ал. 3 от Закона за публичните финанси, чл. 1, ал. 5, т. 3.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2024 г. и чл. 23, ал. 1, т. 11 от Закона за здравното осигуряване във връзка с чл. 82, ал. 2, т. 3 от Закона за здравето и Националната програма за превенция на хроничните незаразни болести 2021 – 2025 г., приета с Решение № 552 на Министерския съвет от 2021 г.
§ 2. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на здравеопазването.
§ 3. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
2509