Министерски съвет
брой: 23, от дата 19.3.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.40


Постановление № 50 от 13 март 2024 г. за изменение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232 на Министерския съвет от 2017 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 50 ОТ 13 МАРТ 2024 Г.
за изменение на Наредбата за приобщаващото образование, приета с Постановление № 232
на Министерския съвет от 2017 г.

(обн., ДВ, бр. 86 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 105 от 2018 г., бр. 101 от 2019 г., бр. 48 и 92 от 2020 г. и бр. 91 от 2021 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 21а ал. 9 се изменя така:
„(9) Физическите лица, които предлагат занимания по интереси в областта на спорта, трябва да отговарят на изискванията на Наредба № 1 от 4 февруари 2019 г. за треньорските кадри, издадена от министъра на младежта и спорта (ДВ, бр. 13 от 2019 г.).“
§ 2. В чл. 33 ал. 6 се отменя.
§ 3. В чл. 62 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) точка 1 се изменя така:
„1. по медицински причини, за което в училището се изпраща по електронен път медицински документ от лекар или от лекар по дентална медицина;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. до 15 учебни дни в една учебна година с мотивирано заявление от родителя до класния ръководител, но не повече от 5 дни наведнъж;“
в) точка 4 се отменя.
2. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Заявлението по ал. 1, т. 3 се подава преди отсъствието на ученика, а ако това е невъзможно, родителят уведомява класния ръководител в първия ден от отсъствието на ученика от училище.“
3. Алинея 3 се отменя.
§ 4. В чл. 82 ал. 6 се отменя.
Заключителна разпоредба
§ 5. Постановлението влиза в сила от деня на обнародването му в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
2049