Министерство на здравеопазването
брой: 28, от дата 2.4.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.84


Поправки на допуснати технически грешки и несъответствия във връзка с поправка (ДВ, бр. 21 от 2024 г.) в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 98 от 2019 г.) в Националния рамков договор № РД-НС-01-2 от 1 септември 2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г. (oбн., ДВ, бр. 77 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 17 от 27.02.2024 г.)

 

Поправка. Министерството на здравеопазването прави поправки на допуснати технически грешки и несъответствия във връзка с поправка (ДВ, бр. 21 от 2024 г.) в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 98 от 2019 г.) в Националния рамков договор № РД-НС-01-2 от 1 септември 2023 г. за медицинските дейности между Националната здравноосигурителна каса и Българския лекарски съюз за 2023 – 2025 г. (oбн., ДВ, бр. 77 от 2023 г.; изм. и доп., бр. 17 от 27.02.2024 г.):
1. В чл. 184 текстът на ред 10.83 „Фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNT)“ да се чете „Фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNP)“.
2. В чл. 184а текстът на ред 10.83 „Фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNT)“ да се чете „Фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNP)“.
3. В приложение № 10 „Изисквания на НЗОК за сключване на договор с лечебни заведения за оказване на СИМП“, в частта по буква „В. Специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания по медицински специалности“, в таблицата за високоспециализирани изследвания по пакет „Клинична лаборатория“, буква „Ж. Маркери за сърдечна недостатъчност“, текстът на ред 10.83 „Фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNT)“ да се чете „Фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNP)“.
2410