Министерство на здравеопазването
брой: 21, от дата 12.3.2024 г.   Официален раздел / МИНИСТЕРСТВА И ДРУГИ ВЕДОМСТВАстр.18


Поправка в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 98 от 2019 г.)

 

Поправка. Министерството на здравеопазването прави следната поправка в Наредба № 9 от 2019 г. за определяне на пакета от здравни дейности, гарантиран от бюджета на Националната здравноосигурителна каса (ДВ, бр. 98 от 2019 г.): В приложение № 2 към чл. 1 „Специализирана извънболнична медицинска помощ“ (изм. и доп., бр. 60 от 2023 г.), част V „Диагностично-лечебна дейност – диагностика, лечение и рехабилитация на остри и изострени хронични заболявания, извън дейностите по диспансеризация, след насочване от лекар от първичната или специализираната извънболнична медицинска помощ“, раздел В „Специализирани и високоспециализирани медико-диагностични изследвания по медицински специалности“, в пакет „Клинична лаборатория“, част „Високоспециализирани изследвания“, т. 11 текстът „Маркери за сърдечна недостатъчност – натриуретичен пептид (BNP) и фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNT)“ да се чете „Маркери за сърдечна недостатъчност – натриуретичен пептид (BNP) и фрагмент на прохормона на натриуретичния пептид (NT pro BNP)“.
1954