Министерски съвет
брой: 23, от дата 19.3.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСКИ СЪВЕТстр.34


Постановление № 47 от 13 март 2024 г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83 на Министерския съвет от 2010 г.

 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 47 ОТ 13 МАРТ 2024 Г.
за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, приет с Постановление № 83
на Министерския съвет от 2010 г.
(обн., ДВ, бр. 34 от 2010 г.; изм. и доп., бр. 5 и 41 от 2011 г., бр. 55 от 2014 г., бр. 96 от 2016 г., бр. 62 от 2018 г., бр. 84 от 2019 г., бр. 59 от 2021 г. и бр. 47 и 50 от 2022 г.)
МИНИСТЕРСКИЯТ СЪВЕТ
ПОСТАНОВИ:
§ 1. В чл. 4 накрая се поставя запетая и се добавя „като изключение се допуска при експертиза по чл. 3, ал. 2 и 3 в случаите по чл. 40, ал. 2, т. 2“.
§ 2. В чл. 5 думите „Министерството на транспорта, информационните технологии и съобщенията“ се заменят с „Министерството на транспорта и съобщенията“.
§ 3. В чл. 5а, в изречение първо след думите „се изпращат“ се поставя запетая, добавя се „включително по електронен път“ и се поставя запетая.
§ 4. В чл. 10 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Териториалните експертни лекарски комисии се създават във всички държавни и общински многопрофилни лечебни заведения за болнична помощ (с изключение на лечебните заведения по чл. 5) и комплексните онкологични центрове. В тези от тях, които са университетски болници и/или търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала, се създават най-малко две териториални експертни лекарски комисии. Териториалните експертни лекарски комисии са структурни звена на лечебните заведения, към които са открити.“
2. Създава се ал. 2а:
„(2а) Териториални експертни лекарски комисии могат да се откриват и в други държавни и общински лечебни заведения за болнична помощ, центрове за психично здраве и центрове за кожно-венерически заболявания.“
§ 5. В чл. 11 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 1 се изменя така:
„(1) В ТЕЛК се включват не по-малко от трима лекари, единият от които е председател, и се определят лекари – резервни членове. При отсъствие на председателя неговите функции се изпълняват от определен от ръководителя на лечебното заведение член на ТЕЛК. Към ТЕЛК се назначават и технически сътрудници.“
2. Създава се нова ал. 2:
„(2) В ТЕЛК задължително се включват всички началници на клиники/отделения с легла от лечебното заведение, към което е разкрита ТЕЛК, или предложени от тях лекари от съответната структура, които отговарят на изискванията на чл. 12, ал. 1.“
3. Досегашната ал. 2 става ал. 3.
§ 6. В чл. 14, ал. 4 думите „приложение № 10“ се заменят с „приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването (ДВ, бр. 7 от 2015 г.)“.
§ 7. В чл. 15, ал. 6 думите „Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и“ се заличават.
§ 8. В чл. 18 ал. 1 се изменя така:
„(1) Структурата на НЕЛК включва заместник-директор, отдел „Административно, правно, финансово, стопанско и информационно обслужване“, отдел „Медицинска експертиза“, състоящ се от специализирани лекарски състави по профили на заболяванията и сектор „Техническа обработка на експертните решения“, и длъжностно лице по защита на данните.“
§ 9. В чл. 21, ал. 1 след думата „лица“ се поставя запетая, добавя се „която е извън обхвата на електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система“ и се поставя запетая.
§ 10. В чл. 23 се правят следните изменения:
1. В ал. 1:
а) в т. 6 накрая се поставя запетая и се добавя „която не е част от електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система“;
б) точка 9 се изменя така:
„9. подготвя медицинската документация на лицето, която не е част от електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система, за извършване на експертизата на трайно намалената работоспособност/вида и степента на увреждане; за случаите на прилагане на международен договор за социална сигурност или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност подготвя медицинска документация, включително съответния формуляр, когато е предвиден такъв, по искане на НОИ или на лицето.“
2. В ал. 3 думата „Регистрираното“ се заменя с „По искане на лицето регистрираното“.
3. В ал. 4 се създава изречение второ: „Не се прилагат заверени копия на консултации и изследвания, налични в електронните здравни записи на лицето в Националната здравноинформационна система.“
§ 11. В чл. 24 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 думите „и медицински преглед“ се заменят с „когато същите не се съдържат в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система, и след извършен медицински преглед“.
2. В ал. 6 след думата „документи“ се поставя запетая, добавя се „които не се съдържат в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система“ и се поставя запетая.
3. В ал. 7 се създава изречение второ: „Не се прилагат заверени копия на консултации и изследвания, налични в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система.“
§ 12. В чл. 28 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 3 изречение второ се изменя така: „Към медицинския протокол на ЛКК се прилагат придружаващите документи, които не са налични в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система.“
2. В ал. 4 думата „Регистрираният“ се заменя с „По искане на лицето регистрираният“.
§ 13. В чл. 32 се правят следните изменения:
1. Алинея 3 се изменя така:
„(3) Териториалните експертни лекарски комисии освидетелстват и преосвидетелстват лицата в 3-месечен срок от подаване на заявлението-декларация по чл. 56, ал. 1 в РКМЕ, а в случаите на прилагане на международен договор за социална сигурност или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност – от датата на получаване в ТЕЛК на медицинска документация, изготвена в друга държава. Решенията се връчват на лицата или на упълномощени от тях лица, или на законните им представители срещу подпис с писмо с известие за доставяне или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление. При временна неработоспособност срокът за освидетелстване е 15 дни от датата на постъпване на документите в ТЕЛК.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Медицинското експертно досие се изпраща в РКМЕ по чл. 57, ал. 1 на следващия работен ден след връчване на решението по ал. 3. Разходите по изпращането му са за сметка на лечебното заведение, към което е разкрита ТЕЛК. Не се изпращат документи или заверени техни копия, ако съдържащата се в тях информация е налична в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система.“
§ 14. Член 33 се изменя така:
„Чл. 33. (1) Освидетелстването и преосвидетелстването на лицата по повод на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се извършват от определената по реда на чл. 55а ТЕЛК.
(2) В случаите по чл. 40, ал. 2 освидетелстването и преосвидетелстването на лицата се извършват от ТЕЛК по района на постоянния им адрес или по настоящия им адрес, ако са регистрирани на този адрес най-малко 3 месеца преди подаване на заявленията по чл. 56, ал. 1 в РКМЕ.
(3) Обстоятелствата по ал. 2 се удостоверяват с документ за самоличност, съответно със служебна вътрешна електронна административна услуга за постоянен или настоящ адрес по реда на Закона за електронното управление.
(4) По изключение, когато лицето се намира на продължително (повече от 30 дни) болнично или домашно лечение, освидетелстването/преосвидетелстването се извършва от най-близко намиращата се до лечебното заведение/дома ТЕЛК. Това обстоятелство се доказва с медицинско удостоверение, издадено от лекуващия лекар или вписано в протокола на ЛКК (направлението на личния лекар).
(5) Освидетелстването на лицето във връзка с обжалвани болнични листове се извършва от ЛКК и ТЕЛК по района на лечебното заведение, издало болничните листове.“
§ 15. В чл. 34, ал. 4 думите „ал. 5“ се заменят с „ал. 4“.
§ 16. В чл. 36 се правят следните изменения и допълнения:
1. Алинея 2 се изменя така:
„(2) Образец на производствената характеристика се публикува на интернет страницата на Националната експертна лекарска комисия.“
2. Създава се ал. 3:
„(3) Териториалната експертна лекарска комисия може да изисква информация за осигурителя/осигурителите на лицето, подлежащо на освидетелстване, от Националната агенция по приходите като вътрешна електронна административна услуга.“
§ 17. В чл. 38 изречение първо се изменя така:
„Експертното решение на ТЕЛК се съставя като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги и се подписва от всички лекари от състава на ТЕЛК, участвали в заседанието.“
§ 18. В чл. 39 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1:
а) точка 2 се изменя така:
„2. съобщава на лицата или на законните им представители с писмо с известие за доставяне и с известие по електронен път в случаите, в които лицето е заявило и електронен адрес, или чрез Системата за сигурно електронно връчване, по реда на Закона за електронното управление:“;
аа) буква „а“ се отменя;
бб) буква „в“ се изменя така:
„в) за насрочената дата за освидетелстване/преосвидетелстване, а в случаите по чл. 40, ал. 2 – за деня на прегледа;“
б) точка 3 се изменя така:
„3. осигурява провеждане на редовно заседание на ТЕЛК при спазване на изискванията на чл. 37, както и обсъждане на данните от клиничния преглед и/или на наличната медицинска и друга документация;“
в) точка 5 се изменя така:
„5. връчва или изпраща на лицата или на законните им представители експертните решения на ТЕЛК в тридневен срок от постановяването им;“
г) в т. 6 думите „чл. 33, ал. 4 и 5“ се заменят с „чл. 33, ал. 2 и 4“;
д) създава се т. 17:
„17. отговаря за точното изпълнение на дадените от НЕЛК указания за отстраняване на допуснати грешки и пропуски в решението на ТЕЛК, което е обжалвано.“
2. В ал. 2:
а) точка 1 се изменя така:
„1. извършват преглед на представената медицинска документация и на електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система и при необходимост извършват клиничен преглед (по повод на временна неработоспособност и в случаите на чл. 40, ал. 2) и/или назначават изследвания и консултации със специалисти извън ТЕЛК в следните случаи:“;
аа) в буква „а“ след думите „лекуващия лекар“ се добавя „и/или в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система;“
бб) в буква „б“ след думите „лекуващия лекар“ се добавя „и/или в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система“;
б) точка 2 се отменя.
§ 19. В чл. 40 се правят следните изменения и допълнения:
1. Създава се нова ал. 1:
„(1) При определяне на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане териториалната експертна лекарска комисия се произнася въз основа на наличната медицинска и друга документация, включително информацията в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система, без да се извършва клиничен преглед.“
2. Досегашната ал. 1 става ал. 2 и се изменя така:
„(2) По изключение за нуждите на експертизата на трайно намалената работоспособност/вид и степен на увреждане териториалнитe експертни лекарски комисии извършват клиничен преглед в следните случаи:
1. когато цялата медицинска документация на лицето, съхранявана от личния лекар (лекуващия лекар)/ЛКК, е унищожена/загубена;
2. когато лицата поради медицински показания не са в състояние да се снабдят с необходимата медицинска документация, те се освидетелстват/преосвидетелстват въз основа на преглед на място (в дома, в болнично или в друго заведение);
3. когато ТЕЛК потвърждава или отхвърля професионалния характер на заболяванията;
4. когато има сключени спогодби с други страни, в които е установен такъв ред.“
3. Досегашните ал. 2 и 3 стават съответно ал. 3 и 4.
§ 20. В чл. 41 се създава ал. 1а:
„(1а) В тридневен срок от връщането на медицинското експертно досие по ал. 1 РКМЕ изпраща експертното решение на ТЕЛК на работодателя (ако лицето работи), на ТП на НОИ, на НЦОЗА и на други заинтересувани лица и органи съобразно конкретния случай с писмо с известие за доставяне или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление.“
§ 21. Създава се чл. 42а:
„Чл. 42а. (1) При осъществяване на своите функции директорът на НЕЛК се подпомага от назначен от него заместник-директор.
(2) Функциите на директора в негово отсъствие се изпълняват от заместник-директора въз основа на заповед за всеки конкретен случай и за срока на отсъствието.“
§ 22. В чл. 45 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2 накрая се поставя запетая и се добавя „освен в случаите по чл. 51, ал. 2“.
2. В ал. 3 изречение второ се изменя така: „В тези случаи НЕЛК се произнася въз основа на наличната медицинска документация, включително на информацията в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система.“
§ 23. В чл. 47, ал. 1 думите „от датата на постъпване на медицинските документи“ се заменят с „от постъпване на жалбата в НЕЛК“.
§ 24. В чл. 49, ал. 1 се създава изречение второ: „Експертното решение се съставя като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги.“
§ 25. В чл. 50, ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „както и въз основа на информацията в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система“.
§ 26. В чл. 51 се правят следните изменения и допълнения:
1. Досегашният текст става ал. 1.
2. Създава се ал. 2:
„(2) Когато НЕЛК върне на основание ал. 1, т. 3 експертното решение на ТЕЛК за ново освидетелстване на лицето и в този случай постановеното експертно решение на ТЕЛК бъде отменено отново изцяло или отчасти от НЕЛК на основание ал. 1, т. 3, Националната експертна лекарска комисия не връща решението на ТЕЛК за ново освидетелстване на лицето, а го решава по същество въз основа на наличната документация.“
§ 27. Член 52 се изменя така:
„Чл. 52. Националната експертна лекарска комисия изпраща с писмо с известие за доставяне или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление своето експертно решение в тридневен срок от постановяването му на освидетелстваното лице и на ТП на НОИ и връща в РКМЕ по чл. 57, ал. 1 медицинското експертно досие заедно с решението в същия срок.“
§ 28. В чл. 54а се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 2:
а) създава се нова т. 1:
„1. заявление-декларация за освидетелстване/преосвидетелстване;“
б) досегашните т. 1 – 6 стават съответно т. 2 – 7;
в) досегашната т. 7 става т. 8 и в нея накрая се поставя запетая и се добавя „които не се съдържат в електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система;“
г) досегашната т. 8 става т. 9.
2. В ал. 4 думите „т. 1“ се заменят с „т. 2“ и се създава изречение второ: „Когато тези данни са въведени в ИБД, документът за насочване за извършване на експертиза не се представя и на хартиен носител.“
3. В ал. 5 думите „ал. 2, т. 2 – 4“ се заменят с „ал. 2, т. 3 – 5“.
4. В ал. 6 думите „ал. 2, т. 5 – 7“ се заменят с „ал. 2, т. 1, 6 – 8“.
5. В ал. 6а числото „8“ се заменя с „9“.
6. В ал. 8 думата „въвежда“ се заменя с „използва“, а думите „приложение № 10“ се заменят с „приложение № 1 към чл. 1, ал. 2 от Наредба № 1 от 2015 г. за придобиване на специалност в системата на здравеопазването“.
§ 29. В раздел IVа „Информационна база данни за всички лица, преминали през ТЕЛК/НЕЛК за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане“ се създава чл. 54г:
„Чл. 54г. За целите на осигуряване на прозрачност и безпристрастност при осъществяване на медицинската експертиза за установяване на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане, както и с оглед на равномерното разпределение на дейността се въвежда случайният принцип на разпределение на заявленията-декларации по чл. 56, ал. 1 за разглеждане от ТЕЛК чрез информационната база данни.“
§ 30. В чл. 55 се правят следните изменения и допълнения:
1. В ал. 1 накрая се поставя запетая и се добавя „с изключение на информацията, която е част от електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система.“
2. Алинея 3 се изменя така:
„(3) За всяко лице, което се освидетелства за първи път от ТЕЛК, РКМЕ дигитализира представената медицинска документация в ИБД с изключение на документите, които не подлежат на дигитализация, и отразява движението на медицинската документация в ИБД.“
3. Създава се ал. 4:
„(4) За всяко лице, което се преосвидетелства от ТЕЛК, РКМЕ дигитализира цялото медицинско експертно досие в ИБД с изключение на документите, които не подлежат на дигитализация, и отразява движението на медицинската документация в ИБД.“
§ 31. Създава се чл. 55а:
„Чл. 55а. (1) Разпределението на заявленията-декларации по чл. 56, ал. 1, подадени по повод на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане за разглеждане от съответната ТЕЛК, се извършва на случаен принцип чрез равномерно електронно разпределение съобразно поредността на постъпването им в ИБД.
(2) Заявленията-декларации по ал. 1 се разпределят централизирано на случаен принцип между всички ТЕЛК в страната електронно чрез функционалност, създадена в ИБД.
(3) При постъпване на допълнителна документация към подадено заявление-декларация същата се разпределя на вече определената на случаен принцип ТЕЛК.
(4) Случайният принцип на разпределение на заявленията-декларации по ал. 1 не се прилага в случаите по чл. 5а, чл. 33, ал. 2 и 4 и чл. 40, ал. 2, както и когато освидетелстването и преосвидетелстването на лица се извършва от органите на медицинската експертиза към лечебните заведения по чл. 5.“
§ 32. В чл. 56 се правят следните изменения:
1. Алинеи 2 и 3 се изменят така:
„(2) Регионалната здравна инспекция уведомява служебно лицата за необходимостта от редовно преосвидетелстване не по-късно от 4 месеца преди изтичане на определения в експертното решение срок на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане. Уведомяването на лицата се извършва чрез изпращане на писмо чрез лицензиран пощенски оператор или чрез изпращане на електронно съобщение на посочен от лицето електронен адрес.
(3) Лицата по ал. 1 заедно със заявление-декларацията могат да подадат в РКМЕ направлението от личния/лекуващия лекар или протокола на ЛКК, както и медицинската документация, доказваща здравословното им състояние, включително заверени копия от медицински документи, съдържащи резултати от медико-диагностични изследвания и консултации, които са налични в медицинската документация при личния лекар и/или при лекуващия лекар, в случаите, когато тези документи не са подадени от съответните лица и органи по чл. 54а, ал. 4. В случаите по чл. 69а от Наредбата за медицинската експертиза заедно със заявлението-декларация по ал. 1 лицата подават в РКМЕ декларация, че искат да бъдат освидетелствани/преосви-детелствани само за увреждания, които са дефинитивни състояния.“
2. Алинея 5 се изменя така:
„(5) Експертите в РКМЕ насочват чрез ИБД и изпращат документите за освидетелстване или преосвидетелстване на лицата в срок 3 дни от получаването им на съответната ТЕЛК, определена в съответствие с чл. 55а.“
§ 33. В чл. 57, ал. 2 се правят следните допълнения:
1. В т. 2 след думата „документация“ се поставя запетая и се добавя „които не са част от електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система“.
2. В т. 3 след думите „лекуващия лекар“ се поставя запетая и се добавя „които не са част от електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система“.
3. В т. 4 след абревиатурата „НЕЛК“ се поставя запетая и се добавя „съставени като електронен документ по реда на Закона за електронния документ и електронните удостоверителни услуги“.
4. В т. 7 след думите „съдебномедицински експертизи и др.“ се поставя запетая и се добавя „които не са част от електронните здравни записи на лицата в Националната здравноинформационна система“.
§ 34. В чл. 58, ал. 1 след думите „регионалната картотека“ се добавя „насочва чрез ИБД и“.
§ 35. Член 59 се изменя така:
„Чл. 59. Регионалната картотека по постоянния адрес на лицето, съответно регионалната картотека на СРЗИ, в случаите, при които за лицето се прилага международен договор за социална сигурност или европейски регламенти за координация на системите за социална сигурност, изпраща по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление на ТП на НОИ експертното решение на ТЕЛК, след като е проверила, че всички заинтересовани лица и органи са уведомени и срокът за обжалване по чл. 63, ал. 1 е изтекъл.“
§ 36. В чл. 67 ал. 1 се изменя така:
„(1) Лекарските консултативни комисии, РКМЕ и НЕЛК изпращат експертното решение с писмо с известие за доставяне или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление на ТП на НОИ и на осигурителите в тридневен срок от неговото постановяване, съответно от връщането на медицинското експертно досие в РКМЕ.“
§ 37. В чл. 68 ал. 3 се изменя така:
„(3) При техническа грешка РКМЕ връща в срок един работен ден от установяването на грешката експертното решение на ТЕЛК/НЕЛК за поправка, която се прави с ново решение. Новото решение се изпраща в РКМЕ в срок три работни дни от постановяването му.“
§ 38. В чл. 71, ал. 1 се правят следните изменения:
1. Точка 1 се изменя така:
„1. изпращат с писмо с известие за доставяне или по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление експертното решение на заинтересованите страни, а на НЦОЗА – чрез ИБД;“.
2. В т. 3 думите „поставят гриф „влязло в сила“ на необжалваните“ се заменят с „отбелязват в ИБД влезлите в сила необжалвани“.
3. В т. 4 думите „поставят гриф „за НЕЛК“ се заменят с „отбелязват в ИБД“.
§ 39. Приложение № 10 към чл. 54а, ал. 8 се отменя.
§ 40. В приложение № 11 към чл. 56, ал. 1 след част „Придружаващи документи“ се добавя:
    Запознат/запозната съм, че експертното решение ще бъде електронно подписано.
Във връзка с това заявявам, че желая да го получа:
    по електронен път при условията и по реда на Закона за електронното управление;
    хартиено копие на експертното решение лично или от упълномощено
от мен лице, (посочва се лицето): ................................................................................................................... ;
    хартиено копие на експертното решение с писмо с известие за доставяне на
следния адрес: .....................................................................................................................................................
    Уведомен/уведомена съм, че личните ми данни се обработват и съхраняват от органите на медицинската експертиза за целите на настоящото производство по освидетелстване/преосвидетелстване по силата на нормативен акт.
    Давам съгласие за предоставяне на достъп до здравните записи в електронното ми здравно досие на органите на медицинската експертиза за целите на настоящото производство по освидетелстване/преосвидетелстване.“
Преходни и заключителни разпоредби
§ 41. В чл. 62 от Наредбата за медицинската експертиза, приета с Постановление № 120 на Министерския съвет от 2017 г. (обн., ДВ, бр. 51 от 2017 г.; изм. и доп., бр. 62 и 64 от 2018 г., бр. 46 и 84 от 2019 г.; Решение № 1632 на Върховния административен съд от 2020 г. – бр. 63 от 2020 г., бр. 79 от 2020 г., бр. 59 от 2021 г. и бр. 10 от 2023 г.), думите „и при необходимост“ се заменят с „а в случаите по чл. 40, ал. 2 от правилника по чл. 109 от Закона за здравето“ и се създава изречение второ: „В случаите на чл. 40, ал. 2, т. 2 от същия правилник насочени лабораторни и функционални изследвания не се изискват.“
§ 42. (1) В едномесечен срок от влизането в сила на това постановление лечебните заведения по чл. 10, ал. 2, в случай че нямат разкрити ТЕЛК, са длъжни да открият такива, а тези от тях, които са университетски болници и/или търговски дружества със смесено държавно и общинско участие в капитала – да открият най-малко две териториални експертни лекарски комисии по реда на чл. 10 и при спазване на изискванията на чл. 11.
(2) В срока по ал. 1 лечебните заведения по чл. 10, ал. 2, в които има разкрита/разкрити ТЕЛК към влизането в сила на това постановление, привеждат състава/съставите й/им в съответствие с изискванията на чл. 11.
(3) След изтичането на срока по ал. 1 Министерството на здравеопазването сключва договори с лечебните заведения по ал. 1 за субсидиране на извършените дейности по медицинска експертиза съгласно Наредба № 3 от 2019 г. за медицинските дейности извън обхвата на задължителното здравно осигуряване, за които Министерството на здравеопазването субсидира лечебни заведения, и за критериите и реда за субсидиране на лечебни заведения (ДВ, бр. 29 от 2019 г.) въз основа на подадени от тях заявления.
§ 43. В тримесечен срок от влизането в сила на това постановление НЕЛК организира и провежда задължителното обучение на лекарите, които са включени за първи път в състава на ТЕЛК, както и обучение за работа с информационната база данни по чл. 54а.
§ 44. Започнатите и неприключени до три месеца от влизането в сила на това постановление производства по освидетелстване/преосвидетелстване на лицата пред органите на медицинската експертиза по повод на трайно намалена работоспособност/вид и степен на увреждане се довършват по досегашния ред, като за тези производства се прилага разпоредбата на чл. 51, ал. 2.
§ 45. Параграфи 1, 14, 15, 18, 19, 29, 31 и 32 по отношение на чл. 56, ал. 5 и § 38 по отношение на чл. 71, ал. 1, т. 3 и 4 и § 41 влизат в сила три месеца след обнародването на постановлението в „Държавен вестник“.
Министър-председател: Николай Денков
Главен секретар на Министерския съвет: Ваня Стойнева
2046