Министерски съвет
брой: 37, от дата 4.5.2004 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.18


Постановление № 83 от 26 април 2004 г. за преобразуване на държавен културен институт

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 83
ОТ 26 АПРИЛ 2004 Г.
за преобразуване на държавен културен институт
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
Чл. 1. Преобразува чрез вливане Националния музей “Параход Радецки” в Националния исторически музей.
Чл. 2. Трудовите правоотношения със служителите в преобразувания културен институт по чл. 1 се уреждат при условията и по реда на чл. 123 от Кодекса на труда.
Заключителни разпоредби
§ 1. В приложение № 2 към чл. 5, ал. 2 от Постановление № 204 на Министерския съвет от 1999 г. за определяне на второстепенни разпоредители с бюджетни кредити към министъра на културата и за преобразуване и закриване на държавни културни институти (обн., ДВ, бр. 105 от 1999 г.; изм. и доп., бр. 112 от 1999 г., бр. 24, 49, 64 и 94 от 2000 г., бр. 24, 28 и 88 от 2001 г., бр. 9, 26 и 65 от 2002 г., бр. 1, 46, 54 и 63 от 2003 г. и бр. 17 и 19 от 2004 г.) се правят следните изменения:
1. В т. 4 числото “144” се заменя със “142”.
2. Точка 4.7 се отменя.
3. В т. 6 числото “1815” се заменя с “1817”.
§ 2. Постановлението се приема на основание чл. 5, ал. 1 от Закона за закрила и развитие на културата.
§ 3. Изпълнението на постановлението се възлага на министъра на културата.
Министър-председател:
Симеон Сакскобургготски
Главен секретар на Министерския съвет:
Севдалин Мавров
22053