Министерство на здравеопазването
брой: 23, от дата 19.3.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.42


Правилник за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента

 

МИНИСТЕРСТВО НА ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО
ПРАВИЛНИК
за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента
Раздел I
Общи положения
Чл. 1. С правилника се уреждат организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента, наричан по-нататък „обществения съвет“.
Чл. 2. Общественият съвет е консултативен орган към министъра на здравеопазването по въпросите на защита правата на пациента.
Раздел II
Функции
Чл. 3. (1) Общественият съвет:
1. наблюдава и анализира всички дейности, свързани с правата на пациента;
2. изготвя ежегоден доклад по въпросите на правата на пациента и го предоставя на министъра на здравеопазването;
3. анализира прилагането на нормативната уредба в областта на правата на пациента и изготвя предложения за изменението и допълнението й, които предоставя на министъра на здравеопазването;
4. обсъжда и дава становища по проекти на нормативни актове, свързани с правата на пациента.
(2) За осъществяване на функциите по ал. 1 общественият съвет може да установява и поддържа връзки с международни правителствени и неправителствени организации, които осъществяват дейност, свързана със защита правата на пациента.
(3) Информация за дейността на представителните организации за защита правата на пациентите се включва в доклада по ал. 1, т. 2.
Раздел III
Състав
Чл. 4. (1) Общественият съвет включва седем представители на представителни организации за защита правата на пациентите по смисъла на чл. 86б от Закона за здравето, един представител от организация на и за хората с увреждания, който е член на Националния съвет за хората с увреждания, един представител на организация на и за хората с увреждания, който е член на Националния съвет за хората с увреждания, и по един представител на Министерството на здравеопазването, на Министерството на труда и социалната политика, на Националната здравноосигурителна каса, на Българския лекарски съюз, на Българския зъболекарски съюз, на Българския фармацевтичен съюз и на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи.
(2) Поименният състав на обществения съвет се определя със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на управителните органи/ръководителите на съответните организации, министерства и ведомства по ал. 1.
(3) Участието на членовете на обществения съвет се прекратява със заповед на министъра на здравеопазването по предложение на председателя на съвета и след гласуване от съвета при следните случаи:
1. по писмено заявление на член от съвета;
2. в случай, че са отпаднали основанията за участие в състава на съвета;
3. при безпричинно неучастие на член в работата на съвета в повече от 3 последователни заседания.
Чл. 5. (1) Общественият съвет избира председател, заместник-председател и секретар на съвета.
(2) Председателят и заместник-председателят на обществения съвет се избират между представителите на представителните организации за защита правата на пациентите за срок от една година.
(3) Секретарят на обществения съвет се избира извън квотата на представителите на представителните организации за защита на правата на пациентите.
Чл. 6. (1) Председателят на обществения съвет:
1. представлява съвета пред всички органи и организации;
2. свиква и ръководи заседанията му;
3. утвърждава проекта на дневен ред за заседанията въз основа на внесените предложения по реда на чл. 9;
4. може да възлага на членовете на съвета изпълнението на конкретни задачи в съответствие с функциите по чл. 3 в рамките на компетентността на организациите и ведомствата, които съответният член представлява.
(2) В отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от заместник-председателя на съвета.
Чл. 7. (1) Секретарят на обществения съвет:
1. организира провеждането на заседанията на съвета;
2. координира изпълнението на взетите решения от съвета;
3. изготвя протоколите от заседанията на съвета;
4. води регистър на протоколите от заседанията на съвета;
5. приема и регистрира постъпващата документация, свързана с работата на съвета;
6. организира изпращането на материалите за заседанията на съвета до неговите членове на хартиен носител и/или по електронна поща;
7. организира съхранението на архива на съвета;
8. организира публикуването на официалната интернет страница на Министерството на здравеопазването на решенията и материалите от заседанията на обществения съвет.
(2) В отсъствие на секретаря неговите функции се изпълняват от члена на съвета, представител на Министерството на здравеопазването.
Раздел IV
Организация на дейността
Чл. 8. (1) Общественият съвет провежда редовни заседания най-малко веднъж на три месеца по предварително обявен проект на дневен ред, като първите три заседания се провеждат всеки месец – във вторник от третата седмица на месеца.
(2) Извънредни заседания могат да се свикват от председателя по писмено искане на 1/3 от членовете на съвета или от министъра на здравеопазването.
Чл. 9. (1) Всеки член на обществения съвет и министърът на здравеопазването могат да правят предложения за включване на въпроси в дневния ред не по-рано от 7 работни дни преди съответното заседание на съвета.
(2) Проектът на дневен ред за заседанията на обществения съвет се утвърждава от председателя въз основа на внесените предложения.
(3) Окончателният дневен ред се приема чрез гласуване при започване на заседанието на съвета. По отделни точки от приетия дневен ред могат да се приемат и специфични правила за работа по тях.
(4) Материали за заседанията на обществения съвет се предоставят на секретаря на хартиен носител и/или по електронна поща не по-рано от 5 работни дни преди датата на заседанието, а предложения за участие на външни експерти – не по-късно от 10 работни дни преди заседанието. При провеждане на извънредни заседания материалите се предоставят допълнително в рамките на един работен ден.
Чл. 10. (1) Членовете на обществения съвет се уведомяват от секретаря за мястото, деня, часа и проекта на дневен ред на заседанието най-малко 3 работни дни преди заседанието. Поканата се придружава с всички материали по проекта на дневен ред на хартиен носител и/или по електронна поща.
(2) Членовете на обществения съвет уведомяват своевременно секретаря за невъзможността си да участват в насроченото заседание.
Чл. 11. (1) Участието в заседанията на обществения съвет е лично.
(2) При невъзможност на членовете на съвета да присъстват на заседание те могат да бъдат замествани от лица, които са упълномощени от управителните органи/ръководителите на съответните организации, министерства и ведомства по чл. 4, ал. 1.
(3) Извън случаите по ал. 2 членовете на обществения съвет могат да изразят писмено становище по всяка точка от проекта на дневен ред на заседание, на което не присъстват, като представеното становище се предоставя на вниманието на останалите членове на съвета.
Чл. 12. (1) Заседанията на обществения съвет са редовни, ако на тях присъстват повече от половината от неговите членове. При липса на кворум се свиква ново заседание.
(2) В заседанията на обществения съвет могат да присъстват като наблюдатели външни лица, поканени от членовете на обществения съвет.
(3) В заседанията на обществения съвет могат да участват без право на глас и външни експерти в зависимост от спецификата на разглежданите въпроси, които да предоставят становище по искане на обществения съвет.
(4) По решение на обществения съвет към него могат да се създават помощни експертни групи.
Чл. 13. (1) Общественият съвет приема решения по обсъжданите въпроси. Решенията се вземат с обикновено мнозинство (повече от половината от присъстващите на заседанието членове на съвета с право на глас). При равен брой гласове се провежда повторно обсъждане и прегласуване.
(2) Членовете на обществения съвет предприемат действия за изпълнение на приетите решения на съвета в рамките на своите правомощия.
Чл. 14. (1) На заседанията на обществения съвет се води протокол, който се подписва от председателя и от секретаря. Протоколът съдържа:
1. дата на провеждане на заседанието;
2. имената на присъстващите и на отсъстващите членове на съвета;
3. приетия дневен ред и данни за вносителите по разглежданите въпроси;
4. разискваните въпроси, изразените становища и взетите решения.
(2) Особените мнения на членовете на съвета, изразени при гласуване, се представят в писмена форма в тридневен срок от провеждане на заседанието и са неразделна част от протокола по ал. 1.
(3) Протоколите по ал. 1 се изготвят в срок до 3 работни дни от заседанието на съвета и се изпращат за съхранение на секретаря. Протоколите се номерират с поредна годишна номерация и се класифицират от секретаря в протоколен регистър.
(4) Секретарят изпраща утвърдените протоколи по електронен път на членовете на обществения съвет, като прилага и всички представени по време на заседанието писмени становища. Протоколите се представят на министъра на здравеопазването.
(5) Секретарят изпраща в Министерството на здравеопазването всички решения и материали от заседанията на обществения съвет за публикуване на официалната интернет страница на Министерството на здравеопазването и за архивиране.
Чл. 15. Министерството на здравеопазването осигурява място за провеждане на заседанията на обществения съвет.
Заключителни разпоредби
§ 1. Правилникът се издава на основание чл. 86а, ал. 4 от Закона за здравето и е приет на заседание на обществения съвет.
§ 2. Правилникът за организацията и дейността на Обществения съвет по правата на пациента (ДВ, бр. 48 от 2011 г.) се отменя.
Министър: Христо Хинков
2061