Министерство на здравеопазването
брой: 31, от дата 9.4.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.37


Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
Наредба за отменяне на Наредба № 2 от 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци
от пестициди във или върху храни

(ДВ, бр. 9 от 2015 г.)
§ 1. Отменя се Наредба № 2 от 2015 г. за максимално допустимите количества на остатъци от пестициди във или върху храни (ДВ, бр. 9 от 2015 г.).
Заключителни разпоредби
§ 2. Наредбата е съгласувана с министъра на земеделието и храните.
§ 3. Наредбата влиза в сила от деня на обнародването й в „Държавен вестник“.
Министър: Христо Хинков
2411